Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Arbeidsoppgaver

Som spelprogrammerar planlegg, utviklar og programmerer du spelopplevingar. Spelopplevingar kan vera både dataspel, men og spel-liknande verktøy som simulerer verkelegheita. Det kan til dømes verktøy for kartlegging, opplæring, simulering og liknande.

Du er ansvarleg for kjernen til spelet, spillmotoren, som påverkar kvaliteten og levetida til spelet. Som spelprogrammerar må du ha god forståing for teknologien som blir nytta innan spel. Du må òg ha kunnskap om ulike sjangrar og ulike typar spel.

Spelprogrammerarar jobbar ofte med å setja saman plattformene og motorane som skal driva spela, og dessutan skriva kode tilpassa programvara for å støtta dei unike krava til spel.

Du må ha god kunnskap om koding og dei ulike plattformene for å bli ein spelprogrammerer. Som spelprogrammerar har du ofte ein fordypning innan til dømes grafikk, kunstig intelligens, lyd, skripting, brukargrensesnitt eller nettverk.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein spelprogrammerar:

 • bygga kunstig intelligens for spel (AI) og matematikk som blir bygd opp til *3D-grafikk
 • jobba med simuleringsløsninger, til dømes å få karakterane i spelet til å røra seg naturleg samarbeide med speldesignarar, utviklarar og andre
 • programmere programvara som driv spelet og verktøya speldesignaran treng for å utvikla spelet vidare.

Kor jobbar spelprogrammerarar?

Som spelprogrammerar kan du jobbe innan spelindustrien, i IT-bedrifter eller media. Du kan også jobbe innan bransjar som olje, kraft, mobiltelefoni og Forsvaret. 

Intervjuer

Portrettbilde av spillprogrammerer Gøran

Spillprogrammerer

Gøran Myrland

Det beste man kan gjøre for å bli ansatt etter studiet, er å lage et enkelt mobilspill som du kan vise fremtidige arbeidsgivere, sier Gøran Myrland.

Viktige eigenskapar

Som spelprogrammerar må du vere interessert i teknologi. Du må kunne jobbe strukturert og planmessig.

Lønn

Utdanning

Det er mange vegar til å bli spelprogrammerar. Mange er utdanna innanfor informatikk eller anna datateknisk utdanning. Fleire institusjonar i Noreg tilbyr eigne spelrelaterte utdanningar. 

Dei vanlegaste jobbane blant dataprogrammerar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 654134 - Bachelor, spillteknologi og simulering, treårig
 • 654122 - Bachelor, ingeniørfag, data, treårig
 • 654121 - Bachelor, informatikk, treårig
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 554141 - Fagskoleutdanning, spillutvikling, toårig

Bedrifter som ansetter spelprogrammerarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med spelprogrammerarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2130158 - DATASPILLPROGRAMMERER
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130172 - UTVIKLER (DATASPILL)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.