Gjennomgått i samarbeid med Nasjonalt fagorgan for arkitekter og landskapsarkitekter 04. februar 2022

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Arbeidsoppgaver

Arkitektar teiknar og urformer blant anna møbel, hus, bygningar, og infrastruktur i byer og landskap. Arkitektar må ha fokus på både funksjon og design.

Vanlege arbeidsoppgåver for arkitekten:

 • planleggje, utvikle og designe nye bygningar og konstruksjonar
 • restaurere og transformere eksisterande bygningar
 • planleggje, utvikle og forme byområde, bustadstrøk og landskap

Arkitekten held på med planlegging av bygningar, byggeteknikk, utsjånad, og samfunnsplanlegging. Det er viktig å kunne kombinere alt dette under utvikling og bygging av nye bygnader og anlegg. 

Som arkitekt må du og ta stilling til utfordringar samfunnet har, som for eksempel klimaendringar, migrasjon og økonomiske svingingar. Dette krev at du både er kritisk og finn løysingar.

Arkitektar med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund.

Kor jobbar arkitektar?

Som arkitekt kan du arbeide i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitektar har både private og offentlege oppdragsgivarar.

Bli med ein arkitekt på jobb

Korleis er det å jobbe som arkitekt?

Intervjuer

Johan Jordtvedt jobber på et arkitektkontor i Tønsberg. Hovedoppgaven hans nå er å tegne et aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Arkitekt

Johan A. Jortvedt

Som arkitekt syr jeg sammen menneskers mange behov og interesser for å skape den optimale løsningen.

Viktige eigenskapar for ein arkitekt

Som arkitekt bør du vere kreativ og ha god forståing av form og estetikk. Du må ha ei god forståing av korleis dei fysiske omgjevnadene våre påverkar oss, og ha eit ønske om å ta del i utforminga av desse. 

Kva tener arkitektar?

Korleis utdannar du deg til arkitekt?

Kva for ei utdanning er vanlegast for arkitektar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar arkitektutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757201 - Sivilarkitektutdanning

Bedrifter: Kor jobbar arkitektar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med arkitektar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2141115 - ARKITEKT, SIVIL
 • 2141122 - SIVILARKITEKT
 • 2141128 - PRAKTIKANT (ARKITEKT)
 • 2141121 - SENIORRÅDGIVER (ARKITEKT)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141118 - OVERARKITEKT
 • 2141106 - SENIORARKITEKT
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 2141102 - AVDELINGSARKITEKT
 • 1227218 - FYLKESARKITEKT
 • 1227154 - BYARKITEKT
 • 1227136 - KOMMUNEARKITEKT

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.