Gjennomgått i samarbeid med Tekna 12. februar 2024

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.

Arbeidsoppgaver

Forkortinga HMS står for helse, miljø og sikkerheit, og dette er arbeidsområda til ein HMS-ingeniør. 

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbetre rutinar og praksisar som har tyding for helsa, miljøet eller sikkerheita til dei som jobbar på ein aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan betre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet.

Vanlege arbeidsoppgåver for HMS-ingeniørar:

 • kartlegge kva som kan føre til eit dårleg arbeidsmiljø og sette i verk førebyggande tiltak
 • gjennomføre internkontroller og risikoanalysar
 • drive beredskapsleiing og brannvern
 • lage motivasjonsprogram og haldningskampanjar for å opplyse dei tilsette om HMS
 • ha jamlege gjennomgangar av HMS-reglane til bedrifta
 • dokumentere HMS-arbeidet

Arbeidsoppgåvene til ein HMS-ingeniør varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass. Du kan jobbe med både helsefaglege problemstillingar og meir teknologiske sikkerheitsaspekt.

Som HMS-ingeniør har du ein brei kompetanse på tryggleiks- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlege verksemder. Ulike lovar og føreskrifter krev at bedrifter flest må ha ei systematisk oppfølging av HMS.

Kor jobbar HMS-ingeniørar?

HMS-ingeniørar kan jobbe som tilsette i ei bedrift, ei bedriftshelseteneste eller jobbe sjølvstendig og tilby rådgiving til bedrifter. Ein del HMS-ingeniørar jobbar i større offentlege verksemder. HMS er og eit sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Hvordan er det å jobbe som hms-ingeniør?

Intervjuer

Emilie med en vernehjelm med et visir

HMS-ingeniør

Emilie Låstad

Som HMS-ingeniør jobber du med teknologi, mennesker og organisasjoner, sier Emilie Låstad.

Passer jeg til å bli hms-ingeniør?

For å bli ingeniør bør du ha ei teknisk interesse. Du kunne kommunisere og samarbeide godt med andre. Du må kunne jobbe sjølvstendig. I tillegg må du kunne rettleie andre når det er nødvendig.

Hva tjener HMS-ingeniørar?

Hvordan utdanner du deg til hms-ingeniør?

Hva jobber HMS-ingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig

Bedrifter: Hvor jobber HMS-ingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med HMS-ingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3152129 - HMS-LEDER
 • 3152133 - HMS-KOORDINATOR
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3152130 - KVALITETSSIKRINGSLEDER
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152125 - HMS-INSPEKTØR
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3152123 - SIKKERHETSANSVARLIG
 • 3152119 - HOVEDVERNEOMBUD
 • 3152118 - SIKKERHETSINSPEKTØR
 • 3152116 - KVALITETSSIKRINGSASSISTENT
 • 3152115 - KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3152114 - KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 3152107 - SIKKERHETSRÅDGIVER
 • 3152105 - INSPEKTØR (BIL)
 • 3119143 - SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119121 - YRKESHYGIENIKER
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3152127 - INSPEKTØR (HMS)
 • 2512104 - KONTROLLER (HMS)
 • 3349122 - INSTRUKTØR (SIKKERHETSOPPLÆRING)
 • 3152139 - SHA-KOORDINATOR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.