Kvalitetssikret av Norsk olje og gass 21. september 2020

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Arbeidsoppgaver

Petroleumsingeniørar arbeider innan olje- og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innan eitt eller fleire område.

Petroleumsteknologien blir gjerne delt inn i fleire arbeidsfelt:

 • Produksjonsingeniøren arbeider med det som blir kalla optimalisering, der målet er å få mest mogleg ut av reservane
 • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjonar og å ferdigstille brønnar
 • Reservoaringeniøren sitt hovudansvar er å berekne og definere kvar ein skal bore og korleis ein skal gjennomføre produksjonen

Den stadige utviklinga av teknologi fører dei ulike arbeidsområda nærare kvarandre. Meir og meir av drifta blir flytta til land, og behovet for samarbeid mellom ulike fag aukar. Bransjen er i stadig forandring og utviklinga skjer fort. Som petroleumsingeniør er det derfor viktig å halda seg oppdatert.

Arbeidet går føre seg i samarbeid med ei rekkje andre yrkesgrupper, mellom andre geologar, geofysikarar, matematikarar og andre ingeniørar.

Hvor jobber petroleumsingeniørar ?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Noreg eller utlandet, eller på ein installasjon med oljeproduksjon, for eksempel i Nordsjøen.

Intervjuer

Petroleumsingeniør Kristian Solem

Petroleumsingeniør

Kristian Solem

– Som petroleumsingeniør finnes det utallige områder man kan jobbe på, her er det rom for alle slags mennesketyper.

Viktige egenskaper

Du må vera opptatt av utvikling og bruk av teknologi, og du bør vera interessert i å utvikla nye løysingar innanfor fagområda dine. Du må vera flink til å samarbeida og jobba for god tverrfagleg forståing.

Lønn

Utdanning

Ei rekkje universitet og høgskolar tilbyr ingeniørutdanning. Ein finn spesialisert utdanning innan petroleum på både bachelor- og masternivå på universitet, høgskolar og fagskolar. 

De vanligste jobbene blant petroleumsingeniørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 652903 - Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig
 • 652214 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med petroleumsingeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3116169 - BRØNNINGENIØR (OLJE)
 • 3116168 - BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE)
 • 3116167 - BOREOPERASJONSLEDER (OLJE)
 • 3116166 - SURVEYOR (OLJELETING)
 • 3116165 - SEISMISK PERSONELL (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 3116162 - BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE)
 • 3116161 - BOREINGENIØR
 • 3116156 - ANLEGGSOPERATØR (OLJE)
 • 3116155 - UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE)
 • 3116154 - DRIFTSINGENIØR (OLJE)
 • 3116149 - TEKNIKER (OLJE)
 • 3116148 - INGENIØR (OLJE)
 • 3116140 - INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116136 - DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM)
 • 3116135 - UNDERVANNSINGENIØR
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3116124 - PROSJEKTINGENIØR (OLJE)
 • 3116123 - RESERVOARINGENIØR (OLJE)
 • 3116118 - KONSTRUKTØR (OLJE)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3116114 - SERVICETEKNIKER (OLJE)
 • 3116113 - SERVICEINGENIØR (OLJE)
 • 3116111 - PROSESSINGENIØR (OLJE)
 • 3116110 - PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE)
 • 3116106 - PETROLEUMSINGENIØR
 • 3116104 - KONTROLLINGENIØR (OLJE)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147159 - TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147149 - OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147117 - SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrke

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.