Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Arbeidsoppgaver

Ein fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobbar med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typar trykte medium. Det kan vere for eksempel trykking, ferdiggjering av trykksaker og produksjon av emballasje.

Vanlege arbeidsoppgåver: 

 • planlegging av produksjonen, blant anna berekning av material, opplag og tidsbruk
 • val av materialar og fargar
 • styre og overvake produksjonsprosessen
 • kommunikasjon med kundar og leverandørar
 • utfylling og kontrollering av bestillingar, ordre og rapportar
 • drift og vedlikehald av maskiner
 • pakking og distribusjon
 • utvikling av nye produksjonsmetodar og nye grafiske produkt

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du vel produksjonsmetode. Du må du kunne betene datastyrte maskiner og prosessar, og bruke avanserte digitale verktøy. I arbeidet må du ha fokus på miljøhandtering og HMS.

Du jobbar ofte i tett samarbeid med andre, som for eksempel mediegrafikarar og grafiske designarar.

Kor jobbar fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk?

Ein fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk kan ha jobbar innan mange ulike grafiske verksemder. Vanlege arbeidsplassar er trykkeri, bokbinderi, avistrykkeri og bedrifter i emballasjeindustrien. Du kan også jobbe som sjølvstendig næringsdrivande. 

Intervjuer

Portrett av Viktor Strand, Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Viktor Strand

– Noen dager går alt helt i krøll, mens andre dager skjer det ingen ting. Jeg vet aldri hvordan skiftet blir, sier Viktor.

Viktige eigenskapar

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståing for prosess og sikkerheit, og evne til tverrfagleg samarbeid. Du bør vere kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455245 - Grafisk emballasjefaget, Vg3
 • 455213 - Trykkerfaget, Vg3
 • 416402 - Mediedesign, Vg3 (gammel ordning)
 • 455251 - Grafisk produksjonsteknikk, Vg3

Bedrifter som ansetter fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8253106 - SPESIALARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253104 - FORMANN (KARTONASJE)
 • 8253103 - PRODUKSJONSARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253102 - OPERATØR (KARTONASJE)
 • 8253101 - FAGOPERATØR (KARTONASJE)
 • 8252112 - SKIFTANSVARLIG (BOKBINDING)
 • 8252111 - SPESIALARBEIDER (BOKBINDING)
 • 8252109 - FAGARBEIDER (BOKBINDING)
 • 8252107 - FORMANN (BOKBINDING)
 • 8252106 - INDUSTRIBOKBINDER
 • 8252105 - BOKBINDER
 • 8252104 - BOKBINDERMESTER
 • 8252103 - MASKININNBINDER
 • 8252102 - BOKBINDERASSISTENT
 • 8252101 - OPERATØR (BOKBINDING)
 • 8251127 - PRODUKSJONSLEDER (PAKKING TRYKKERI)
 • 8251126 - PRODUKSJONSLEDER (TRYKKERI)
 • 8251125 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KOPISENTER)
 • 8251124 - KOPIERINGSMEDARBEIDER
 • 8251123 - FØRSTETRYKKER
 • 8251120 - OPERATØR AV PAKKEMASKINER (TRYKKERI)
 • 8251119 - SPESIALARBEIDER (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251118 - PAPIRTRYKKER
 • 8251117 - PERFORATØR (TRYKKING)
 • 8251116 - HUSTRYKKER
 • 8251113 - FORMANN (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251111 - BOKTRYKKERMESTER
 • 8251110 - GRAFISK TRYKKERMESTER
 • 8251109 - TRYKKER
 • 8251108 - TRYKKERIASSISTENT
 • 8251107 - ROTASJONSTRYKKER
 • 8251106 - MASKINASSISTENT (TRYKKING)
 • 8251105 - OFFSETTRYKKER
 • 8251104 - FORMULARTRYKKER
 • 8251101 - GRAFISK TRYKKER
 • 7341114 - GRAFISK MEDARBEIDER (FØRTRYKK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.