Gjennomgått i samarbeid med Institutt for Geografi, NTNU 10. desember 2021

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.

Arbeidsoppgaver

Geografar jobbar ofte med krevjande problemstillingar som inkluderer ei rekke andre fag, som til dømes geologi, biologi, IT, arkitektur og planleggingsfag, sosialantropologi, økonomi og innovasjonsstudiar. Det kan vera problemstillingar knytte miljø og klimaendringar, berekraftig utvikling, byutvikling og planlegging, forvaltning av natur og naturresursar, demografi, økonomi, sosiale forskjellar i Noreg eller landskapsendringar.

Problemstillingane varierer og kan vera til dømes;

 • Kva konsekvensar vil utbygging av ein vindpark ha for lokal turisme og fugleliv? Eller kvar bør kommunen planlegga det nye bustadfeltet for å vera sikker på det ikkje vil bli ramma av flaum i framtida?
 • Det kan handla om kvar bør batterifabrikken ligga for å ha best mogleg tilgang på kompetent lokal arbeidskraft og infrastruktur? Kva kan kommunen gjera for å sikra barn og unge betre oppvekstvilkår i drabantbyen? Eller korleis bør eit universitet forma ut den nye campusen sin for å legga til rette for meir og betre sosial kontakt mellom studentar?
 • Korleis kan kunstig intelligens bidra til å kartlegga vegetasjon og berggrunn i Noreg?
 • Kva kan norsk næringsliv gjera for å bidra til positiv utvikling for miljø og rettane til arbeidarar i det globale sør?

Innsamling av data og informasjon i forskingsfeltet, også kalla feltarbeid, er ein viktig arbeidsmetode for geografar. Geografar bruker mange forskjellige metodar for å samla og analysera data frå natur og samfunn. Dette inkluderer mellom anna satellittbilde, GIS (Geografiske Informasjonssystemer), bruk av dronar og anna utstyr for kartlegging, utandørs feltarbeid, statistiske data og kvalitative intervju.

Arbeidskvardagen kan variera mykje avhengig av kva fordypning innanfor geografi du har. I utgangspunktet skil vi ofte mellom to typar geografar:

 • Naturgeografar jobbar hovudsakleg med innsamling og tilarbeiding/fortolking av geografiske data, ved landsmålingar eller ved kartproduksjon. Ofte jobbar naturgeografar med vegetasjon og klima i ulike delar av verda. Som naturgeograf kan oppgåva di vera å sjå på korleis vatn, vind og is endrar landskapet.
   
 • Samfunnsgeografar har fokus på korleis omgivnadene påverkar menneskeleg aktivitet, kultur, velferd og økonomi. Som samfunnsgeografar ser du òg på korleis mennesket påverkar omgivnadene sine.

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera:

 • laga konsekvensutgreiingar
 • innsamling av data gjennom feltarbeid
 • utarbeida kart basert på til dømes satellitt- eller flyfoto
 • statistisk analyse av demografiske data
 • prosjektleiing og saksbehandling innan byutvikling og planlegging
 • rådgiving og analysar i samband med regional næringsutvikling
 • ta prøvar for å avdekka lokal forureining

Kor jobbar geografar?

Geografar kan arbeida både i offentleg og privat sektor. Nokon jobbar i kommunar, fylkeskommunar, direktorat og departement, andre i statlege etatar som Innovasjon Norge, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA. Mange jobbar òg i skuleverket eller som forskarar. Andre jobbar som rådgivande ingeniørar, konsulentar eller i næringslivet.

Intervjuer

Portrettfoto av kvinne med blondt hår

Geograf

Hedda Bakåsmoen Holm

– Å kunne svare på hvorfor det er som det er, akkurat her, er selve fundamentet i yrket, mener Hedda.

Viktige eigenskapar

Som geograf må du vera nysgjerrig og kunne sjå aktuelle problemstillingar frå ulike sider. Du bør vera strukturert og analytisk anlagt, men også kreativ og løsningsorientert.

Lønn

Utdanning

Du kan ta bachelor eller master i geografi for å bli geograf. 

Dei vanlegaste jobbane blant geografiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 7563 - Naturgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 7331 - Samfunnsgeografi
 • 656902 - Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer (GIS), toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig
 • 656302 - Bachelor, naturgeografi, treårig

Bedrifter som ansetter geografar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med geografar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF
 • 2114108 - NATURGEOGRAF

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.