Kvalitetssikret av Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo 12. desember 2022

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Arbeidsoppgaver

Biokjemikarar brukar kunnskapa sine i kjemi til å forstå dei mange kjemiske prosessane som går føre seg i levande organismar.  

Vanlege arbeidsoppgåver for ein biokjemikar:

 • kjemiske analysar
 • ansvar for drift og vedlikehald av laboratoriet
 • administrative oppgåver knytt til prøver, bestillinger og rapporteringar

Mange biokjemikarar arbeider med forskingsoppgåver for å bidra til ny biologisk og biomedisinsk kunnskap, mens andre arbeider med konkret produktutvikling eller med å løyse praktiske problem i industrien. Sjølv om arbeidsoppgåvene kan variere, arbeider dei aller fleste biokjemikarar mykje med laboratoriearbeid, ofte med hjelp frå laborantar.

Biokjemikaren sitt arbeidsområde kjem under biovitskapen, og handlar mellom anna om å studere biokjemiske molekyl og tilhøvet mellom celler, organ og organismar. Forskinga skjer i nært samarbeid med forskarar med ein anna fagleg bakgrunn, som molekylærbiologar, mikrobiologar, fysiologar og medisinarar. Dette gjeld også jobbar som ikkje er retta mot forsking.  

Hvor jobber biokjemikarar ?

Biokjemikarar kan arbeide i ei rekke bransjar. Mange arbeider ved forskingsinstitusjonar som universitet og høgskolar, men du kan også arbeide i industrien, helsesektoren eller i offentleg forvalting. 

Intervjuer

Portrett av Henning Cederkvist i legefrakk

Biokjemiker

Henning Cederkvist

– Det er så utrolig spennende å lære og forstå hvordan kjemien i menneskekroppen fungerer, sier Henning Cederkvist.

Viktige egenskaper

Som biokjemikar bør du ha interesse for fagområde som biologi, kjemi og andre naturfag, anlegg for å forstå naturfaglege problemstillingar og evne til å tenke analytisk og strategisk. Når du arbeider med praktisk biokjemi er det viktig at du er nøyaktig og presis. 

Lønn

Utdanning

Biokjemikarar vil i dei fleste tilfelle ha kjemi eller biologi som utgangspunkt i utdanningen. som utgangspunkt i utdanninga. Du kan studere biokjemi, biologisk kjemi, medisinsk biokjemi og liknande fag.

De som jobber som biokjemikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant biokjemiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 852207 - Dr.philos.-utdanning, biokjemi
 • 852203 - Dr.scient.-utdanning, biokjemi
 • 752207 - Cand.scient.-utdanning, biokjemi
 • 751305 - Master, molekylær biovitenskap, toårig
 • 652217 - Bachelor, kjemi og biokjemi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med biokjemikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113103 - BIOKJEMIKER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.