Kvalitetssikret av Norsk sykepleierforening 03. juni 2021

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Arbeidsoppgaver

Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse er sykepleiarar med spesialisering innan psykisk helsearbeid.

Som spesialsjukepleiar har du ei viktig rolle når det gjeld blant anna å hjelpe og rettleie menneske til å ha det bra og meistre utfordringar dei møter på.

Det pasienten eller brukaren slit med, kan vere alt frå lettare psykiske lidingar, som angst og depresjon, til meir alvorlege lidingar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein spesialsjukepleiar innan psykisk helse:

 • førebygge lidingar 
 • hjelpe til med å finne ut kva pasienten slit med
 • hjelpe pasienten til å meistre kvardagen sin, blant anna ved å ha samtalar med pasienten og familien
 • organisere aktivitetar og treningsopplegg, enten individuelt eller i grupper der pasienten møter andre i liknande situasjon
 • hjelpe pasienten med eventuelle andre sjukdommar
 • rettleie og undervise kollegaer, sjukepleiarstudentar, pasientar og familiane deira i psykisk helse
 • hjelpe til når det oppstår større krisesituasjonar i kommunen, som til dømes ved store ulukker der du hjelper til dei skadde og familiane deira

Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, slik som psykologar, psykiatere, vernepleiere og sosionomar. I nokre tilfelle også fysioterapeutar og ergoterapeutar.

Hvor jobber Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse ?

Dei fleste psykiatriske sjukepleiarar arbeider på større sjukehus, distriktspsykiatriske sentre eller i kommunehelsetenesta.

Kommunehelsetenesta er til dømes heimebaserte tenester, helsestasjon, ulike tilbod innanfor rus og psykisk helsearbeid. Spesialsjukepleiarar kan også jobbe innan administrasjon og leiing, eller dei kan drive med fagutvikling og forsking. 

 

Intervjuer

Portrettfoto av Spesialsykepleier innen psykisk helse Mikael Mathisen

Spesialsykepleier innen psykisk helse

Mikael Mathisen

Det Mikael Mathisen liker best med jobben sin, er alle de fantastiske menneskene han får bli kjent med.

Viktige egenskaper

Som spesialsjukepleiar må du like å arbeide med menneske, og vere god til å samarbeide med andre. Du må vere ansvarsbevisst og vere i stand til å vise empati og omsorg.

Lønn

Utdanning

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse byggjer på grunnutdanninga treårig bachelorgrad i sjukepleie. Vidareutdanning i psykisk helsearbeid er ofte organisert som eit deltidsstudium over to år, tilsvarande 60 studiepoeng. Utdanninga kombinerer teori og praksis. Det blir meir og meir vanleg å ta mastergrad i psykisk helsearbeid.

De vanligste jobbene blant sjukepleiarar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 661117 - Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie
 • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Spesialsjukepleiarar innan psykisk helse

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.