Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Logistikkoperatør

Ein logistikkoperatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

Arbeidsoppgaver

Som logistikkoperatør jobbar du med transport av varer. Du skal sjå til at varer som bedrifta mottar, lagrar, sorterer og sender ikkje vert skada og at dei kjem fram til kunden til avtalt tid. 

Det inneber mellom anna sikring av last og planlegging, lagring og klargjering for frakt av gods. Ein del av arbeidet vil også innebere behandling av dokument og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein logistikkoperatør:

 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegge vareflyt og lagring 
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • Vedlikehald og bruk av teknisk utstyr 
 • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging 

Logistikkoperatøren kan også bli kalla lagerarbeidar.

Kor jobbar logistikkoperatørar?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminal eller flyplass. Du kan også arbeide i ein rekke andre bransjar, som treforedlingsindustrien, verkstadindustrien, mekaniske industriar, metallurgiske industriar eller andre industriar og næringsverksemder.

Intervjuer

Portrettbilde av logistikkoperatør Janne Klevstad

Logistikkoperatør

Janne Klevstad

– Det motiverer meg at det er mye å gjøre og at det kan være 300 helpaller som skal kjøres i løpet av arbeidsdagen, forteller Janne Klevstad.

Viktige eigenskapar

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og nøyaktig. Du bør vere serviceretta og venleg.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Dei som jobbar som logistikkoperatørar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant logistikkoperatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 481906 - Logistikkfaget, Vg3
 • 481905 - Logistikkfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 455226 - Materialadministrasjonsfaget, VK II
 • 454102 - Terminalarbeiderfaget, VK II

Bedrifter som ansetter logistikkoperatørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med logistikkoperatørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 9330113 - LOSSER
 • 9330111 - STUER
 • 9330110 - SJAUER
 • 9330109 - LAGERASSISTENT
 • 9330108 - HJELPEARBEIDER (LAGER)
 • 9330107 - KAIARBEIDER
 • 9330106 - ALTMULIGMANN (LAGER OG GODSHÅNDTERING)
 • 9330105 - HJELPEMANN PÅ BIL
 • 9330104 - LASTE- OG LOSSEARBEIDER
 • 8333101 - TRUCKFØRER
 • 4132115 - SIVILFORSVARSADJUTANT (LOGISTIKK, MATERIELL)
 • 4132114 - FAGARBEIDER (LOGISTIKK)
 • 4132113 - LOGISTIKKANSVARLIG
 • 4132112 - LOGISTIKKONSULENT
 • 4132110 - ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT)
 • 4132109 - LOGISTIKKLEDER
 • 4132108 - LOGISTIKKPLANLEGGER
 • 4132107 - LOGISTIKKOORDINATOR
 • 4132104 - LOGISTIKKMEDARBEIDER
 • 4132103 - LOGISTIKKANDIDAT
 • 4132101 - LOGISTIKER
 • 4131131 - REKLAMASJONSMEDARBEIDER
 • 4131123 - LAGERFULLMEKTIG
 • 4131122 - LAGERARBEIDER
 • 4131121 - LAGERKONTORIST
 • 4131120 - LAGEREKSPEDITØR
 • 4131111 - LAGERMEDARBEIDER
 • 4131110 - FØRSTEEKSPEDITØR (LAGER)
 • 4131109 - LAGERFUNKSJONÆR
 • 4131108 - TERMINALARBEIDER (LAGER)
 • 4131107 - LAGERFORVALTER
 • 4131106 - LAGERFORMANN
 • 4131105 - LAGERKONTROLLØR
 • 4131104 - LAGERBETJENT
 • 4131103 - INTENDANT
 • 4131102 - LAGERLEDER
 • 4131101 - DEPOTARBEIDER
 • 1235105 - LAGERSJEF

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.