Kvalitetssikret av Høgskulen på Vestlandet 01. april 2022

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.

Arbeidsoppgaver

Som dykkar jobbar du under vatn.

I Noreg deler vi yrkesdykking inn i to område: innaskjærsdykking og dykking ved landsanlegg eller i Nordsjøen. Det er vanleg å spesialisera seg innan eitt av desse områda.

Yrkesdykkarar kan ha ulike bakgrunnar, som til dømes handverksyrker (røyrleggar, sveiser og elektrikar), ingeniørfotograf, dykkarinstruktør eller marin- og havforsking.

I mange yrke er dykking ein del av jobben. Dette er tilfellet for mannskap på redningsskøyter, brannkonstablar og arkeologar

Vanlege arbeidsoppgåver for yrkesdykkarar innanskjers

 • Anleggs- og inspeksjonsarbeid av bruer, kaier og røyrleidningar
 • Berging ved skipsforlis
 • Dykking innan havbruk
 • Servicearbeid på skip
 • Registrering av marinarkeologiske funn som vitenskapelig dykkar.

Dykking til havs og ved landanlegg

 • Service og inspeksjon på faste og flytande innretningar.
 • Inspeksjonar  av olje- og gassrøyrleidningar.
 • Installasjonar ved utbygging av nye olje- og gassfelt
 • Nedbygging av kalde olje- og gassfelt
 • En kommende næring er havvind 

Ved dykking til havs er det nødvendig med vidare utdanning som klokkedykkar dersom djupna overstig 50 meter. Ein del av arbeidstida vil òg føregå over vatn. Gjennomsnittleg dykketid er på 100 timar i året. 

I dette yrket må du rekna med ein god del reising. For dykkarar som jobbar innan bygg- og anleggsbransjen kan talet på reisedøgn komma opp i 250 i året. I Nordsjøen vil dette talet vera omtrent det halve dersom ein går i fast rotasjon.

Det finst fleire jobbmoglegheiter hos dykkeentreprenører i Noreg. Nokre dykkarar går saman og dannar eigne selskap. Norske dykkarar er ettertrakta arbeidskraft òg i utlandet.

Hvor jobber dykkarar ?

Mange yrkesdykkarar jobbar i bygg- og anleggsbransjen, ved oppdrettsanlegg eller ved arkeologiske funnstader. Ein god del aktive yrkesdykkarar utdannar seg til redningsdykkarar og tenestegjer ved brannetatane sine beredskapssenter.

Ei mindre gruppe yrkesdykkarar spesialiserer seg til jobbar ved landsanlegga for olje- og gassverksemd. Eit fåtal norske yrkesdykkarar jobbar i dag i Nordsjøen, men det blir jobba med å få til ein revitalisering av denne bransjen med norsk innhald.

Intervjuer

Portrett av Marthe Klavenes Maurseth i dykkerdrakt

Dykker

Marthe Klavenes Mauseth

Marthe Mauseth sier jobben som dykkerinstruktør i Forsvaret gir henne minner for livet.

Viktige egenskaper

Ein yrkesdykkar må like utfordringar og vere sjølvstendig og nøyaktig. Du må vere fleksibel og kunne tilpasse deg. Du må også ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheiter. Du må takle å opphalde deg i tronge rom med dårleg sikt.

Lønn

Utdanning

Det er ein fordel å ha ei fagutdanning innan til dømes bygg og anlegg. Du kan ta ei tilleggsutdanning som yrkesdykkar. 

Du må vere minst 300 dagar offshore og gjennomføre minst 150 godkjente dykk for å bli ein profesjonell dykkar.

Fleire folkehøgskolar, Høgskolen i Bergen og Norsk Yrkesdykkerskole tilbyr utdanning innan dykking. 

Se oversikt over utdanningar

Opptakskrav
Du må vere over 18 år for å ta dykkarsertifikatet. I tillegg må du ha godkjent legeattest og bestå opptaksprøve.

De som jobber som dykkarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant dykkerfagskoleutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 559906 - Fagskoleutdanning, dykking, ettårig
 • 559904 - Fagskoleutdanning, dykking

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dykkarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7216114 - SPESIALARBEIDER (DYKKING)
 • 7216113 - FORMANN (DYKKING)
 • 7216111 - FAGARBEIDER (DYKKING)
 • 7216110 - DYKKERLEDER
 • 7216109 - KLOKKEDYKKER
 • 7216108 - KAMMEROPERATØR
 • 7216107 - KLOKKEDYKKERLEDER
 • 7216106 - RESERVEDYKKER
 • 7216105 - KAMMEROPERATØRLEDER
 • 7216103 - HJELMDYKKER
 • 7216102 - DYKKER
 • 7216101 - ANLEGGSDYKKER

Andre yrke

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.