Kvalitetssikret av Meteorologisk institutt, Meteorologisk institutt 07. august 2019

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.

Arbeidsoppgaver

Meteorologen lagar og formidlar vêrprognosar, forskar på vêr, vêrmodellar og klima eller arbeider med andre vêr-relaterte tema. 

Vanlege arbeidsoppgåver for meteorologar:

 • lage vêrprognosar ved hjelp av avanserte datamodellar og vêrobservasjonar frå heile verda
 • lage spesialiserte vêrprognosar til luftfart, vegtrafikk og kraftbransjen samt andre store brukargrupper av vêrinformasjon som fiskeflåta og offshoreindustrien
 • presentere vêrvarslene i ulike mediekanalar som TV, radio, aviser, nettstader som yr.no og storm.no, samt Twitter og andre sosiale medium
 • forske og drive prosjektarbeid innanfor vêr, klima, datamodellar og formidling, både internt og tverrfagleg

Ettersom det blir laga vêrvarsler heile døgnet, året rundt, må du som meteorolog rekne med å jobbe turnus. 

I dette yrket er det viktig å ha gode IKT-kunnskapar og du må vere innstilt på å halde deg fagleg oppdatert.

Ein offentleg tilsett meteorolog som jobbar med vêrvarsling blir kalla statsmeteorolog.

Hvor jobber meteorologar ?

Meteorologar arbeider ved vêrvarslingsinstitusjonar som Meteorologisk institutt og StormGeo.

Som meteorolog kan du også jobbe innan forsking og utvikling, anten ved Meteorologisk institutt, universiteta eller ulike forskings- og miljøinstitutt som NILU, CICERO eller Bjerknessenteret. Somme jobbar også for andre bransjar, til dømes energiselskap. I dette yrket er det også mogleg å arbeide i utlandet.

 

Intervjuer

Portrett av meteorolog Martin

Meteorolog

Martin Granerød

Martin Granerød sier det er en drøm å være meteorolog i et land som Norge. Alle er opptatt av været, og det skifter hele tiden. Akkurat det er en stor motivasjon for en som varsler været.

Viktige egenskaper

Du bør vere interessert i matematikk, fysikk, IKT, vêr og klima. Dersom du arbeider som statsmeteorolog er formidling ofte ein del av jobben. Da er det viktig at du kan formulere deg godt på norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg. Du må ha gode samarbeidsevner. Nøyaktigheit og ansvarsbevisstheit er også viktige eigenskapar for meteorologar.

Lønn

Utdanning

For å bli meteorolog må du ha høgere utdanning innan realfag, master eller tilsvarande, helst med spesialisering innan meteorologi.

 

De vanligste jobbene blant geofagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756213 - Master, geofysikk, toårig
 • 756207 - Cand.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756206 - Cand.real.-utdanning, geofysikk
 • 756201 - Master of Philosophy, meteorology, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med meteorologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2112109 - FORSKER (METROLOGI)
 • 2112108 - SENIOR KONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2112107 - SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2112106 - VÆRVARSLINGSSJEF
 • 2112105 - STATSMETEOROLOG
 • 2112104 - METEOROLOG
 • 1226133 - SJEFSMETEOROLOG

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.