Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Vektar

Jobben til vektaren eller tryggleiksmedarbeidaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Arbeidsoppgaver

Som vektar eller tryggleiksmedarbeidar er hovudoppgåva di å sørge for tryggleik, sikkerheit og minske uønska hendingar som ulykker og kriminalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for vektarar kan vere:

 • vakthold av område som store arbeidsplassar, kjøpesenter, museum eller eigedommar og liknande innan både offentleg og privat sektor
 • tilsyn og oppfølging av tekniske installasjonar
 • respondera på ulike typar alarmar (brann, heis, innbrot, kjøl/frys, overfall)
 • betena resepsjonar og utøve tilgangskontroll
 • førebygga uønskte hendingar førebygga og handtera konfliktsituasjonar
 • ha oppsyn med overvakingsanlegg rapportera avvik og observasjonar
 • planlegga og kontrollera HMS-tiltak (helse, miljø og trygging) rettleia publikum

Vektarjobben kan vere stasjonær eller patruljerande.

Stasjonær vektarteneste vil seie at ein vektar arbeider for ein bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheita der. Det kan skje gjennom åtgangskontroll, kontrollrundar, overvaking av tekniske anlegg og resepsjonsteneste. Viss vektaren jobbar på til dømes eit kjøpesenter eller ein T-banestasjon, vil han eller ho òg assistere og rettleie tilsette og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerande tenester finn stad mellom fleire kundar og kan til dømes vere mobilteneste på kveld og natt. Da køyrer vektaren mellom kundane og utfører kontrolltenester der.

Vektarar kan og jobbe med verditransport, telje pengar i pengesentralar og liknande. 

Som vekter kan du òg jobbe i trafikken ved å dirigere trafikk ved asfaltering på vegen eller køyre leiarbil. Du kan òg vere vaktmannskap på til dømes utestadar, idretts- eller konsertarrangement. 

Kor jobbar vektarar?

Som vektar kan du jobbe i vektar- og vaktselskap, alarmsentralar eller store bedrifter som har tilsett eigne vektarar, til dømes vakttenesta i regjeringsbygga og Stortinget.

 

Bli med en vektar på jobb

Hvordan er det å jobbe som vektar?

Intervjuer

En mann i svart uniform. Han er i en bygning.

Vekter

Tord Isaksen

– Hvis du er tålmodig, glad i å være i kontakt med folk og serviceinnstilt, vil jeg absolutt anbefale vekterbransjen, sier Tord.
Portrettbilde av vekter Malii Lea

Vekter

Malii Lea

– Til og med det å tømme søppel eller fylle på antibac kan være fint, forteller vekter Malii Lea som fortsatt ikke har funnet noe hun ikke liker med yrket sitt.

Passer jeg til å bli vektar?

Som vektar må du vere sjølvstendig, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Du må og vere serviceinnstilt. Andre viktige eigenskapar er empati og evne til å handtere konfliktar. Elles er det ein fordel å ha normalt syn og normal høyrsel.

Hva tjener vektarar?

Hvordan utdanner du deg til vektar?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. 

Hvilke utdanninger er vanligst for vektarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber sikkerheitsfagutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 482902 - Sikkerhetsfaget, Vg3
 • 482901 - Sikkerhetsfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber vektarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med vektarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5164102 - VEKTER
 • 9152101 - ORDENSVAKT
 • 5164103 - VEKTER-LEDER
 • 5164101 - SIKKERHETSVAKT
 • 9152130 - TRAFIKKBETJENT (PARKERING)
 • 9152110 - PARKERINGSVAKT
 • 9152105 - DØRVAKT
 • 5164106 - VAKTBETJENT
 • 5164105 - VAKTSJEF
 • 5164104 - SECURITAS
 • 9152127 - DØRVERT
 • 9152131 - TRAFIKKDIRIGENT (MANUELL)
 • 5161102 - BRANNVAKT
 • 9152128 - VAKTMANN
 • 9152132 - VAKTPERSONELL
 • 9152115 - VAKT (GARASJE)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.