Gjennomgått i samarbeid med Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo 12. desember 2022

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Arbeidsoppgaver

Biokjemikarar brukar kunnskapa sine i kjemi til å forstå dei mange kjemiske prosessane som går føre seg i levande organismar.  

Vanlege arbeidsoppgåver for ein biokjemikar:

 • kjemiske analysar
 • ansvar for drift og vedlikehald av laboratoriet
 • administrative oppgåver knytt til prøver, bestillinger og rapporteringar

Mange biokjemikarar arbeider med forskingsoppgåver for å bidra til ny biologisk og biomedisinsk kunnskap, mens andre arbeider med konkret produktutvikling eller med å løyse praktiske problem i industrien. Sjølv om arbeidsoppgåvene kan variere, arbeider dei aller fleste biokjemikarar mykje med laboratoriearbeid, ofte med hjelp frå laborantar.

Biokjemikaren sitt arbeidsområde kjem under biovitskapen, og handlar mellom anna om å studere biokjemiske molekyl og tilhøvet mellom celler, organ og organismar. Forskinga skjer i nært samarbeid med forskarar med ein anna fagleg bakgrunn, som molekylærbiologar, mikrobiologar, fysiologar og medisinarar. Dette gjeld også jobbar som ikkje er retta mot forsking.  

Kor jobbar biokjemikarar?

Biokjemikarar kan arbeide i ei rekke bransjar. Mange arbeider ved forskingsinstitusjonar som universitet og høgskolar, men du kan også arbeide i industrien, helsesektoren eller i offentleg forvalting. 

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med svart genser. Hun smiler og har håret bak i en hestehale.

Biokjemiker

Katrine Wickstrøm Biseth

– Jobben min går i hovedsak ut på å bruke kjemi på å sette sammen «byggeklossene» slik at det blir et aktivt legemiddel, forteller Katrine.
Portrett av Henning Cederkvist i legefrakk

Biokjemiker

Henning Cederkvist

– Det er så utrolig spennende å lære og forstå hvordan kjemien i menneskekroppen fungerer, sier Henning Cederkvist.

Viktige eigenskapar

Som biokjemikar bør du ha interesse for fagområde som biologi, kjemi og andre naturfag, anlegg for å forstå naturfaglege problemstillingar og evne til å tenke analytisk og strategisk. Når du arbeider med praktisk biokjemi er det viktig at du er nøyaktig og presis. 

Lønn

Utdanning

Biokjemikarar vil i dei fleste tilfelle ha kjemi eller biologi som utgangspunkt i utdanningen. som utgangspunkt i utdanninga. Du kan studere biokjemi, biologisk kjemi, medisinsk biokjemi og liknande fag.

Dei som jobbar som biokjemikarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant biokjemiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 852207 - Dr.philos.-utdanning, biokjemi
 • 852203 - Dr.scient.-utdanning, biokjemi
 • 752207 - Cand.scient.-utdanning, biokjemi
 • 751305 - Master, molekylær biovitenskap, toårig
 • 652217 - Bachelor, kjemi og biokjemi, treårig

Bedrifter som ansetter biokjemikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med biokjemikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2211106 - FISKEFORSKER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.