Kvalitetssikret av Norsk sykepleierforening 27. april 2021

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Arbeidsoppgaver

Som sjukepleiar kan du jobbe med dei som er akutt eller kronisk sjuke og personar med psykiske lidingar og/eller rus.

Sjukepleiarar jobbar med menneske i alle aldrar, frå fødsel til alderdom og død, og menneske frå alle kulturar og samfunnslag. Derfor er det viktig med gode ferdigheiter i kommunikasjon og samhandling.

Ein sjukepleiar skal ha kompetanse og haldningar som dannar grunnlag for likeverdige tilbod om helsehjelp for alle grupper i samfunnet.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sjukepleiar:

 • helsefremjande og førebyggande arbeid gjennom undervisning, råd og rettleiing
 • behandle sjukdom, og lindra plager og ubehag, gi omsorg og redde liv
 • observera og vurdera pasientar tilstand og behov
 • administrera medikament og utføra prosedyrar
 • lære folk å leve eit liv med sjukdom, meistring og rehabilitering
 • utføre helsekontroll
 • vareta både pasienten og dei pårørande
 • delta i fagutvikling, betrings- og endringsarbeid 
 • bruka teknologi og digitale løysingar som støttar ressursane i pasientar- og pårørande, meistringsmoglegheiter og medverknad

Ein viktig del av arbeidet til ein sjukepleiar er samarbeid med andre, både pasientar, pårørande, anna helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og liknande. Som sjukepleiar må du kunne leie og ta ansvar for samarbeidet. 

Når du har bestått alle eksamenar og praksisperiodar inkludert bachelorgraden, må du søka om autorisasjon for å jobba som sjukepleiar. Dette får du gjennom Helsedirektoratet

Nokre sjukepleiarar vel å ta vidareutdanning og spesialisere seg. Då kan du blant anna bli jordmor, helsesøster, barnesjukepleiar, anestesi-, operasjons- eller intensivsjukepleiar.

Hvor jobber sjukepleiarar ?

Sjukepleiarar jobbar på alle avdelingar på sjukehus, slik som akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelingar. 

Sjukepleiarar jobbar også på sjukeheimar, bu- og rehabiliteringssenter, helsestasjonar, i skolehelsetenesta, psykisk helsevern, i bedriftshelsetenesta, rådgivingstenester og i Forsvaret. Sjukepleiarar har hovudansvaret innanfor helsetenesta i kommunane og leier sjukeheimane og heimesjukepleia. 

Det er også mogleg å jobbe med forsking og undervising. Dersom du har lyst til å jobbe i utlandet, kan du til dømes søke jobb i ein hjelpeorganisasjon. 

 

Intervjuer

Sykepleier Erik Tørud står med hendene i siden iført hvitt arbeidstøy med navneskilt. Han har tatoveringer på armene, mørkblondt, kort hår, litt skjegg og bart. Han smiler til kameraet. Bak ham er det skjermer og apparater som han benytter i jobben.

Sykepleier

Erik Tørud

Erik Tørud var aktiv som barn, og det ble noen turer til legevakten. Det var der han fikk ideen om å bli sykepleier.
Portrett av sykepleier Sille Næsheim

Sykepleier

Sille Næsheim

– Da jeg var nyutdannet søkte jeg på 20 jobber som sykepleier, og fikk 19 av de, sier Sille Næsheim.

Viktige egenskaper

Ein sjukepleiar må vere omgjengeleg, snarrådig, sjølvstendig, og i stand til å ta leiinga i kritiske situasjonar. Du må tørre å ta ansvar og kunne setje deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarar å hjelpe pasienten på best mogleg måte. Du må også vere flink til å kommunisere både med pasient, pårørande og kollegaer. Du må òg vere innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forsking innan det du jobbar med. 

Lønn

Utdanning

Viss du ikkje har studiekompetanse kan du på nokon høgskular og universitet søka på sjukepleieutdanninga på grunnlag av realkompetanse. (Kravet til gjennomsnittskarakter 3 eller betre i norsk og matematikk gjeld òg ved opptak gjennom realkompetanse.)

De som jobber som sjukepleiarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant sjukepleiarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 6611 - Sykepleiefag

Det finst mange sjukepleiespesialiseringar.

Sjå oversikt

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3231114 - SYKEPLEIER (PSYKISK HELSEAREID)
 • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
 • 3231112 - OPPLÆRINGSSYKEPLEIER
 • 3231111 - LEDENDE SYKEPLEIER
 • 3231110 - DAGSENTERLEDER (SYKEHJEM)
 • 3231109 - SYKEPLEIER
 • 3231108 - POLIKLINIKKSYKEPLEIER
 • 3231107 - DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER)
 • 3231106 - ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER
 • 3231105 - HYGIENESYKEPLEIER
 • 3231104 - ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 3231103 - OFFENTLIG GODKJENT SYKEPLEIER
 • 3231102 - HJEMMESYKEPLEIER
 • 3231101 - BEDRIFTSSYKEPLEIER
 • 2230128 - LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230127 - RØNTGENSYKEPLEIER
 • 2230124 - AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER
 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER
 • 2230121 - PEDIATRISYKEPLEIER
 • 2230119 - PEDRIATISK SYKEPLEIER
 • 2230117 - NARKOSESYKEPLEIER
 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER
 • 2230115 - FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER
 • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER
 • 2230112 - KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE)
 • 2230110 - GERIATRISYKEPLEIER
 • 2230107 - SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230106 - OVERSYKEPLEIER
 • 2230104 - OPERASJONSSYKEPLEIER
 • 2230103 - ONKOLOGISYKEPLEIER
 • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.