Kvalitetssikret av Verdipapirforetakenes forbund 19. august 2021

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.

Arbeidsoppgaver

Bedrifta aksjemeklarar jobbar for kallast for meglerhus. Som aksjemeklar er du tilsett der, og handlar aksjar på vegner av meglerhusets kundar. Når ein kunde kjøper aksjar vil det seia at dei kjøper ein del av eit selskap. Kunden kan tena pengar på dette ved at selskapet gjer det bra. Då vil verdien av aksjane stiga, og dei kan selja aksjane for meir enn det dei har kjøpt dei for. Dei kan òg tapa pengar, dersom selskapet dei kjøpte aksjar i ikkje gjer det bra.

Som aksjemeklar kan du både ha selskap og privatpersonar som kunde. Ein typisk arbeidsdag for ein aksjemeklar er ofte ganske lang. Aksjar og andre verdipapir blir kjøpte og selde i Børsens opningstid frå 9:00-16:30. I tillegg må aksjemeklarar jobba både før og etter opningstida. Denne tida går til møte, planlegging, oppdateringar i marknaden og oppfølging av kundar. Som aksjemeklar må du derfor rekna med lange arbeidsdagar. M

eglerhus ser ofte etter personar som er entusiastiske og målmedvitne. Det er viktig å kunna visa tilbake til gode resultat på skulen, men det er kanskje endå viktigare å skaffa seg erfaring gjennom engasjement i til dømes relaterte skuleprosjekt, sommarjobb og internship i bank, meglerhus eller andre finansinstitusjonar. Salserfaring er òg veldig relevant for dette yrket.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver for aksjemeklarar er:

 • Kjøpa og selja aksjar og andre verdipapir for kundar.
 • Gi råd og tips til kundane om kva aksjar dei bør selja eller kjøpa, ut ifrå analysar av marknaden som finansanalytikarar har gjort.
 • Erfarne aksjemeklarar kan òg gi råd ut ifrå eigne oppfatningar og kjennskap til behovet til kundane.
 • Økonomisk rådgiving til kundane, til dømes gjennom å anbefala kunden å kjøpa eller selja bedrifter i ein marknad.
 • Skaffa aksjekapital til bedrifter som har behov for å styrka eigenkapitalen (eigenkapital vil seia summen av det bedrifta eig – utan gjelda). Dersom du jobbar med dette, vil du jobba tett med kundane og ha mykje kundekontakt.

 

Hvor jobber aksjemeklarar ?

Aksjemeklaren arbeider i meklarhus og i bankar.

Intervjuer

Portrettbilde av Mads Løvskeid

Aksjemegler

Mads Løvskeid

Aksjemegler Mats Løvskeid handlet sine første aksjer som 16–17 år og valget om å jobbe tett på aksjemarkedet var enkelt.

Viktige egenskaper

Som aksjemeklar tel ofte dei personlege eigenskapane dine meir enn økonomiutdanning. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, vere sjølvstendig, og du må vere interessert i aksjar og aksjemarknaden. Integritet er òg svært viktig, då kundane må stole på deg for å tørre å følgje oppmodingane dine. Aksjemeklaryrket krev at du jobbar godt under tidspress. 

Lønn

Utdanning

Aksjemeklarar har i hovudsak utdanning innanfor økonomi og/eller finans/makroøkonomi. Store meklarhus tek inn økonomar og gir intern opplæring. Dei mest relevante studia kan vere siviløkonomistudiet eller finansstudiet.

Dei fleste store meklarhus er medlem av Noregs Fondsmeklarforbund som har ei eiga autorisasjonsordning for tilsette i medlemsverksemda. I denne ordninga inngår opplæring i dei rettsreglane som gjeld for aksjemeklarar.

De vanligste jobbene blant denne utdanningsgruppa

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 759915 - Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig
 • 741129 - Master, finansiell økonomi, toårig
 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium
 • 641150 - Bachelor, bank og finans, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aksjemeklarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3411127 - PORTEFØLJESELGER
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3411108 - PORTEFØLJEFORVALTER
 • 3411102 - FONDSMEGLER
 • 3411101 - AKSJEMEGLER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
En mannlig markedssjef peker på en post-it lapp på et whiteboard.

Marknadssjef

Marknadssjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.
Personalsjef skriver på tavle.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.
Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.
En kvinne jobber med regnskap på en pc med en stor perm på bordet

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.