Kvalitetssikret av Institutt for Geografi, NTNU 10. desember 2021

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.

Arbeidsoppgaver

Geografar jobbar ofte med krevjande problemstillingar som inkluderer ei rekke andre fag, som til dømes geologi, biologi, IT, arkitektur og planleggingsfag, sosialantropologi, økonomi og innovasjonsstudiar. Det kan vera problemstillingar knytte miljø og klimaendringar, berekraftig utvikling, byutvikling og planlegging, forvaltning av natur og naturresursar, demografi, økonomi, sosiale forskjellar i Noreg eller landskapsendringar.

Problemstillingane varierer og kan vera til dømes;

 • Kva konsekvensar vil utbygging av ein vindpark ha for lokal turisme og fugleliv? Eller kvar bør kommunen planlegga det nye bustadfeltet for å vera sikker på det ikkje vil bli ramma av flaum i framtida?
 • Det kan handla om kvar bør batterifabrikken ligga for å ha best mogleg tilgang på kompetent lokal arbeidskraft og infrastruktur? Kva kan kommunen gjera for å sikra barn og unge betre oppvekstvilkår i drabantbyen? Eller korleis bør eit universitet forma ut den nye campusen sin for å legga til rette for meir og betre sosial kontakt mellom studentar?
 • Korleis kan kunstig intelligens bidra til å kartlegga vegetasjon og berggrunn i Noreg?
 • Kva kan norsk næringsliv gjera for å bidra til positiv utvikling for miljø og rettane til arbeidarar i det globale sør?

Innsamling av data og informasjon i forskingsfeltet, også kalla feltarbeid, er ein viktig arbeidsmetode for geografar. Geografar bruker mange forskjellige metodar for å samla og analysera data frå natur og samfunn. Dette inkluderer mellom anna satellittbilde, GIS (Geografiske Informasjonssystemer), bruk av dronar og anna utstyr for kartlegging, utandørs feltarbeid, statistiske data og kvalitative intervju.

Arbeidskvardagen kan variera mykje avhengig av kva fordypning innanfor geografi du har. I utgangspunktet skil vi ofte mellom to typar geografar:

 • Naturgeografar jobbar hovudsakleg med innsamling og tilarbeiding/fortolking av geografiske data, ved landsmålingar eller ved kartproduksjon. Ofte jobbar naturgeografar med vegetasjon og klima i ulike delar av verda. Som naturgeograf kan oppgåva di vera å sjå på korleis vatn, vind og is endrar landskapet.
   
 • Samfunnsgeografar har fokus på korleis omgivnadene påverkar menneskeleg aktivitet, kultur, velferd og økonomi. Som samfunnsgeografar ser du òg på korleis mennesket påverkar omgivnadene sine.

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera:

 • laga konsekvensutgreiingar
 • innsamling av data gjennom feltarbeid
 • utarbeida kart basert på til dømes satellitt- eller flyfoto
 • statistisk analyse av demografiske data
 • prosjektleiing og saksbehandling innan byutvikling og planlegging
 • rådgiving og analysar i samband med regional næringsutvikling
 • ta prøvar for å avdekka lokal forureining

Hvor jobber geografar ?

Geografar kan arbeida både i offentleg og privat sektor. Nokon jobbar i kommunar, fylkeskommunar, direktorat og departement, andre i statlege etatar som Innovasjon Norge, Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, SIVA. Mange jobbar òg i skuleverket eller som forskarar. Andre jobbar som rådgivande ingeniørar, konsulentar eller i næringslivet.

Intervjuer

Ørjan på toppen av et fjell med et mange snødekte fjell i bakgrunnen

Naturgeograf

Ørjan Søderblom

– Jeg er veldig glad i naturen, og har alltid vært interessert i kart, sier naturgeograf Ørjan Søderblom.

Viktige egenskaper

Som geograf må du vera nysgjerrig og kunne sjå aktuelle problemstillingar frå ulike sider. Du bør vera strukturert og analytisk anlagt, men også kreativ og løsningsorientert.

Lønn

Utdanning

Du kan ta bachelor eller master i geografi for å bli geograf. 

De vanligste jobbene blant geografiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 7563 - Naturgeografi
 • 733111 - Master, samfunnsgeografi, toårig
 • 7331 - Samfunnsgeografi
 • 656902 - Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer (GIS), toårig
 • 656901 - Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig
 • 656302 - Bachelor, naturgeografi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geografar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542104 - SAMFUNNSGEOGRAF
 • 2114108 - NATURGEOGRAF

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.