Kvalitetssikret av Norsk logopedlag 24. oktober 2022

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Arbeidsoppgaver

Logopeden utreder og jobbar med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar (stamming eller løpsk tale) og svelgevanskar. 

Det er fleire årsaker til at menneske kan ha problem med å kommunisere. Nokre er fødd med det, medan andre har fått vanskane på grunn av sjukdom, skadar eller ulykker, som for eksempel hjerneslag eller hovudskadar. Som logoped må du vurdere om tiltaka bør vere i form av førebygging, diagnostisering, undervising og/eller rettleiing. Arbeidsoppgåvene til logopeden varierer etter kvar han jobbar og kva fagområde han jobbar innanfor.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein logoped:

  • greie ut barn, unge og vaksne med språk-, tale-, kommunikasjons-, stemme-, taleflyt- og svelgevanskar
  • direkte og indirekte arbeid og tiltak for barn, unge og vaksne med språk- tale, kommunikasjons- stemme-, taleflyt- og svelgevanskar
  • rettleie foreldre, pårørande eller samarbeidspartnarar
  • vurdere om tiltaka bør vere i form av førebygging, diagnostisering, undervisning og/eller rådgiving
  • rettleia praksisstudentar
  • kompetanseheving for barnehagepersonell, lærarar og helsepersonell

Som logoped samarbeider du med ei rekke andre yrkesgrupper. Desse kan vere lærarar, barnehagelærarar, spesialpedagogar, pedagogisk-psykologiske rådgivarar og andre tilsette i skoleverket og skolens stønadssystem. Du kan også samarbeide med helsepersonell som legar, psykologar, fysioterapeutar, sykepleiarar og ergoterapeutar.

Hvor jobber logopedar ?

Logopeden er tilsett i barnehage, skole, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivingsteneste, ressurssenter, kompetansesenter, rehabiliteringssenter eller sjukehus. Logopedar jobbar også med undervisning og forsking på universitet og høgskole. Logopeden kan også arbeide i private bedrifter eller starte eigen bedrift.

Intervjuer

Ida Braåthen driver egen praksis i Vestfold.

Logoped

Ida Bråthen

Ida har verktøyene for mennesker med større og mindre vansker med språk. – Det beste med mitt valg er at jeg gjør noe meningsfylt både for andre og meg selv, sier hun.

Viktige egenskaper

Som logoped må du vere tolmodig, ha empati, forståing og respekt for andre. Du bør like å vere rundt menneske. Som logoped bør du ha gode kommunikasjonsferdigheiter og gode norskkunnskapar. Du bør også vere målmedviten, og evne å jobbe både saman med andre og aleine.

Lønn

Lønnstatistikken for logoped er i same kategori som audiograf.

Utdanning

Logopedutdanninga i Noreg er på mastergradsnivå. Det betyr at du må ha fullført ein relevant bachelorgrad eller tilsvarande først. Relevante studiar er spesialpedagogikk, pedagogikk, lærarutdanning/barnehagelærarutdanning, ulike helsefag, psykologi og lingvistikk/fonetikk.

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning

Det finst tilbod om kurs, etterutdanning og vidareutdanning for logopedar, både innanlands og utanlands.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med logopedar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2340101 - LOGOPED

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.