Kvalitetssikret av Norsk Håndverksinstiutt  29. oktober 2021

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Arbeidsoppgaver

Ein salmakar produserer, reparerer og held ved like bilsete, selety, ridesalar, koffertar, vesker og liknande. Arbeidsoppgåvene avheng av kva for ein spesialisering salmakaren har. 

Salmakaryrket inneber mest arbeid med skinn og lêr, men også kunstskinn, duk og lerret.

Vanlege arbeidsoppgåver for ulike salmakarar:

Seletymakaren eller hestesalmakaren

 • reparerer, stoppar og tilpassar salar
 • syr grimer og anna hesteutstyr
 • gjev hesteeigarane råd om salar og selety

Bilsalmakaren

 • stoppar, polstrar og trekkjer bilsete i veteranbilar, nye bilar, hestevognar, bussar, tog, fly og liknande
 • syr puter, lause trekk og liknande
 • lager salar til motorsyklar

Porteføljesalmakaren

 • produserer og reparerer dokumentmapper, vesker og lommebøker av lêr og skinn

Somme salmakarar tek også på seg spesielle innreiingsoppdrag eller stoppar eller trekkjer om møblar.

Hvor jobber salmakarar?

Mange salmakarar driv eigne føretak som seletymakar eller bilsalmakar. Mange arbeider aleine eller har nokre få tilsette. Bilsalmakarar kan vere tilsette i køyretøy- og båtverkstader. 

Intervjuer

En kvinne står foran en en grå firmabil der det står Salmaker Maren på panseret. Hun smiler til kameraet, og har på seg en hvit T-skjorte med samme logo som på bilen, hvor det også står Salmaker Maren. Hun er ikledd arbeidsbukse, har briller og langt mørkt hår bakover i en hestehale. Hun har flere tatoveringer på armene.

Salmaker

Maren Bertelsen Ulvedal

– Helt siden jeg var liten har jeg hatt en enorm skapertrang, og jobben var derfor helt perfekt for meg, sier salmaker Maren.

Viktige egenskaper

Som salmakar bør du ha praktiske evner og formsans. Kontakt med kundar er viktig, så gode kommunikasjonsferdigheiter og serviceinnstilling kjem godt med.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i salmakarfaget. Les meir om meisterutdanning.

De vanligste jobbene blant salmakarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 458217 - Salmakerfaget, Vg3
 • 458201 - Salmakerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med salmakarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7436106 - SALMAKER
 • 7436104 - PORTEFØLJEMAKERMESTER
 • 7436103 - SALMAKERMESTER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.