Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Arbeidsoppgaver

Ein energimontør er ein elektrofagarbeidar som arbeider med elektrisk energi, frå han blir produsert til han når forbrukarane.

Energien som produseres blir transportert gjennom eit el-kraftnett som er bygd ut over heile landet. Jobben til energimontørane er å halde ved like dette nettet og bygge nytt nett der det er naudsynt. Ein slik bygge- og vedlikehaldsjobb gjer ein òg på sjølve kraft- og transformatorstasjonane den elektriske energien går ut frå. Energimontørane kan òg montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlege arbeidsoppgåver for energimontøren er å:

 • halde ved like, montere og reparere det elektriske nettet, kablar og straumforsyningsanlegg
 • stelle og gjere ettersyn for å hindre skadar på materiell
 • utføre feilsøking på elektriske anlegg og utstyr
 • reise stolpar og legge kablar
 • montere lys- og signalanlegg, og dessutan arbeide med å reparere og halde ved like jernbanevogner og andre sporvogner

Montørane må overhalde strenge tryggleikskrav og -forskrifter.

Energimontør er ein beskytta tittel. Du må ha godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) for å utøva yrket.

Hvor jobber energimontørar ?

Energimontøren kan arbeide innan verksemder som sikrar straumlevering eller reparasjonar til industrien, eller i annan privat eller offentleg sektor. Du kan òg arbeide ved sjølve energiverka, kraftstasjonar eller i Jernbaneverket.

Intervjuer

Portrett av Simen

Energimontør

Simen Tamlag Hovd

Energimontør Simen Tamlag Hovd gler seg over varierte arbeidsdagar på jernbanelinja – og utfordrande oppgåver under open himmel.

Viktige egenskaper

Som energimontør må du kunne arbeide sjølvstendig og vere ein problemløysar, ofte under vanskelege tilhøve. Du må arbeide etter dei gjeldande forskriftene heile tida, og halde deg oppdatert på lovar og reglar, for å ta omsyn til tryggleiken under arbeidet. Ofte arbeider fleire saman, og du må derfor kunne kommunisere klart og tydeleg.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Med fagbrev i elektro kan du gå i fleire retningar for vidareutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole blir du utdanna fagteknikar. Som fagteknikar kan du starte eiga verksemd eller vere kvalifisert til leiarstillingar innan fagområdet ditt.

Enkelte ingeniørstudium er moglege å ta via y-vegen.

De vanligste jobbene blant energimontørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3
 • 455106 - Energimontørfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med energimontørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7244109 - SPESIALARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7244108 - FORMANN (ENERGIMONTØR)
 • 7244106 - FAGARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7244105 - LINJEMONTØR
 • 7244104 - OVERMONTØR
 • 7244103 - MONTØR (ENERGIMONTØR)
 • 7244101 - ENERGIMONTØR

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.