Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Arbeidsoppgaver

Ein energimontør er ein elektrofagarbeidar som arbeider med elektrisk energi, frå han blir produsert til han når forbrukarane.

Energien som produseres blir transportert gjennom eit el-kraftnett som er bygd ut over heile landet. Jobben til energimontørane er å halde ved like dette nettet og bygge nytt nett der det er naudsynt. Ein slik bygge- og vedlikehaldsjobb gjer ein òg på sjølve kraft- og transformatorstasjonane den elektriske energien går ut frå. Energimontørane kan òg montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlege arbeidsoppgåver for energimontøren er å:

 • halde ved like, montere og reparere det elektriske nettet, kablar og straumforsyningsanlegg
 • stelle og gjere ettersyn for å hindre skadar på materiell
 • utføre feilsøking på elektriske anlegg og utstyr
 • reise stolpar og legge kablar
 • montere lys- og signalanlegg, og dessutan arbeide med å reparere og halde ved like jernbanevogner og andre sporvogner

Montørane må overhalde strenge tryggleikskrav og -forskrifter.

Energimontør er ein beskytta tittel. Du må ha godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) for å utøva yrket.

Kor jobbar energimontørar?

Energimontøren kan arbeide innan verksemder som sikrar straumlevering eller reparasjonar til industrien, eller i annan privat eller offentleg sektor. Du kan òg arbeide ved sjølve energiverka, kraftstasjonar eller i Jernbaneverket.

Intervjuer

En mann står foran en stor kabeltrommel. Han ser i kameraet og smiler. Han har på seg gul selvlysende regnjakke- og bukse, og arbeidshansker. På hodet har han en vernehjelm med hørselvern.

Energimontør

Andreas Ravn Larsen

– Den ene dagen er jeg i skogen og feller trær og setter opp stolper. Den neste jobber jeg i et nytt boligfelt med å legge kabler, eller kjører rundt og monterer strømmålere, sier Andreas som trives best ute.

Viktige eigenskapar

Som energimontør må du kunne arbeide sjølvstendig og vere ein problemløysar, ofte under vanskelege tilhøve. Du må arbeide etter dei gjeldande forskriftene heile tida, og halde deg oppdatert på lovar og reglar, for å ta omsyn til tryggleiken under arbeidet. Ofte arbeider fleire saman, og du må derfor kunne kommunisere klart og tydeleg.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Med fagbrev i elektro kan du gå i fleire retningar for vidareutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole blir du utdanna fagteknikar. Som fagteknikar kan du starte eiga verksemd eller vere kvalifisert til leiarstillingar innan fagområdet ditt.

Enkelte ingeniørstudium er moglege å ta via y-vegen.

Dei vanlegaste jobbane blant energimontørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455106 - Energimontørfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter energimontørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med energimontørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7244101 - ENERGIMONTØR
 • 7244109 - SPESIALARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7244108 - FORMANN (ENERGIMONTØR)
 • 7244106 - FAGARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7244105 - LINJEMONTØR
 • 7244103 - MONTØR (ENERGIMONTØR)
 • 7244104 - OVERMONTØR
 • 7241120 - ELMONTØR

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.