Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Helsefagarbeidar

Som helsefagarbeidar gir du omsorg, og utfører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Arbeidsoppgaver

Helsefagarbeidaren skal vareta den einskilde pasienten og brukaren sine behov for heilskapleg omsorg, ernæring, grunnleggande sjukepleie og miljøarbeid. Helsefagarbeidaren skal yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggande førstehjelp og vareta pasientsikkerheita.

Som helsefagarbeidar har du varierte arbeidsoppgåver og kontakt med menneske i alle aldrar. Nokre er sjuke og andre har nedsett funksjonsevne eller skal trene seg opp etter ei ulykke.

Du kan arbeida på ulike stader som på sjukehus, sjukeheim, heime hos menneske som treng helsehjelp, i psykiatrien og i rusomsorga.

Arbeidsoppgåvene til ein helsefagarbeidar varierer, og er avhengig av pasienten eller behovet til brukaren.

Vanlige arbeidsoppgaver for helsefagarbeideren kan være:

 • planlegga og gjennomføra grunnleggande sjukepleie for akutt eller kronisk sjuke og menneske med samansette og komplekse behov 
 • setja i gang førebyggande og behandlande tiltak innan eige ansvars- og kompetanseområde
 • bruka elektronisk pasientjournal og dokumentera forhold om pasienten og kva slags helsehjelp som blir gitt og kvifor
 • assistera med personleg hygiene, påkledning, forflytning og trening for å halda oppe funksjonsnivået til brukaren
 • bruka tilgjengeleg velferdsteknologi som til dømes trygdalarmar, lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisindispenserar 
 • bruka tilgjengeleg velferdsteknologi som til dømes trygdalarmar, lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisindispenserar
 • laga måltid og kartlegga ernæringssituasjon
 • miljørettede tiltak og aktivitetar
 • utføra førstehjelp ved behov

Helsefagarbeidaren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å førebyggje einsemd og bidra til god livskvalitet for pasientane og brukarane. I tilleg skal helsefagarbeidaren bidre til at pasientar og brukarer føle meistring i kvardagen, og legge til rette for eit aktivt liv.

På dei fleste av arbeidsstadene må du rekna med å jobba turnus. Det betyr at du må jobba på dag, kveld, natt og nokon helgar.

Tittelen helsefagarbeidar erstattar titlane hjelpepleiar og omsorgsarbeidar. Helsefagarbeider er ein beskytta tittel og du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Kor jobbar helsefagarbeidarar?

Helsefagarbeidaren jobbar i dei heimebaserte tenestene, i helse- og sosialtenesta, på sjukeheim, på bu- og servicesenter, på sjukehus, i rusomsorga, i psykiatrien, i bustader for funksjonshemma eller psykisk utviklingshemma menneske, ved senter for trening og behandling, og i skolen med born eller ungdom som treng ekstra hjelp.
 

Intervjuer

En kvinne med langt og lyst hår. Hun er ikledd hvit helseuniform. Bildet er tatt utendørs, og bak henne er fjell.

Helsefagarbeider

Silje Correas Aasnes

Det er veldig hyggelig å ha en jobb der du drar på besøk til folk, sier Silje.
Ole Petter Reiersen har fått en ny yrkesstart som helsefagarbeider.

Helsefagarbeider

Ole-Petter Reiersen

Tidligere baker Ole Petter fikk en ny start i livet etter at han omskolerte seg og ble helsefagarbeider. – Jobben gir meg livskvalitet, sier han.

Viktige eigenskapar

For å bli helsefagarbeidar må du like å jobbe med menneske. Du må kunne jobbe med menneske som har ulik kulturell bakgrunn og livssituasjon og som har ulike evner og moglegheiter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlegheit og respekt og ha evne til å bry deg om andre. Dessutan må du ha gode samarbeidsevner og evne til til læring og omstilling.

 

 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Som helsefagarbeidar kan du ta vidareutdanning innanfor ulike retningar på fagskole.

Dei som jobbar som helsefagarbeidarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant helsefagarbeidarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 569946 - Fagskoleutdanning, utviklingshemning, miljøarbeid og aldring, ettårig
 • 569944 - Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig
 • 569938 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig
 • 569937 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig
 • 569936 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig
 • 569934 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig
 • 569930 - Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig
 • 569928 - Fagskoleutdanning, demens og alderspsykiatri, ettårig
 • 569908 - Fagskoleutdanning, eldreomsorg
 • 569907 - Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid
 • 568902 - Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig
 • 562903 - Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig
 • 562118 - Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig
 • 562109 - Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig
 • 561916 - Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig
 • 561915 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng
 • 561912 - Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig
 • 561911 - Fagskoleutdanning, hverdagsrehabilitering, halvårig
 • 561909 - Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig
 • 561907 - Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig
 • 561906 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig
 • 561902 - Fagskoleutdanning, rehabilitering
 • 561901 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie
 • 461903 - Helsearbeiderfaget, Vg3
 • 461902 - Omsorgsarbeiderfaget, VK II
 • 461202 - Videreutdanning for hjelpepleiere
 • 461201 - Hjelpepleier, VK II

Bedrifter som ansetter helsefagarbeidarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med helsefagarbeidarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5139146 - ASSISTENT (PU)
 • 5132121 - HELSEFAGARBEIDER
 • 5132120 - OMSORGSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5132119 - HJELPEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5132116 - HJELPEPLEIERMEDARBEIDER
 • 5132114 - SERVICEARBEIDER (OMSORGSARBEID)
 • 5132113 - OVERPLEIER
 • 5132112 - SPESIALHJELPEPLEIER
 • 5132110 - ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID)
 • 5132108 - MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG)
 • 5132107 - LEDENDE HJELPEPLEIER
 • 5132102 - OMSORGSARBEIDER
 • 5132101 - HJELPEPLEIER
 • 5131123 - BARNEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.