Gjennomgått i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund 11. januar 2023

Fysioterapeut

Fysioterapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Arbeidsoppgaver

Ein fysioterapeut behandlar og førebygger skader og sjukdommar som gir smerte eller nedsett funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på ei grundig undersøking og vurdering av pasientens problem og kva pasienten sjølv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, få tilbake eller halde ved like funksjonsevna, utnytte eigne ressursar og bidra aktivt når det gjeld å forbetre eiga helse. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utviklar eit trygt og tillitsfullt forhold. 

Vanlege arbeidsoppgåver for fysioterapeuten:

 • undersøking og vurdering av pasienten
 • individuell trening og gruppetrening
 • lage program for pasientens eigentrening
 • gi rettleiing om og formidle hjelpemiddel
 • samarbeide i team med anna helsepersonell

Fysioterapeutar behandlar enkeltpersonar i alle aldrar, men kan også jobbe helsefremjande og førebyggande mot enkeltpersonar, grupper og på samfunnsnivå.

Rettleiing er ein viktig del av arbeidet, både for å fremje helse og for å førebygge og behandle plager.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med anna helsepersonell. 

Fysioterapeut er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Kor jobbar fysioterapeutar?

Mange fysioterapeutar arbeider i kommunane. Der jobbar dei på fysioterapiklinikkar, på helsestasjon og barnehage, i skule, på frisklivssentralar og lærings- og mestringssenter, i heimetenesta, på helsehus og sjukeheimar. Fysioterapeutar arbeider også i sjukehus og på rehabiliteringsinstutisjonar. I tillegg kan fysioterapeutar arbeide i bedriftshelsetenesta eller i privat helseteneste. Nokon vel å bli forskarar. 

 

 

Bli med en fysioterapeut på jobb

Hvordan er det å jobbe som fysioterapeut?

Intervjuer

Portrettbilde av Celine Grøndahl. Hun smiler inn i kamera og har håret i en knute bak hodet.

Fysioterapeut

Celine Grøndahl

Tre uker før pandemien stengte landet, åpnet Celine klinikken Mor & Mini. Det ble en beintøff start, men nå går det rett vei, smiler Celine.

Passer jeg til å bli fysioterapeut?

Du må ha evne til å skapa tillit og ha gode kommunikasjonsevner. Du må både kunna arbeida sjølvstendig og samarbeida med andre.

Hva tjener fysioterapeutar?

Hvordan utdanner du deg til fysioterapeut?

Hva jobber fysioterapiutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 665204 - Bachelor, fysioterapi, treårig
 • 665205 - Bachelor, mensendieck, treårig
 • 665203 - Videreutdanning for fysioterapeuter
 • 665202 - Mensendieckutdanning, treårig
 • 665201 - Fysioterapeututdanning, treårig
 • 765204 - Master, fysioterapivitenskap, toårig
 • 765205 - Master, idrettsfysioterapi, toårig
 • 765207 - Master, klinisk fysioterapi, toårig
 • 765203 - Videreutdanning for fysioterapeuter

Bedrifter: Hvor jobber fysioterapeutar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fysioterapeutar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3226102 - FYSIOTERAPEUT
 • 3226122 - FYSIOTERAPEUT (TURNUSKANDIDAT)
 • 3226118 - FYSIOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3226115 - AVDELINGSLEDER/FYSIOTERAPEUT
 • 3226112 - BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT
 • 3226109 - SJEFSFYSIOTERAPEUT
 • 3226108 - LEDENDE FYSIOTERAPEUT
 • 3226107 - SPESIALFYSIOTERAPEUT
 • 3226105 - KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
 • 3226103 - INSTRUKTØR (FYSIOTERAPEUT)
 • 3226120 - MANUELL TERAPEUT
 • 3226121 - MENSENDIECKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.