Gjennomgått i samarbeid med Offshore Norge 03. mai 2023

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Arbeidsoppgaver

Petroleumsingeniørar arbeider innan olje- og gassbransjen, og har ofte spesialisert seg innan eitt eller fleire område.

Petroleumsteknologien blir gjerne delt inn i fleire arbeidsfelt:

 • Produksjonsingeniøren arbeider med det som blir kalla optimalisering, der målet er å få mest mogleg ut av reservane
 • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjonar og å ferdigstille brønnar
 • Reservoaringeniøren sitt hovudansvar er å berekne og definere kvar ein skal bore og korleis ein skal gjennomføre produksjonen

Den stadige utviklinga av teknologi fører dei ulike arbeidsområda nærare kvarandre. Meir og meir av drifta blir flytta til land, og behovet for samarbeid mellom ulike fag aukar. Bransjen er i stadig forandring og utviklinga skjer fort. Som petroleumsingeniør er det derfor viktig å halda seg oppdatert.

Arbeidet går føre seg i samarbeid med ei rekkje andre yrkesgrupper, mellom andre geologar, geofysikarar, matematikarar og andre ingeniørar.

Kor jobbar petroleumsingeniørar?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Noreg eller utlandet, eller på ein installasjon med oljeproduksjon, for eksempel i Nordsjøen.

Bli med en petroleumsingeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som petroleumsingeniør?

Intervjuer

En mann i mørkeblå skjorte. Han står i en korridor i et kontor.

Petroleumsingeniør

Brage Strand Kristoffersen

– Vi er et felt som driftes 24 timer i døgnet, alle dager i året. Her kan uforutsette hendelser skje hele veien, forteller Brage.

Passer jeg til å bli petroleumsingeniør?

Du må vera opptatt av utvikling og bruk av teknologi, og du bør vera interessert i å utvikla nye løysingar innanfor fagområda dine. Du må vera flink til å samarbeida og jobba for god tverrfagleg forståing.

Hva tjener petroleumsingeniørar?

Hvordan utdanner du deg til petroleumsingeniør?

Ei rekkje universitet og høgskolar tilbyr ingeniørutdanning. Ein finn spesialisert utdanning innan petroleum på både bachelor- og masternivå på universitet, høgskolar og fagskolar. 

Hva jobber petroleumsingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 652903 - Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig
 • 652214 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig
 • 752224 - Master of Science, petroleumsteknologi, femårig
 • 752221 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig
 • 755206 - Master of Science, petroleum engineering, toårig
 • 752203 - Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi
 • 752226 - Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig
 • 752224 - Master of Science, petroleumsteknologi, femårig
 • 752222 - Master, petroleumsteknologi, toårig
 • 752220 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig
 • 752221 - Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig

Bedrifter: Hvor jobber petroleumsingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med petroleumsingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3116169 - BRØNNINGENIØR (OLJE)
 • 3116168 - BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE)
 • 3116167 - BOREOPERASJONSLEDER (OLJE)
 • 3116166 - SURVEYOR (OLJELETING)
 • 3116165 - SEISMISK PERSONELL (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 3116162 - BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE)
 • 3116161 - BOREINGENIØR
 • 3116156 - ANLEGGSOPERATØR (OLJE)
 • 3116155 - UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE)
 • 3116154 - DRIFTSINGENIØR (OLJE)
 • 3116149 - TEKNIKER (OLJE)
 • 3116148 - INGENIØR (OLJE)
 • 3116140 - INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116136 - DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM)
 • 3116135 - UNDERVANNSINGENIØR
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3116124 - PROSJEKTINGENIØR (OLJE)
 • 3116123 - RESERVOARINGENIØR (OLJE)
 • 3116118 - KONSTRUKTØR (OLJE)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3116114 - SERVICETEKNIKER (OLJE)
 • 3116113 - SERVICEINGENIØR (OLJE)
 • 3116111 - PROSESSINGENIØR (OLJE)
 • 3116110 - PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE)
 • 3116106 - PETROLEUMSINGENIØR
 • 3116104 - KONTROLLINGENIØR (OLJE)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147159 - TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147149 - OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147117 - SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrke

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.