Gjennomgått i samarbeid med Norsk sykepleierforbund 03. juni 2021

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Arbeidsoppgaver

Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse er sykepleiarar med spesialisering innan psykisk helsearbeid.

Som spesialsjukepleiar har du ei viktig rolle når det gjeld blant anna å hjelpe og rettleie menneske til å ha det bra og meistre utfordringar dei møter på.

Det pasienten eller brukaren slit med, kan vere alt frå lettare psykiske lidingar, som angst og depresjon, til meir alvorlege lidingar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein spesialsjukepleiar innan psykisk helse:

 • førebygge lidingar 
 • hjelpe til med å finne ut kva pasienten slit med
 • hjelpe pasienten til å meistre kvardagen sin, blant anna ved å ha samtalar med pasienten og familien
 • organisere aktivitetar og treningsopplegg, enten individuelt eller i grupper der pasienten møter andre i liknande situasjon
 • hjelpe pasienten med eventuelle andre sjukdommar
 • rettleie og undervise kollegaer, sjukepleiarstudentar, pasientar og familiane deira i psykisk helse
 • hjelpe til når det oppstår større krisesituasjonar i kommunen, som til dømes ved store ulukker der du hjelper til dei skadde og familiane deira

Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, slik som psykologar, psykiatere, vernepleiere og sosionomar. I nokre tilfelle også fysioterapeutar og ergoterapeutar.

Kor jobbar Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse?

Dei fleste psykiatriske sjukepleiarar arbeider på større sjukehus, distriktspsykiatriske sentre eller i kommunehelsetenesta.

Kommunehelsetenesta er til dømes heimebaserte tenester, helsestasjon, ulike tilbod innanfor rus og psykisk helsearbeid. Spesialsjukepleiarar kan også jobbe innan administrasjon og leiing, eller dei kan drive med fagutvikling og forsking. 

 

Intervjuer

Med et stort smil åpner Christina Livgard til Prindsen Mottaksenter i Oslo. Et lavterskeltilbud for den hardeste rusen i hovedstaden.

Spesialsykepleier innen psykisk helse og rus

Christina Livgard

Skadereduksjon og overdoseforebygging er selve kjernen i jobben til Christina Livgard. På mottakssenteret i Oslo sentrum er døra åpen for de som trenger det.

Viktige eigenskapar

Som spesialsjukepleiar må du like å arbeide med menneske, og vere god til å samarbeide med andre. Du må vere ansvarsbevisst og vere i stand til å vise empati og omsorg.

Lønn

Utdanning

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse byggjer på grunnutdanninga treårig bachelorgrad i sjukepleie. Vidareutdanning i psykisk helsearbeid er ofte organisert som eit deltidsstudium over to år, tilsvarande 60 studiepoeng. Utdanninga kombinerer teori og praksis. Det blir meir og meir vanleg å ta mastergrad i psykisk helsearbeid.

Dei vanlegaste jobbane blant sjukepleiarar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 661117 - Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie
 • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning

Bedrifter som ansetter Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.