Kvalitetssikret av Finans Norge, Finans Norge 26. juni 2019

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.

Arbeidsoppgaver

Som finansanalytikar jobbar du med analyse og rådgiving i finansmarknaden. Dette inneber å hente inn finans- og investeringsinformasjon frå firma og bedrifter.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein finansanalytikar:

 • undersøke og analysere informasjonen
 • gi råd og rettleiing på bakgrunn av informasjonen
 • kontakt med kundar
 • møte, telefonsamtalar og gjennomføring av transaksjonar
 • presentasjon av analysar og utarbeiding av rapportar

Nokre finansanalytikarar kan måtte jobbe lengre arbeidsdagar i periodar.  

For å få autorisasjon som finansanalytikar må du bestå AFA-studiet. Norske Finansanalytikeres Forening administrerer dette studiet saman med Noregs handelshøgskole. Du kan også søke om europeisk sertifisering som Certified EFFAS Financial Analyst.

Hvor jobber finansanalytikarar ?

Finansanalytikarar jobbar i bedrifter som treng kompetanse på finans. Dette kan vere alt frå spesialiserte finansmeklarar til økonomiavdelingar i større bedrifter.

Intervjuer

Ida karevold ble finansanalytiker fordi hun er glad i å jobbe med en kombinasjon av analyse og tall.

Finansanalytiker

Ida Karevold

Det er viktig å finne noe man syns er interessant å drive med. Da er det lettere å bli god, sier Ida Karevold.

Viktige egenskaper

Som finansanalytikar bør du ha anlegg for teori og analyse. Du må òg vere i stand til å uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg. I tillegg bør du ha kunnskap om administrasjon og leiing. Finansanalytikaren må vere oppdatert på økonomi, politikk og generell samfunnsutvikling.

Lønn

Utdanning

For å få jobb som finansanalytikar bør du ha gjennomført ei grad på anten bachelor- eller helst masternivå innan fagområde som økonomi og finans.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) administrerer dessutan kurs for å autorisere finansanalytikarar. Sjå NFFkurs.no for meir informasjon om AFA-kurs.

Sjå oversikt over utdanningar innan finans

Etter- og vidareutdanning
Så vel universitet som høgskolar tilbyr relevante vidareutdanningskurs. Dette gjer også fagorganisasjonar.

De som jobber som finansanalytikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant finansanalytikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med finansanalytikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3418132 - FINANSRÅDGIVER (BANK)
 • 3412114 - ANALYTIKER (FORSIKRING)
 • 3412103 - FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3411131 - FINANSRÅDGIVER
 • 3411122 - TEAMLEDER (FINANS)
 • 3411116 - FINANSKONSULENT (BANK)
 • 3411106 - FINANSANALYTIKER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
En mannlig markedssjef peker på en post-it lapp på et whiteboard.

Marknadssjef

Marknadssjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.
Personalsjef skriver på tavle.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.
Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.
En kvinne jobber med regnskap på en pc med en stor perm på bordet

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.