Kvalitetssikret av Samfunnsviterne 15. november 2022

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.

Arbeidsoppgaver

Filosofien si oppgåver er å stille abstrakte, grunnleggande og sanningssøkande spørsmål, og freiste å finne universelle svar på desse. Filosofane kan bruke kunnskapen sin innan ulike fagområde.

Filosofi betyr kjærleik til visdom. Omgrepet kjem frå greske filosofar i antikken. Dei ville forstå og forklare verda og korleis menneske burde leve. 

Arbeidskvardagen for filosofar kan variere ein del etter kvar ein arbeider.

Vanlege arbeidsoppgåver for filosofar er:

 • Undervising og forsking: Filosofar kan vere undervisarar, vitskapleg tilsette eller ha administrative oppgåver på ein utdanningsstad. Dette kan til dømes vere sakshandsaming, utgreiingsarbeid, forsking eller rettleiing av studentar.
 • Media og informasjonsformidling: Filosofar kan arbeide med formidling, til dømes som journalistar, informasjonskonsulentar, marknadsførarar eller andre typar stillingar der redaksjonelt arbeid er viktig. Det finst òg filosofar i forlagsbransjen.
 • Offentleg administrasjon: Her kan ein arbeide med sakshandsaming, utgreiingar, analysar eller ulike typar prosjekt i regi av den offentlege forvaltinga, til dømes kommunar, direktorat eller departement.
 • Leiing og organisasjonsarbeid: Filosofar kan arbeide som leiarar av verksemder, prosjektleiarar eller anna organisasjonsarbeid, som til dømes personalleiing og HR.

Ein del filosofar arbeider òg som konsulentar i ulike bransjar, til dømes arbeider ein del filosofar som samtalepartnarar, leiarar av gruppediskusjonar og føredragshaldarar. Denne måten å bruke akademisk kunnskap innan filosofi i det daglege virket sitt blir gjerne kalla filosofisk praksis. Filosofer blir ofte tilsette med andre stillingstitlar enn "filosof".

Hvor jobber filosofar ?

Mange filosofar arbeider som lærarar ved skolar og høgskolar/universitet. Andre arbeider i ulike offentlege administrasjonar eller i private verksemder som konsulentar. Filosofar arbeider òg innan leiaropplæring eller relasjonsbygging. Stadig fleire filosofar arbeider med filosofisk praksis og personleg rettleiing. Filosofar er gjerne sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

Filosof Jonas Gamborg Lillebø Portrett

Filosof

Jonas Gamborg Lillebø

– Jeg har alltid hatt en grunnleggende nysgjerrighet, sier Jonas Gamborg Lillebø.

Viktige egenskaper

Som filosof må du like å ta opp spørsmål som verkar vanskelege å svare eintydig på, til dømes spørsmålet om kva som er rett og gale. Du bør ha interesse for å sjå saker og sanningar frå fleire sider og for å lære ulike teoriar.

Utdanning

De vanligste jobbene blant filosofiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 813504 - Ph.d.-program, filosofi
 • 813501 - Dr.art.-utdanning, filosofiske fag
 • 7135 - Filosofi og etikk
 • 613510 - Bachelor, filosofi og idéhistorie, treårig
 • 613913 - Bachelor, filosofi, politikk og økonomi, treårig
 • 613506 - Bachelor, filosofi, treårig
 • 6135 - Filosofi og etikk
 • 613501 - Filosofi, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med filosofar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2543110 - FILOSOF

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.