Gjennomgått i samarbeid med Høyskolen Kristiania 16. juni 2022

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Arbeidsoppgaver

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvaret for den daglege drifta og planlegginga av hotellet si verksemd. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • førebu budsjettet og styre økonomien
 • vere øvste ansvarlege for tilsetjingar og oppfølging av tilsette
 • sørge for at hotellets konsept og strategi føljes
 • samarbeid med hotellets eigar
 • byggje opp eksisterande og utvikle nye kunderelasjonar

Arbeidsmengd og oppgåver varierer ut frå størleiken på hotellet og tal tilsette.

For å sikre at hotellet si drift er vellukka er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmeistrar, servitørar, bartenderar, kokkar, reinhaldsoperatørar, resepsjonistar, husøkonomar og andre hotelltilsette.

Den daglege drifta og ansvaret for hotellet gjeld både inntekter og kostnader. Ein må halde rett fokus på sal og marknadsføring og sørge for at rette strategiar blir følgde.

Som hotelldirektør arbeider du òg med å bygge eit nettverk av samarbeidspartnarar, for å gi et best mogleg tilbod til gjestene til hotellet. 

Som ansvarleg må du rekne med lange dagar og helgearbeid. 

Kor jobbar hotelldirektørar?

Hotelldirektørar arbeider i store hotellkjeder og på mindre hotell eller motell. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Intervjuer

Hotelldirektør Kim poserer foran et hjemmelaget skilt som blant annet viser veien til Son Spa.

Hotelldirektør

Kim Nyheim Ragnarsson

Etter tolv år med erfaring som mellomleder ble jeg endelig hotelldirektør. I dag har jeg cirka 200 ansatte, opptil 500 gjester, og det i fantastiske omgivelser.

Viktige eigenskapar

Det er viktig at du som leiar har evne til å planlegge lagt fram i tid, analysere og sjå sammenhenger. Du må i tillegg vere flink til å takle hektiske arbeidsdagar med mange utfordringar. Gode kommunikasjonsevner og god serviceinnstilling er nyttige eigenskapar.

Lønn

Utdanning

Det er vanleg å ha utdanning innan administrasjon, reiseliv, sal, marknadsføring, hotelleiing eller økonomi. I dag er det vanleg at hotelldirektørar har høgare utdanning.

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 644208 - Bachelor, hotelladministrasjon, treårig
 • 644206 - Servicemanagement, ettårig påbygging
 • 644204 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, treårig
 • 644203 - Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, toårig
 • 644202 - Forkurs for administrasjonslinjen, 1. avd. ved Norsk hotellhøgskole
 • 644201 - Diplomstudium ved Norsk hotellhøgskole, fireårig
 • 644101 - Høgskolekandidat, reiseliv, treårig
 • 544201 - Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig
 • 444201 - Hotellfagskole

Bedrifter som ansetter hotelldirektørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med hotelldirektørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1210217 - HOTELLSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315104 - HOTELLDIREKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224129 - STYRELEDER (HOTELL)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.

Relaterte lenker