Kvalitetssikret av Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Vektar

Jobben til vektaren eller tryggleiksmedarbeidaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Arbeidsoppgaver

Som vektar eller tryggleiksmedarbeidar er hovudoppgåva di å sørge for tryggleik, sikkerheit og minske uønska hendingar som ulykker og kriminalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for vektarar kan vere:

 • vakthold av område som store arbeidsplassar, kjøpesenter, museum eller eigedommar og liknande innan både offentleg og privat sektor
 • tilsyn og oppfølging av tekniske installasjonar
 • respondera på ulike typar alarmar (brann, heis, innbrot, kjøl/frys, overfall)
 • betena resepsjonar og utøve tilgangskontroll
 • førebygga uønskte hendingar førebygga og handtera konfliktsituasjonar
 • ha oppsyn med overvakingsanlegg rapportera avvik og observasjonar
 • planlegga og kontrollera HMS-tiltak (helse, miljø og trygging) rettleia publikum

Vektarjobben kan vere stasjonær eller patruljerande.

Stasjonær vektarteneste vil seie at ein vektar arbeider for ein bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheita der. Det kan skje gjennom åtgangskontroll, kontrollrundar, overvaking av tekniske anlegg og resepsjonsteneste. Viss vektaren jobbar på til dømes eit kjøpesenter eller ein T-banestasjon, vil han eller ho òg assistere og rettleie tilsette og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerande tenester finn stad mellom fleire kundar og kan til dømes vere mobilteneste på kveld og natt. Da køyrer vektaren mellom kundane og utfører kontrolltenester der.

Vektarar kan og jobbe med verditransport, telje pengar i pengesentralar og liknande. 

Som vekter kan du òg jobbe i trafikken ved å dirigere trafikk ved asfaltering på vegen eller køyre leiarbil. Du kan òg vere vaktmannskap på til dømes utestadar, idretts- eller konsertarrangement. 

Hvor jobber vektarar ?

Som vektar kan du jobbe i vektar- og vaktselskap, alarmsentralar eller store bedrifter som har tilsett eigne vektarar, til dømes vakttenesta i regjeringsbygga og Stortinget.

 

Intervjuer

Portrettbilde av vekter Malii Lea

Vekter

Malii Lea

– Til og med det å tømme søppel eller fylle på antibac kan være fint, forteller vekter Malii Lea som fortsatt ikke har funnet noe hun ikke liker med yrket sitt.

Viktige egenskaper

Som vektar må du vere sjølvstendig, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Du må og vere serviceinnstilt. Andre viktige eigenskapar er empati og evne til å handtere konfliktar. Elles er det ein fordel å ha normalt syn og normal høyrsel.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. 

De som jobber som vektarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant sikkerheitsfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 482902 - Sikkerhetsfaget, Vg3
 • 482901 - Sikkerhetsfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med vektarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9152130 - TRAFIKKBETJENT (PARKERING)
 • 9152110 - PARKERINGSVAKT
 • 9152105 - DØRVAKT
 • 9152101 - ORDENSVAKT
 • 5164106 - VAKTBETJENT
 • 5164105 - VAKTSJEF
 • 5164104 - SECURITAS
 • 5164103 - VEKTER-LEDER
 • 5164102 - VEKTER
 • 5164101 - SIKKERHETSVAKT
 • 3152126 - HMS-KONSULENT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.