Kvalitetssikret av KRUS 19. februar 2019

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Arbeidsoppgaver

Målet med arbeidet til ein fengselsbetjent er å motverke nye straffbare handlingar ved å gjere opphaldet i fengselet meiningsfullt, tankevekkande og rehabiliterande for dei dømde. Som fengselsbetjent skal du også legge til rette for ulike program som skal bidra til meistring og bevisstgjering, og organisere aktivitetar og sosiale arrangement.

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tryggande for samfunnet og som motverkar straffbare handlingar. Det skal leggjast til rette for at lovbrytarar kan gjere ein egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Fengselsbetjenten møter mange ulike typar menneske. Nokre er skuldige i alvorlege kriminelle handlingar, medan andre slit med psykiske problem eller åtferdsvanskar av ulik art. Du må derfor vere førebudd på arbeidsdagar der sikkerheit, grensesetting og konfliktløysing står sentralt.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til mognad og det å vere personleg egna, og inneber myndigheitsutøving og makt over menneske i ein vanskeleg situasjon. Samtidig krevjast det grunnleggande gode haldningar og verdiar, og trua på at menneske kan forandre sitt handlingsmønster.

Hvor jobber fengselsbetjentar ?

Som fengselsbetjent er du tilsett i eit fengsel og jobbar der. Det kan vere ein lukka anstalt, eller ein anstalt med open soning. Fengselsbetjentar jobbar også i friomsorgen med elektronisk kontroll (fotlenkesoning).

Intervjuer

Julie foran et gittervindu i høysikkerhetsfengselet i Horten.

Fengselsbetjent

Julie Grønvold Gunneng

- Jeg har ansvar for å følge opp, motivere og veilede de innsatte, ikke straffe dem ytterligere - selve frihetsberøvelsen er straffen, sier Julie.

Viktige egenskaper

Som fengselsbetjent må du vere ansvarsbevisst og kunne jobbe sjølvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne takle krisesituasjonar, truslar og fysisk risiko.

 

Lønn

Utdanning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdannar fengselsbetjentar i Noreg. Utdanningsløpet er toårig.

Utdanninga er lønna. Ein er forplikta til eitt år teneste ved eit eller fleire fengsel. Søknadsfristen for opptak blir kunngjord på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finst ei rekke opptakskrav for å bli aspirant:

 • generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • du må vere 20 år eller eldre
 • plettfri vandel
 • førarkort klasse B
 • god fysisk og psykisk helse
 • bestått funksjonstest med styrkeøvingar og uthaldsprøve

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 682201 - Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fengselsbetjentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5162107 - FENGSELSNATTEVAKT
 • 5162104 - FENGSELSFØRSTEBETJENT
 • 5162103 - FENGSELSBETJENT
 • 5162101 - FENGSELSASPIRANT
 • 1227243 - FENGSELSINSPEKTØR

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.
To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.