Gjennomgått i samarbeid med Handelshøyskolen, OsloMet 11. mai 2023

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Arbeidsoppgaver

Som kostøkonom har du ein leiarfunksjon. Du har ansvar for innkjøp av råvarer og planlegging av måltid på institusjonar eller i kantiner.

Måltida skal tilfredsstille behova for ernæring og produserast i stor skala til rett pris.

Kostøkonomar har fagkunnskapar om både mat og ernæring, attpå økonomi- og leiingskompetanse.

Vanlege arbeidsoppgåver for kostøkonomar:

  • planlegge næringsrike måltid
  • kjøpe inn råvarer og forhandle med leverandørar om varer og tenester
  • sette opp vaktlister
  • organisere, lede og motivere tilsette
  • arbeide med budsjett

Yrket kostøkonom har nokon fellestrekk med yrket klinisk ernæringsfysiolog.

Kor jobbar kostøkonomar?

Kostøkonomar jobbar i storkjøkken eller i tilknyting til eit storkjøkken. Døme på arbeidsplassar kan vere: sjukehus og andre helseinstitusjonar, Forsvaret, oljebransjen, fengsel, cateringsbedrifter, hotell og restaurantkjøkken.

Det er og mogleg å jobbe innanfor næringsmiddelindustrien. 

Intervjuer

Portrettfoto av kostøkonom Kari Anne Myrdal ved Romerike fengsel avdeling Ullersmo

Kostøkonom

Kari Anne Myrdal

Det er jeg som har ansvaret for kjøkkendriften i fengselet, sier Kari Anne Myrdal.

Viktige eigenskapar

Kostøkonomar bør interessere seg for kosthald og ernæring. Som kostøkonom bør du kunne planlegge, lede og organisere. Du bør også ha ei god forståing for tal.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Som kostøkonom kan du vidareutdanne deg innan personal- og leiarfag, økonomi, ernæring og undervisingsarbeid.

Dei vanlegaste jobbane blant kostøkonomiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 444202 - Kostholdsøkonom, toårig
  • 641154 - Bachelor, kostøkonomi, treårig
  • 641113 - Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig

Bedrifter som ansetter kostøkonomar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kostøkonomar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3223102 - KOSTØKONOM

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.