Kvalitetssikret av Norsk Fysioterapeutforbund 11. januar 2023

Fysioterapeut

Fysioterapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Arbeidsoppgaver

Ein fysioterapeut behandlar og førebygger skader og sjukdommar som gir smerte eller nedsett funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på ei grundig undersøking og vurdering av pasientens problem og kva pasienten sjølv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, få tilbake eller halde ved like funksjonsevna, utnytte eigne ressursar og bidra aktivt når det gjeld å forbetre eiga helse. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utviklar eit trygt og tillitsfullt forhold. 

Vanlege arbeidsoppgåver for fysioterapeuten:

 • undersøking og vurdering av pasienten
 • individuell trening og gruppetrening
 • lage program for pasientens eigentrening
 • gi rettleiing om og formidle hjelpemiddel
 • samarbeide i team med anna helsepersonell

Fysioterapeutar behandlar enkeltpersonar i alle aldrar, men kan også jobbe helsefremjande og førebyggande mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå.

Rettleiing er ein viktig del av arbeidet, både for å fremje helse og for å førebygge og behandle plager.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med anna helsepersonell. 

Fysioterapeut er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber fysioterapeutar ?

Mange fysioterapeutar arbeider i kommunane. Der jobbar dei på fysioterapiklinikkar, på helsestasjon og barnehage, i skule, på frisklivssentralar og lærings- og mestringssenter, i heimetenesta, på helsehus og sjukeheimar. Fysioterapeutar arbeider også i sjukehus og på rehabiliteringsinstutisjonar. I tillegg kan fysioterapeutar arbeide i bedriftshelsetenesta eller i privat helseteneste. Nokon vel å bli forskarar. 

 

 

Intervjuer

Portrettbilde av Celine Grøndahl. Hun smiler inn i kamera og har håret i en knute bak hodet.

Fysioterapeut

Celine Grøndahl

Tre uker før pandemien stengte landet, åpnet Celine klinikken Mor & Mini. Det ble en beintøff start, men nå går det rett vei, smiler Celine.

Viktige egenskaper

Du må ha evne til å skapa tillit og ha gode kommunikasjonsevner. Du må både kunna arbeida sjølvstendig og samarbeida med andre.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant fysioterapiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 665205 - Bachelor, mensendieck, treårig
 • 665204 - Bachelor, fysioterapi, treårig
 • 665203 - Videreutdanning for fysioterapeuter
 • 665202 - Mensendieckutdanning, treårig
 • 665201 - Fysioterapeututdanning, treårig
 • 765204 - Master, fysioterapivitenskap, toårig
 • 765205 - Master, idrettsfysioterapi, toårig
 • 765207 - Master, klinisk fysioterapi, toårig
 • 765203 - Videreutdanning for fysioterapeuter

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fysioterapeutar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3226122 - FYSIOTERAPEUT (TURNUSKANDIDAT)
 • 3226118 - FYSIOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3226115 - AVDELINGSLEDER/FYSIOTERAPEUT
 • 3226112 - BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT
 • 3226109 - SJEFSFYSIOTERAPEUT
 • 3226108 - LEDENDE FYSIOTERAPEUT
 • 3226107 - SPESIALFYSIOTERAPEUT
 • 3226105 - KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
 • 3226103 - INSTRUKTØR (FYSIOTERAPEUT)
 • 3226102 - FYSIOTERAPEUT
 • 3226120 - MANUELL TERAPEUT
 • 3226121 - MENSENDIECKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.