Gjennomgått i samarbeid med Naturviterne 20. juni 2022

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Arbeidsoppgaver

Biologar jobbar med levande organismar i plante- og dyreliv. Mykje av arbeidet hende ute i felten og inne på laboratoriet. Biologen har mellom anna i oppgåve å finne ut kva konsekvensar klimaendringane får for naturen.

Ein biolog må ha kunnskap om mellom anna bygningen, funksjonen og slektskapen til organismane. Dei må vita om utviklinga av nye livsformer (evolusjon) og samspelet mellom organismane og miljøet (økologi).

Arbeidsoppgåvene til biologar varierer etter spesialisering og kva jobb du får. Nokre vanlege arbeidsoppgåver for biologar kan vera:

 • innsamla og analysere av prøvar av biologisk materiale (plantar, insekt, jord, vatn osb.)
 • forska og skriva rapportar
 • overvaka og administrera plante- og dyrelivet, og relasjonar som påverkar det både i naturen og i produksjonsanlegg
 • gi råd om miljø, plante- og dyrevelferd, sjukdommar og bakteriar og parasittar
 • undervisning og formidling av kunnskap om plantar, dyr og miljø

 

Det er vanleg at biologar spesialiserer seg innanfor ei eller fleire retningar, til dømes innan:

 • mikrobiologi
 • fiskehelsebiologi
 • paleontologi
 • marinbiologi
 • cellebiologi
 • virologi
 • økologi
 • zoologi (dyr)
 • botanikk (plantar)
 • entomologi (insekt)
 • mykologi (sopp)
 • etologi (åtferda til dyr)
 • fysiologi (korleis levande organismar fungerer)
 • limnologi (innsjøar og rennande vatn)
 • genetikk (arv og genar)
 • evolusjonsbiologi (utviklinga til livet)
 • toksikologi (læra om gifter)

Kor jobbar biologar?

Biologar jobbar mellom anna i industrien, i miljøorganisasjonar, ved forskingsinstitusjonar, i oljebransjen, offentleg forvaltning, konsulentfirma og i oppdrettsnæringa. Mange jobbar òg med undervising. 

Intervjuer

En ung kvinne sitter i det som ser ut til å være et laboratorium. Hun har på seg en hvit frakk, og rundt henne står små flasker og beholdere. Hun har lysbrunt hår i en hestehale.

Mikrobiolog

Maria Disen Barbuti

Som mikrobiolog bidrar Maria til å finne løsninger på alvorlige, globale problemer.
Zoolog Joe Partyka har mange jobber. Bildet er fra Belize hvor han jobber med kartlegging av krokodiller.

Zoolog

Joe Partyka

– De aller fleste vil være ute, løfte på steiner og se i kikkert, mener Joe Partyka.
Cecilie Notø poserer foran en stor undervannsplakat på besøkssenteret på Verdens Ende.

Biolog

Cecilie Notø

- Å formidle om naturen og spre naturglede er min ytterst privilegerte jobb, smiler en entusiastisk Cecilie.
Portrettbilde av entomolog Gunnar Mikaelsen Kvifte i en lyseblå skjorte og med trær i bakgrunnen. I hånda har han en hånd for å fange insekter.

Entomolog

Gunnar Mikaelsen Kvifte

Flere tusen insekter er en del av arbeidsdagen til Gunnar Mikaelsen Kvifte.
Portrettbilde av bioog Siri Myhren

Biolog

Siri Myhren

Mye av arbeidet foregår på kontor og ikke under vann slik man drømmer om som ung, sier biolog Siri Myhren.

Viktige eigenskapar

Som biolog må du vere interessert i mangfaldet i naturen. Du må vere nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tileigne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. 

Lønn

Utdanning

Dei som jobbar som biologar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant biologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 851902 - Dr.scient.-utdanning, biologi
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 751917 - Master, biovitenskap, toårig
 • 751916 - Master, biodiversitet og systematikk, toårig
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751911 - Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig
 • 751910 - Master, medisinsk biologi, toårig
 • 751909 - Master, biologi, toårig
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 751907 - Master of Philosophy, medical biology
 • 751906 - Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management
 • 751905 - Master of Philosophy, biology
 • 751904 - Mag.scient.-utdanning, biologi
 • 751903 - Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
 • 751902 - Cand.scient.-utdanning, biologi
 • 751901 - Cand.real.-utdanning, biologi
 • 651909 - Bachelor, biovitenskap, treårig

Bedrifter som ansetter biologar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med biologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2211102 - BIOLOG
 • 2211128 - SENIORRÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211127 - RÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211126 - SENIORINGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211125 - INGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211124 - FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211122 - MOLEKYLÆRBIOLOG
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211118 - STATSMYKOLOG
 • 2211117 - STATSENTOMOLOG
 • 2211115 - ORNITOLOG
 • 2211114 - MYKOLOG
 • 2211113 - MIKROBIOLOG
 • 2211112 - LIMNOLOG
 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211110 - FISKERIKANDIDAT
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211107 - FISKERÅDGIVER
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211105 - ENTOMOLOG
 • 2211104 - CELLEBIOLOG
 • 2211103 - BOTANIKER
 • 2211101 - BAKTERIOLOG
 • 3211121 - FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.