Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.

Arbeidsoppgaver

Som avioniker held du ved like, reparerer og modifiserer elektriske, elektroniske og digitale system på luftfartøy. Du jobbar òg med komponentar knytt til navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar, autopilotsystem og andre styrings- og overvakingssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein avioniker:

 • utføra planlagt service og vedlikehald på leidningsnetta og komponentane til luftfartøyet
 • inspisera avionikksystemer på luftfartøyet og tilhøyrande komponenteinar
 • feilsøking og feilretting av avionikksystemer
 • testing av avionikksystemer
 • montering og demontering av komponentar i systema

Ein*avioniker arbeider etter både eit nasjonalt og eit internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikat for å kunna jobba sjølvstendig med dei ulike systema på eit luftfartøy.

Avionikeren jobbar i tett samarbeid med flysystemmekanikarar, flymotormekanikarar og flystrukturmekanikarar for å halda oppe eit høgt tryggingsnivå i lufttrafikken.

Hvor jobber avionikarar ?

Som avionikar arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstaden hos eitt av dei sivile fly-/helikopterselskapa, eller ved éin av Luftforsvaret sine verkstader eller basar. 

Intervjuer

Simon Andreas i militærunimform foran et militært fly

Avioniker

Simon Andreas Selvli

Simon mener at en avioniker kan sammenlignes med en elektriker, men på et fly.

Viktige egenskaper

Som avioniker må du arbeida systematisk og nøyaktig. I samband med feilsøking og reparasjon er evna til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Vidare må du kunna samarbeida, kommunisera og yta service. Engelsk er fagspråket innan luftfart, derfor bør du beherska munnleg og skriftleg engelsk. 

For å arbeida innanfor tryggingssonene på norske flyplassar blir det stilte krav til tryggingsgodkjenning og kontroll av utvida politiattest. Forsvaret krev tryggingsklarering og plettfri vandel for å teikna lærekontrakt i flyfagene.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Etter yrkesrøynsle med flytype (r), og flytypekurs, kan du bli flyteknikar. (Den same utdanninga kvalifiserer for å jobba med helikopter). Denne utdanninga føregår i bedrifta der du arbeider. Ein flyteknikar B2 er ein avionikar som har ansvaret for vedlikehald av dei avioniske systema i luftfartøyet. B2-teknikaren er ansvarleg for at alle jobbar på avionikksystemene i luftfartøyet er korrekt utført. Du kan òg bli flyteknikar B2 utan fagbrev.

For komponentvedlikehald er det nødvendig med kurs og/eller opplæring på dei ulike komponentane eller komponentgruppene.

Grunnleggande flyteknisk utdanning blir i dag gitt sivilt ved vidaregåande skular i Bardufoss, Bodø, Skedsmo og Sola Med fagbrev i avionikerfag, er det òg mogleg å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De vanligste jobbene blant avionikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455141 - Avionikerfaget, Vg4
 • 455115 - Flysystemavionikerfaget, VK III
 • 455111 - Flykomponentavionikerfaget, VK III
 • 455108 - Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning
 • 455101 - Avionikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med avionikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241162 - AVIONIKER
 • 7241131 - SYSTEMAVIONIKER
 • 7241130 - KOMPONENTAVIONIKER
 • 7241129 - INSTRUMENTAVIONIKER
 • 7241116 - FLYSYSTEMAVIONIKER
 • 7241107 - FLYKOMPONENTAVIONIKER
 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232102 - FLY-RADIOTEKNIKER
 • 7232101 - FLYELEKTROTEKNIKER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.