Gjennomgått i samarbeid med Den Norske Dataforening, Abelia 04. juni 2019

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Arbeidsoppgaver

Ein IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobbar med nettverk. IT-administratoren vernar også om sikkerheita i bedrifta og passar på at all data er sikra mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som ei støtte og hjelp for brukarane av nettverket.

Typiske arbeidsoppgåver for ein IT-administrator:

 • kjøpe inn maskinvare og programvare
 • oppdatere eksisterande maskinvare og programvare
 • automatisering/scripting
 • installere datamaskiner og tilhøyrande utstyr
 • hjelpe og støtte nettverksbrukarar med kvardagslege problem
 • fungere som intern teknikar for maskinvare, programvare, skrivarar og lokale nettverk
 • kommunisere med spesialisert personell frå ulike maskinvare- og programvareleverandørar

IT-administratoren må halde seg oppdatert på den teknologiske utviklinga for å sikre maksimal utnytting av ny teknologi.

Kor jobbar IT-administratorar?

IT-administratorar jobbar i mindre og mellomstore bedrifter. Fleire er også sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

En mann i hvit t-skjorte. Han er ute.

IT-konsulent

Jonas Rushfeldt Sjøtun

Hvis du bare kommer med riktig innstilling, så kommer du veldig langt i bransjen, forteller Jonas.
En mann med mørkt hår, ikledd en rosa skjorte og grå genser smiler mot kamera. Rundt halsen har han en svart snor. Bildet er tatt innendørs. I bakgrunnen er det en sofagruppe, en plante og bilder som henger på veggen.

IT-administrator

Ulf Jarle Buerstad

– I denne jobben må man fokusere på helheten, forteller Ulf Jarle.

Viktige eigenskapar

Som IT-administrator har du mykje kontakt med medarbeidarar, kundar og leverandørar. Du må derfor vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling kjem godt med.

Lønn

Utdanning

Det finst fleire vegar å gå for å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på vidaregåande skole, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller studere ved universitet og høgskolar.

Dei som jobbar som IT-administratorar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter IT-administratorar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med IT-administratorar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.