Kvalitetssikret av Forskerforbundet 14. desember 2022

Professor

Professoren forskar, underviser og rettleiar studentar.

Arbeidsoppgaver

Ein professor er tilsett ved eit universitet eller ein høgskole, og er ekspert på fagfeltet sitt. Professor er ein verna tittel, og professorstillinga er den høgast vitskapelege stillinga du kan ha ved norske undervisnings- og forskingsinstitusjonar. Den rangerer likt med dosentstillinga, som har meir vekt på undervising og utviklingsarbeid enn på forsking. 

Vanlege arbeidsoppgåver for professorar:

 • utføre forskingsarbeid
 • formidle og publisere forskingsresultat
 • rettleie og undervise studentar
 • redigere og vurdere vitskaplege artiklar 
 • samarbeide med myndigheiter, organisasjonar eller næringsliv om forskingsbaserte løysningar og innovasjon

Arbeidsoppgåvene til professoren varierer alt etter arbeidsstad, fagfelt og eige ønske.

Professor II er namnet på ein professor tilsett i ei bistilling. Som oftast brukast denne typen stillingar når det er snakk om yrkesutøvarar som har sitt hovudarbeid eit anna stad, for eksempel på eit sjukehus eller eit forskingsinstitutt. I mange tilfelle kan du også vere professor ved eitt universitet, og fungere som professor II ved eit anna universitet.

Ein pensjonert professor blir kalla professor emeritus/emerita. Ein professor emeritus/emerita har ofte eit kontor ved institusjonen sin, der han arbeider etter behag. Slik held han ved like kompetansen i fagfeltet.

Hvor jobber professorar ?

Som professor er du tilsett ved ein høgskole eller eit universitet i Noreg eller i utlandet.

Intervjuer

Portrett Professor Siv Måseidvåg Gamlem

Professor

Siv Måseidvåg Gamlem

– Det jeg liker aller best er å være med elever, studenter og kollegaer, samtidig som jeg er professor.

Viktige egenskaper

Du bør vere analytisk og strukturert. I tillegg bør du vere nysgjerrig og like å fordjupe deg i eit emne.

Lønn

Utdanning

Ein professor må ikkje ha ei doktorgrad, men det er sjeldan at personar utan doktorgrad får tittelen professor. Vanlegvis krevjast det vitskapeleg arbeid tilsvarande tre doktorgrader i omfang før man er kvalifisert til eit professorat. I tillegg stillast det ein rekke andre krav for å arbeide som professor, men desse kan variere frå fakultet til fakultet. 

Du kan bli professor ved å søke opprykk frå ein stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på ein utlyst professorstilling. 

Doktorgradsstudium tilbydast innan alle fagfelt, og ved ein rekke studiestader. Ofte er doktorgradskandidatar tilsett som stipendiatar.

Oversikt over utdanningsstader

Sjå forskrift om tilsetting i undervisings- og forskarstillingar 

De vanligste jobbene blant forskarutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8999 - Uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8833 - Andre servicefag, andre
 • 8831 - Hår- og skjønnhetspleie
 • 8825 - Brannvernfag
 • 8824 - Tollfag
 • 8823 - Politifag
 • 8822 - Fengselsfag
 • 8821 - Militære fag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8814 - Vegtrafikkfag
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8812 - Luftfartsfag
 • 8811 - Jernbanetrafikkfag
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8741 - Skogbruk
 • 8739 - Gartneri og hagebruk, andre
 • 8731 - Gartneri og hagebruk
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8689 - Idrettsfag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8672 - Dyrepleie
 • 8671 - Veterinær
 • 8669 - Apotekfag, andre
 • 8663 - Apotekteknikk
 • 8662 - Reseptarfag
 • 8661 - Farmasi
 • 8659 - Terapeutiske fag, andre
 • 8653 - Kiropraktor
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8651 - Ergoterapi
 • 8649 - Tannhelsefag, andre
 • 8643 - Tannteknikk
 • 8642 - Tannpleiefag
 • 8641 - Odontologi
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8629 - Sosialfag, andre
 • 8621 - Sosialfag
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8613 - Vernepleiefag
 • 8612 - Hjelpepleiefag
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8583 - Produksjon av tre, papir, plast og glass
 • 8582 - Tekstil- og skinnproduksjon
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8572 - Arkitektur
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8562 - Geofysikk
 • 8561 - Geologi
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8553 - Finmekaniske fag
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8542 - Informasjonsmodellering
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8531 - Matematikk
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 8512 - Botaniske fag
 • 8511 - Zoologiske fag
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8442 - Hotell- og restaurantfag
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8439 - Kontorfag, andre
 • 8432 - Kontorfag
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8421 - Handel
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8389 - Sosialantropologiske fag, andre
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8372 - Kriminologi
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8352 - Journalistikk
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8259 - Videreutdanninger for lærere, andre
 • 8251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8237 - Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
 • 8236 - Primærnæringer, lærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8233 - Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
 • 8231 - Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8162 - Tre-, metall- og glasshåndverk
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8152 - Teater- og filmutdanninger
 • 8149 - Religionsutdanninger, andre
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8141 - Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8133 - Arkeologi
 • 8132 - Kunsthistorie
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8129 - Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8116 - Translatørutdanninger
 • 8114 - Utdanninger i afrikanske språk
 • 8113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk
 • 8112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 8019 - Allmenne fag, andre
 • 8011 - Generelle programmer

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med professorar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2310116 - PROFESSOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.