Kvalitetssikret av 15. april 2019

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Arbeidsoppgaver

Ein politikar er ein person som har politiske verv. Politikarar er med på å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Noreg er politikarane organisert i politiske parti. Partia stiller til val. Dersom dei blir valde inn (får mandat) av veljarane kan dei styre på vegner av folket.

Politikarar er enten frivillig engasjerte eller lønna tilsette i dei respektive partia. 

 • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobbar med fordelinga av gode og plikter i ein kommune. Representantane i kommunestyret blir valt av innbyggarane i kommunen. Dei styrer i fire år. Ordføraren er den øvste leiaren i kommunestyret.
   
 • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken i fylkeskommunane i Noreg. Fylkestinget blir valt direkte av innbyggarane i fylket ved kommune- og fylkestingsval. Fylkesordføraren er den øvste leiaren i fylkestinget.

 • nasjonalt plan er arbeidsplassen Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemer, valt av fylka i Noreg for ein periode på fire år.
   
 • internasjonalt plan kan politikarar vere tilsett hos internasjonale organisasjonar eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtalar mellom land, slik som til dømes EU, EFTA og liknande.

Å jobbe som politikar kan innebere hektiske og lange arbeidsdagar med mykje reising og møteaktivitet. Politikarar må førebu seg grundig ved å lese politiske initiativ og andre sakspapir. Du bør – alt etter kva ansvar du har – vere tilgjengeleg for media og potensielle veljarar for kommentarar og uttaler om politiske prioriteringar og arbeidsoppgåver.

Hvor jobber politikarar ?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikarane. På regionalt plan er du tilsett i ein fylkeskommune, mens du på lokalt plan er tilsett i kommunestyret. Det er også mange politikarar tilsett i departementa, direktorata og partia som politiske rådgivarar. Reint administrativt tilsette i byråkratiet blir ikkje rekna som politikarar. Dei fleste lokalpolitikarar har heiltidsjobb og driv politikk attmed.

Intervjuer

Portrettbilde av Marian. Hun sitter foran en teglsteinsvegg, har beige hijab på og smiler i kamera.

Politiker

Marian Hussein

Politiker Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget høsten 2021.

Viktige egenskaper

Som politikarar må du vere samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målretta.

Du må vere flink til å uttrykke deg presist, både skriftleg og munnleg. Du bør ha gode mellommenneskelege og empatiske eigenskapar. Du må også kunne sjå saker frå fleire vinklar før du tar eit endeleg standpunkt.

Lønn

Utdanning

Det finst inga formell utdanning for politikarar. Politikarar blir ofte skolert gjennom eige parti. Mange politikarar har også relevant utdanning innan ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg betre innsikt i dei forskjellige samfunnsområda du skal fokusere på.

Etter- og vidareutdanning

Politiske parti tilbyr ofte kurs for medlemmene sine. Det kan vera medietrening, debattutdanning eller liknande.

De som jobber som politikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1110121 - PARLAMENTARISK NESTLEDER
 • 1110120 - PARLAMENTARISK LEDER
 • 1110119 - SEKRETARIATSLEDER (PARTIPOLITISK ORG.)
 • 1110118 - KOMMUNALRÅD
 • 1110117 - POLITISK SEKRETÆR
 • 1110116 - STORTINGSREPRESENTANT
 • 1110115 - STATSSEKRETÆR
 • 1110114 - STATSRÅD
 • 1110113 - POLITISK RÅDGIVER (I REGJERING, BYRÅD O.L.)
 • 1110112 - KOMMUNESTYREREPRESENTANT
 • 1110111 - FYLKESSTYREREPRESENTANT
 • 1110110 - VARAORDFØRER
 • 1110109 - SAMETINGSREPRESENTANT
 • 1110108 - FOLKEVALGT
 • 1110107 - SAMETINGSPRESIDENT
 • 1110106 - BYRÅD
 • 1110105 - STATSMINISTER
 • 1110104 - STORTINGSPRESIDENT
 • 1110103 - ORDFØRER
 • 1110102 - FYLKESORDFØRER
 • 1110101 - BYSTYREREPRESENTANT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.