Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 14. desember 2022

Professor

Professoren forskar, underviser og rettleiar studentar.

Arbeidsoppgaver

Ein professor er tilsett ved eit universitet eller ein høgskole, og er ekspert på fagfeltet sitt. Professor er ein verna tittel, og professorstillinga er den høgast vitskapelege stillinga du kan ha ved norske undervisnings- og forskingsinstitusjonar. Den rangerer likt med dosentstillinga, som har meir vekt på undervising og utviklingsarbeid enn på forsking. 

Vanlege arbeidsoppgåver for professorar:

 • utføre forskingsarbeid
 • formidle og publisere forskingsresultat
 • rettleie og undervise studentar
 • redigere og vurdere vitskaplege artiklar 
 • samarbeide med myndigheiter, organisasjonar eller næringsliv om forskingsbaserte løysningar og innovasjon

Arbeidsoppgåvene til professoren varierer alt etter arbeidsstad, fagfelt og eige ønske.

Professor II er namnet på ein professor tilsett i ei bistilling. Som oftast brukast denne typen stillingar når det er snakk om yrkesutøvarar som har sitt hovudarbeid eit anna stad, for eksempel på eit sjukehus eller eit forskingsinstitutt. I mange tilfelle kan du også vere professor ved eitt universitet, og fungere som professor II ved eit anna universitet.

Ein pensjonert professor blir kalla professor emeritus/emerita. Ein professor emeritus/emerita har ofte eit kontor ved institusjonen sin, der han arbeider etter behag. Slik held han ved like kompetansen i fagfeltet.

Kor jobbar professorar?

Som professor er du tilsett ved ein høgskole eller eit universitet i Noreg eller i utlandet.

Intervjuer

Professor Arild Angelsen sitter på en trapp i parken rundt NMBU på Ås.

Professor

Arild Angelsen

Gutten fra fiskeværet i Lofoten var fylt med vitebegjær og eventyrlyst. – Mine to viktigste egenskaper som jeg aldri må gi slipp på, gjør jeg det er jeg ikke lenger en god forsker, smiler professoren.

Viktige eigenskapar

Du bør vere analytisk og strukturert. I tillegg bør du vere nysgjerrig og like å fordjupe deg i eit emne.

Lønn

Utdanning

Ein professor må ikkje ha ei doktorgrad, men det er sjeldan at personar utan doktorgrad får tittelen professor. Vanlegvis krevjast det vitskapeleg arbeid tilsvarande tre doktorgrader i omfang før man er kvalifisert til eit professorat. I tillegg stillast det ein rekke andre krav for å arbeide som professor, men desse kan variere frå fakultet til fakultet. 

Du kan bli professor ved å søke opprykk frå ein stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på ein utlyst professorstilling. 

Doktorgradsstudium tilbydast innan alle fagfelt, og ved ein rekke studiestader. Ofte er doktorgradskandidatar tilsett som stipendiatar.

Oversikt over utdanningsstader

Sjå forskrift om tilsetting i undervisings- og forskarstillingar 

Dei som jobbar som professorar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant forskarutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8833 - Andre servicefag, andre
 • 8831 - Hår- og skjønnhetspleie
 • 8825 - Brannvernfag
 • 8824 - Tollfag
 • 8823 - Politifag
 • 8822 - Fengselsfag
 • 8821 - Militære fag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8814 - Vegtrafikkfag
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8812 - Luftfartsfag
 • 8811 - Jernbanetrafikkfag
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8741 - Skogbruk
 • 8739 - Gartneri og hagebruk, andre
 • 8731 - Gartneri og hagebruk
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8689 - Idrettsfag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8672 - Dyrepleie
 • 8671 - Veterinær
 • 8669 - Apotekfag, andre
 • 8663 - Apotekteknikk
 • 8662 - Reseptarfag
 • 8661 - Farmasi
 • 8659 - Terapeutiske fag, andre
 • 8653 - Kiropraktor
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8651 - Ergoterapi
 • 8649 - Tannhelsefag, andre
 • 8643 - Tannteknikk
 • 8642 - Tannpleiefag
 • 8641 - Odontologi
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8629 - Sosialfag, andre
 • 8621 - Sosialfag
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8613 - Vernepleiefag
 • 8612 - Hjelpepleiefag
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8583 - Produksjon av tre, papir, plast og glass
 • 8582 - Tekstil- og skinnproduksjon
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8572 - Arkitektur
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8562 - Geofysikk
 • 8561 - Geologi
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8553 - Finmekaniske fag
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8542 - Informasjonsmodellering
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8531 - Matematikk
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 8512 - Botaniske fag
 • 8511 - Zoologiske fag
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8442 - Hotell- og restaurantfag
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8439 - Kontorfag, andre
 • 8432 - Kontorfag
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8421 - Handel
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8389 - Sosialantropologiske fag, andre
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8372 - Kriminologi
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8352 - Journalistikk
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8259 - Videreutdanninger for lærere, andre
 • 8251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8237 - Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
 • 8236 - Primærnæringer, lærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8233 - Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
 • 8231 - Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8162 - Tre-, metall- og glasshåndverk
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8152 - Teater- og filmutdanninger
 • 8149 - Religionsutdanninger, andre
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8141 - Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8133 - Arkeologi
 • 8132 - Kunsthistorie
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8129 - Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8116 - Translatørutdanninger
 • 8114 - Utdanninger i afrikanske språk
 • 8113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk
 • 8112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 8019 - Allmenne fag, andre
 • 8011 - Generelle programmer

Bedrifter som ansetter professorar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med professorar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2310116 - PROFESSOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 1228190 - DEKAN
 • 1228191 - PRODEKAN
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1210128 - REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 1228192 - ASSISTERENDE REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.