Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling 21. februar 2022

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Arbeidsoppgaver

Kjole- og draktsyaren lager og tilpassar dameklede. Form, farge og material er tilpassa enkeltkunden.

Som kjole- og draktsyar kan du designe klede og antrekk, presentere kolleksjonar og ferdigstille produkta for kunden. Ein kjole- og draktsyar utførar heile prosessen, frå idé til ferdig produkt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kjole- og draktsyar:

 • lage idéskisser og arbeidsteikningar
 • kundekontakt
 • ta mål av kunden
 • lage mønster
 • klippe ut mønsterdelar med god materialutnytting
 • sy nye klede og tilpasse dei til kunden
 • reparere klede
 • sy om klede (redesign)

Kjole- og draktsyarfaget er eit gammalt og tradisjonsrikt yrke, som hele tida er i utvikling. Moter og trendar endres. Nye kulturar, teknikkar og material endrar også behovet for og etterspørsel etter kjolar, drakter og andre typar antrekk. Som kjole- og draktsyar er det derfor viktig å halde seg oppdatert på fagfeltet.

Kor jobbar kjole- og draktsyarar?

Kjole- og draktsyarar kan jobbe i systover, hos ein skreddar eller i små bedrifter som saum- og stoffbutikkar eller klesbutikkar. Som syar kan du også jobbe innan teater, film og TV.

Intervjuer

Kjole- og draktsyer Otilje Strandkås smiler mens hun ser i kameraet. Hun har den ene armen i siden, og den andre hengende ned. Hun har på seg en sort hettejakke, og deler av håret er satt opp i en strikk.

Kjole- og draktsyer

Otilje Strandkås

Jeg elsker før- og etterbilder, sier Otilje Strandkås som gjerne syr en gardin om til en glitrende cocktailkjole, eller trekker om en 50-tallsbil innvendig.

Viktige eigenskapar

Som kjole- og draktsyar må du vere kreativ, og du må ha god sans for form og farge. Nøyaktigheit og presisjon er viktig i faget. Du må like å vere rundt menneske og flink til å kommunisere med kundar. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfaglig løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning.

Dei som jobbar som kjole- og draktsyarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant kjole- og draktsyarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 416616 - Kjole- og draktsyerfaget, Vg3
 • 416607 - Kjole- og draktsyerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter kjole- og draktsyarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kjole- og draktsyarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7432102 - KJOLE- OG DRAKTSYER
 • 7432109 - KJOLE- OG DRAKTSYERMESTER
 • 7432104 - KOSTYMEMAKER
 • 7432108 - KOSTYMESYER
 • 7432108 - KOSTYMESYER
 • 7432119 - FORMANN (SKREDDER)
 • 7431106 - SYER (HÅNDSØM)
 • 7432117 - FAGARBEIDER (SKREDDER)
 • 7432113 - SKREDDER
 • 7432106 - SKREDDERMESTER
 • 7432105 - DAMESKREDDER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.