Gjennomgått i samarbeid med 16. mai 2023

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Arbeidsoppgaver

Ein politikar er ein person som har politiske verv. Politikarar er med på å forme og bestemme politikken på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I Noreg er politikarane organisert i politiske parti. Partia stiller til val. Dersom dei blir valde inn (får mandat) av veljarane kan dei styre på vegner av folket.

Politikarar er enten frivillig engasjerte eller lønna tilsette i dei respektive partia. 

 • lokalt plan er det kommunestyret/bystyret som jobbar med fordelinga av gode og plikter i ein kommune. Representantane i kommunestyret blir valt av innbyggarane i kommunen. Dei styrer i fire år. Ordføraren er den øvste leiaren i kommunestyret.
   
 • regionalt plan er det fylkesstyret som bestemmer politikken i fylkeskommunane i Noreg. Fylkestinget blir valt direkte av innbyggarane i fylket ved kommune- og fylkestingsval. Fylkesordføraren er den øvste leiaren i fylkestinget.

 • nasjonalt plan er arbeidsplassen Stortinget, det norske parlamentet. Stortinget har 169 medlemer, valt av fylka i Noreg for ein periode på fire år.
   
 • internasjonalt plan kan politikarar vere tilsett hos internasjonale organisasjonar eller interessegrupper. Du kan også arbeide med samarbeidsavtalar mellom land, slik som til dømes EU, EFTA og liknande.

Å jobbe som politikar kan innebere hektiske og lange arbeidsdagar med mykje reising og møteaktivitet. Politikarar må førebu seg grundig ved å lese politiske initiativ og andre sakspapir. Du bør – alt etter kva ansvar du har – vere tilgjengeleg for media og potensielle veljarar for kommentarar og uttaler om politiske prioriteringar og arbeidsoppgåver.

Kor jobbar politikarar?

På nasjonalt plan er Stortinget arbeidsplassen for politikarane. På regionalt plan er du tilsett i ein fylkeskommune, mens du på lokalt plan er tilsett i kommunestyret. Det er også mange politikarar tilsett i departementa, direktorata og partia som politiske rådgivarar. Reint administrativt tilsette i byråkratiet blir ikkje rekna som politikarar. Dei fleste lokalpolitikarar har heiltidsjobb og driv politikk attmed.

Korleis er det å jobbe som politikar?

Intervjuer

Portrettbilde av en dame i rutete skjorter foran en grønn busk.

Politiker

Ann Jeanett Klinkenberg

– Som heltidspolitiker så må man kunne sette seg inn i detaljer, være løsningsorientert og kunne tenke ut nye løsninger på utfordringer i samfunnet, forteller ordfører Ann Jeanett Klinkenberg.
Portrettbilde av Marian. Hun sitter foran en teglsteinsvegg, har beige hijab på og smiler i kamera.

Politiker

Marian Hussein

Politiker Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget høsten 2021.

Viktige eigenskapar for ein politikar

Som politikarar må du vere samfunnsinteressert og engasjert i politiske spørsmål. Du må ha vilje og evne til å tenke langsiktig og arbeide planmessig. Du bør ha gode organisatoriske evner og jobbe målretta.

Du må vere flink til å uttrykke deg presist, både skriftleg og munnleg. Du bør ha gode mellommenneskelege og empatiske eigenskapar. Du må også kunne sjå saker frå fleire vinklar før du tar eit endeleg standpunkt.

Kva tener politikarar?

Korleis utdannar du deg til politikar?

Det finst inga formell utdanning for politikarar. Politikarar blir ofte skolert gjennom eige parti. Mange politikarar har også relevant utdanning innan ulike samfunnsfag, juss og økonomi. Arbeids- og livserfaring gir deg betre innsikt i dei forskjellige samfunnsområda du skal fokusere på.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Politiske parti tilbyr ofte kurs for medlemmene sine. Det kan vera medietrening, debattutdanning eller liknande.

Kva for ei utdanning er vanlegast for politikarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Kor jobbar politikarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med politikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 1110105 - STATSMINISTER
 • 1110114 - STATSRÅD
 • 1110115 - STATSSEKRETÆR
 • 1110124 - FOLKEVALGT (STORTINGET)
 • 1110121 - PARLAMENTARISK NESTLEDER
 • 1110120 - PARLAMENTARISK LEDER
 • 1110119 - SEKRETARIATSLEDER (PARTIPOLITISK ORG.)
 • 1110117 - POLITISK SEKRETÆR
 • 1110116 - STORTINGSREPRESENTANT
 • 1110113 - POLITISK RÅDGIVER (I REGJERING, BYRÅD O.L.)
 • 1110112 - KOMMUNESTYREREPRESENTANT
 • 1110111 - FYLKESSTYREREPRESENTANT
 • 1110110 - VARAORDFØRER
 • 1110109 - SAMETINGSREPRESENTANT
 • 1110108 - FOLKEVALGT
 • 1110107 - SAMETINGSPRESIDENT
 • 1110106 - BYRÅD
 • 1110104 - STORTINGSPRESIDENT
 • 1110103 - ORDFØRER
 • 1110102 - FYLKESORDFØRER
 • 1110101 - BYSTYREREPRESENTANT
 • 1141108 - PARTILEDER
 • 1110122 - FOLKEVALGT (KOMMUNESTYRE)
 • 1110123 - FOLKEVALGT (FYLKESTING)
 • 1110125 - KOMMUNESTYREMEDLEM
 • 1110126 - FYLKESTINGSMEDLEM
 • 1110127 - UTVALGSMEDLEM (KOMMUNALE POLITISKE UTVALG)
 • 1110129 - PLENUMSLEDER (SAMETINGET)
 • 1110130 - RÅDSMEDLEM (SAMETINGET)
 • 1141101 - GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141102 - LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141103 - FYLKESSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141104 - PARTISEKRETÆR
 • 1141105 - SENTRALSTYREMEDLEM (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141106 - LANDSSTYREMEDLEM (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141107 - FORMANN (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141109 - NESTLEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141110 - STYREMEDLEM (PARTIPOLITISK ORGANISASJON)
 • 1141111 - STYRELEDER (PARTIPOLITISK ORGANISASJON)
 • 2542116 - POLITISK RÅDGIVER (INTERNT PARTIARBEID)
 • 1110128 - FYLKESRÅD (FYLKESKOMMUNER, POLITISKE LEDERE)
 • 2519132 - POLITISK RÅDGIVER (KOMMUNIKASJONSARBEID)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.