Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 20. april 2021

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Arbeidsoppgaver

Barnehagen er ein arena for leik og læring. Ein dag i barnehagen består av både leking og pedagogiske aktivitetar.

Som barnehagelærar bruker du din faglege, pedagogiske og etiske kompetanse for å legga til rette for at barnegruppa og det enkelte barnet er trygt. Du ser dei individuelle styrkane til barna og behov, og sørger for at dei opplever meistringsfølelse. Du legg til rette for at barna møter utfordringar som bidrar til den allsidige utviklinga deira, og er bevisst tydinga i barnegruppa for kvardagen til barna i barnehagen.

Barnehagelærarar er ofte pedagogiske leiarar i barnehagen. Då har dei ansvaret for å setja i verk og leia det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt fagleg skjønn. Dei skal rettleia andre tilsette og sørga for at barnehagelova og rammeplanen blir oppfylt gjennom det pedagogiske arbeidet.

Pedagogiske leiarar skal òg sørga for høg profesjonsetisk medvit. Det betyr at dei tar gode val i møte med barna og foreldre i forskjellige situasjonar, basert på etiske verdiar som til dømes respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barnehagelærar:

 • leia det daglege arbeidde med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppa
 • leia det daglege arbeidet med å skapa eit trygt og utviklande miljø for enkeltbarna og barnegruppa
 • leke og vera saman med barna
 • stimulera fantasiane og skapartrongen til barn gjennom ulike aktivitetar
 • ha det pedagogiske ansvaret på avdelinga eller barnehagen
 • rettleia kollegaer og skapa eit godt leike- og læringsmiljø

For å jobba i barnehage må du framlegga tilfredsstillande politiattest.

Yrket heitte tidlegare førskulelærar.

Hvor jobber barnehagelærarar ?

Har du barnehagelærarutdanning, kan du både jobba som barnehagelærar og som pedagogisk leiar i ein barnehage. Du kan òg bli styrar i barnehagen, både i private og kommunale barnehagar. Nokre barnehagelærarar arbeider i skulefritidsordninga og andre barnerelaterte verksemder, som til dømes innan barnevernet.

Som barnehagelærar kan du ha rådgivande, administrative eller leiande stillingar innanfor kommunal og statleg verksemd.

Intervjuer

Alexsandra Idström i hvit t-skjorte. Hun sitter foran et speil og fargerike bilder.

Barnehagelærer

Alexsandra Idström

Jeg liker best å være sammen med ungene, leke og høre på alt de har å si, sier barnehagelærer Alexsandra Idström.
Monica Sande elsker jobben sin i barnehagen.

Barnehagelærer

Monica Sande

Det er veldig mange ulike mennesker som passer til å jobbe i en barnehage. Barna trenger forskjellige typer voksne og vi lærer av, og utfyller hverandre.
 Carina Hamer Rabe er barnehagelærer og syntes det er herlig å jobbe med små barn.

Barnehagelærer

Carina Hamer Rabe

«Å få verdens viktigste verdier til å vokse» er rett og slett jobben til Carina Hamer Rabe.

Viktige egenskaper

Ein barnehagelærar må like å samarbeida med andre. Du må òg ha mot til å ta dei vanskelege samtalane når situasjonen krev dette, noko som krev evne til å kommunisera og å vera tydeleg. Du må ha evna til å skapa tillit, både hos barna, føresette og kollegaer, og ha evna til å stimulera til trivsel og godt samspel mellom barna.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Det finst mange moglegheiter til kompetanseheving og å etterutdanne seg i dette yrket, både for vidare arbeid i barnehagen og for anna arbeid. Viss du oppfyller dei aktuelle kompetanse- og tilsettingskrava, kan du undervise 1.–4. trinn i grunnskolen.

De som jobber som barnehagelærarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant barnehagelærarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 625104 - Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 625103 - Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, I og II, uspesifisert
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 624109 - Bachelor, pedagogikk, treårig
 • 6241 - Pedagogikk
 • 621199 - Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 621107 - Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig
 • 621106 - Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621105 - Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621104 - Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621102 - Førskolelærerutdanning, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnehagelærarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 3320108 - BARNEHAGEKONSULENT
 • 3320107 - PEDAGOGISK LEDER (FØRSKOLELÆRER)
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 3320102 - BARNEHAGELÆRER
 • 3320101 - FØRSKOLELÆRER
 • 1319108 - STYRER (BARNEHAGE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228122 - BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228109 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210147 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.