Kvalitetssikret av NITO, HMS faglig forum 13. februar 2017

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

Forkortinga HMS står for helse, miljø og sikkerheit, og dette er arbeidsområda til ein HMS-ingeniør. 

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbetre rutinar og praksisar som har tyding for helsa, miljøet eller sikkerheita til dei som jobbar på ein aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan betre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.

Vanlege arbeidsoppgåver for HMS-ingeniørar:

 • kartlegge kva som kan føre til eit dårleg arbeidsmiljø og sette i verk førebyggande tiltak
 • gjennomføre internkontroller og risikoanalysar
 • drive beredskapsleiing og brannvern
 • lage motivasjonsprogram og haldningskampanjar for å opplyse dei tilsette om HMS
 • ha jamlege gjennomgangar av HMS-reglane til bedrifta
 • dokumentere HMS-arbeidet

Arbeidsoppgåvene til ein HMS-ingeniør varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan jobbe med både helsefaglege problemstillingar og meir teknologiske sikkerheitsaspekt.

Som HMS-ingeniør har du ein brei kompetanse på tryggleiks- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlege verksemder. Ulike lovar og føreskrifter krev at bedrifter flest må ha ei systematisk oppfølging av HMS.

Hvor jobber HMS-ingeniørar ?

HMS-ingeniørar kan jobbe som tilsette i ei bedrift, ei bedriftshelseteneste eller jobbe sjølvstendig og tilby rådgiving til bedrifter. Ein del HMS-ingeniørar jobbar i større offentlege verksemder. HMS er og eit sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Intervjuer

Emilie med en vernehjelm med et visir

HMS-ingeniør

Emilie Låstad

Som HMS-ingeniør jobber du med teknologi, mennesker og organisasjoner, sier Emilie Låstad.

Viktige egenskaper

For å bli ingeniør bør du ha ei teknisk interesse. Du kunne kommunisere og samarbeide godt med andre. Du må kunne jobbe sjølvstendig. I tillegg må du kunne rettleie andre når det er nødvendig.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant HMS-ingeniørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med HMS-ingeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3152133 - HMS-KOORDINATOR
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3152130 - KVALITETSSIKRINGSLEDER
 • 3152129 - HMS-LEDER
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152125 - HMS-INSPEKTØR
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3152123 - SIKKERHETSANSVARLIG
 • 3152119 - HOVEDVERNEOMBUD
 • 3152118 - SIKKERHETSINSPEKTØR
 • 3152116 - KVALITETSSIKRINGSASSISTENT
 • 3152115 - KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3152114 - KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 3152107 - SIKKERHETSRÅDGIVER
 • 3152105 - INSPEKTØR (BIL)
 • 3119143 - SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119121 - YRKESHYGIENIKER
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3119119 - HMS-INGENIØR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.