Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 02. juni 2022

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Arbeidsoppgaver

Som bilskadereparatør utfører du arbeid på karosseriet, understellet, hjulopphenget, styringa og tryggleikssystema på køyretøy. Bilskadereparatøren går òg under namnet bilopprettar.

I tryggleikskarosseri brukar ein mange ulike materialtypar, og bilskadereparatøren må derfor ha kunnskap om korleis ulike materialar skal varmehandsamast. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikkar til å setje delane saman.

Vanlege arbeidsoppgåver for bilskadereparatøren:

 • rette opp skadar i karosseriet
 • skifte og tilpasse delar
 • demontere, montere, måle opp og justere karosseriet og karosserikomponentane på bilen
 • klargjere og arbeide om ei skadd overflate før ho skal lakkerast
 • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponentar i drivverk, understell, bremsar og tryggleiksordningar

Bilskadereparatøren må ta vare på tryggleiken og helsa til alle partar, og kunne handtere miljøfarlege stoff på ein sikker måte.

Kor jobbar bilskadereparatørar?

Bilskadereparatørar arbeider ved ein bil- og karosseriverkstad. 

Intervjuer

Ung mann med skjegg, svart t-skjorte og caps

Bilskadereparatør

Adrian Nikolaysen

– Jeg møter på mange ulike skader. Noe som betyr at jeg i løpet av en dag kan rette stål og aluminium, skifte ruter og dekk eller sveise stål og plast, forteller Adrian.

Viktige eigenskapar

Ein bilskadereparatør må kunne arbeide sjølvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Du bør òg ha gode samarbeidseigenskapar.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i bilskadereparatørfaget. Les meir om meisterbrev. Med fagbrev i bilskadefag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som bilskadereparatørar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant bilskadereparatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455208 - Bilskadefaget, Vg3

Bedrifter som ansetter bilskadereparatørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med bilskadereparatørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217111 - VERKSMESTER (BILOPPRETTING)
 • 7217110 - SPESIALARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217109 - FORMANN (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217107 - FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217104 - HJUL- OG KAROSSERIMAKERMESTER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 7217102 - BILSKADEREPARATØR
 • 7217101 - BILOPPRETTER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.