Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet 14. februar 2024

Sekretær

Ein sekretær svarer på telefonar og e-postar, utfører saksbehandling og andre administrative oppgåver.

Arbeidsoppgaver

Sekretæren utfører administrativt arbeid, deriblant saksbehandling og daglege driftsoppgåver i eit kontorfellesskap. Sekretæren har ein støttefunksjon og er ein viktig del av den daglege drifta av ein arbeidsplass.

Vanlege arbeidsoppgåver for sekretæren:

 • å svare på telefonar og e-post
 • skrive brev, referat og andre document
 • utføre saksbehandling og andre administrative oppgåver

Sekretæren bruker datamaskin dagleg i arbeidet. Det er viktig å kunne tekstbehandlingsverktøy og verktøy som databasar, rekneark, presentasjonsverktøy og administrasjonsverktøy. Som sekretær bør du også ha kunnskap om økonomistyring og kunne meistre rekneskapsprogram.

Det er viktig å kunne framandspråk, spesielt engelsk. Munnleg og skriftleg kommunikasjon er ein viktig del av jobben. Enkel omsetting kan også vere ei arbeidsoppgåve.

Sekretæren kan ha spesiell kompetanse innan eit bestemt fagområde. Ein helsesekretær har god kunnskap om journalskriving og pasientbehandling, mens ein advokatsekretær har god kunnskap om lovar og rettsomgrep.

Kor jobbar sekretærar?

Som sekretær kan du jobbe innan dei fleste bransjar: både i stat og kommune og i det private næringslivet. Enkelte bransjar krev ein meir spesialisert kompetanse. Du kan i så fall velje å utdanne deg til eksempelvis advokatsekretær, helsesekretær eller administrasjonssekretær.

Intervjuer

Sekretær Eirin Hagen står og smiler foran en blå og grønn vegg. Hun har lyst, skulderlangt hår og pannelugg.

Sekretær

Eirin Hagen

Da jeg var lita lekte jeg at jeg jobbet sånn som dette, med å ta telefonen, ta imot bestillinger og gi beskjeder forteller sekretær Eirin Hagen.

Viktige eigenskapar

Ein sekretær må vere rask og nøyaktig og til ei kvar tid ha oversyn. Som sekretær må du kunne jobbe sjølvstendig og systematisk. Du må også kunne uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg. Gode språkkunnskapar er ein stor fordel.

Lønn

Utdanning

Sekretærar har ulik utdanningsbakgrunn. Somme har utdanning på vidaregåande nivå eller fagskule, mens andre har høgare utdanning. På universitet og høgskole kan særleg utdanning innan administrasjon vere nyttig.

Dei som jobbar som sekretærar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant kontor- og sekretærutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 6431 - Sekretærutdanninger
 • 4431 - Sekretærutdanninger
 • 3432 - Kontorfag
 • 4432 - Kontorfag
 • 543103 - Fagskoleutdanning, administrativ koordinator, ettårig
 • 543105 - Fagskoleutdanning, administrativ koordinator, halvårig
 • 543108 - Fagskoleutdanning, sekretær, halvårig
 • 543102 - Fagskoleutdanning, sekretærutdanning
 • 543109 - Fagskoleutdanning, skoleadministrasjonssekretær, halvårig
 • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig
 • 543199 - Sekretærutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 543202 - Fagskoleutdanning, kontor, salg- og serviceledelse, ettårig
 • 543201 - Fagskoleutdanning, kontorfag
 • 543205 - Fagskoleutdanning, kontorfag med IT, halvårig
 • 543206 - Fagskoleutdanning, kontorfag med økonomi og regnskap, halvårig
 • 543204 - Fagskoleutdanning, kontormedarbeider, halvårig

Bedrifter som ansetter sekretærar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med sekretærar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5149112 - VELFERDSSEKRETÆR
 • 5139133 - SOSIALSEKRETÆR
 • 4222127 - BOOKINGSEKRETÆR
 • 4142118 - POSTSEKRETÆR
 • 4133142 - TRAFIKKSEKRETÆR
 • 4129108 - METEOROLOGISEKRETÆR
 • 4121108 - LØNNINGSSEKRETÆR
 • 4114118 - LISENSSEKRETÆR
 • 4114117 - TELESEKRETÆR
 • 4114101 - KONTORMEDARBEIDER (TEKSTBEHANDLING)
 • 4113126 - SEKRETÆRLEDER
 • 4113124 - OPPLÆRINGSSEKRETÆR
 • 4113116 - PROSJEKTSEKRETÆR
 • 4113115 - REKLAMESEKRETÆR
 • 4113114 - ORGANISASJONSSEKRETÆR (KONTORARBEID)
 • 4113113 - PRIVATSEKRETÆR
 • 4113112 - SEKRETÆR
 • 4113111 - AVDELINGSSEKRETÆR
 • 4113110 - KONTORSEKRETÆR MED SENTRALBORDTJENESTE
 • 4113109 - PERSONALSEKRETÆR
 • 4113104 - FAKTURERINGSSEKRETÆR
 • 4113101 - KONTORSEKRETÆR
 • 3492102 - PROGRAMSEKRETÆR (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3491104 - INFORMASJONSSEKRETÆR
 • 3449106 - FØRSTESEKRETÆR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3449102 - KULTURSEKRETÆR
 • 3431124 - VALGKAMPSEKRETÆR (ADMINISTRASJON)
 • 3431115 - UNGDOMSSEKRETÆR (ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 3431111 - RIKSREVISORS SEKRETÆR
 • 3431110 - UNIVERSITETSSEKRETÆR
 • 3431108 - PROTOKOLLSEKRETÆR
 • 3431107 - DIREKSJONSSEKRETÆR
 • 3431105 - FØRSTESEKRETÆR (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3431101 - ADMINISTRASJONSSEKRETÆR
 • 3419124 - PRODUKTSEKRETÆR (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 3419119 - MARKETINGSEKRETÆR
 • 3419107 - MARKEDSSEKRETÆR
 • 3419104 - MARKEDSFØRINGSSEKRETÆR
 • 3418119 - KREDITTSEKRETÆR (BANK)
 • 3120103 - DRIFTSSEKRETÆR (DATA)
 • 2512139 - SEKRETÆR (ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 2512138 - DISTRIKTSSEKRETÆR (ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 2419105 - AMBASSADESEKRETÆR
 • 2411122 - BYSEKRETÆR (KOMMUNAL VIRKSOMHET)
 • 2411121 - FORMANNSKAPSSEKRETÆR
 • 1227271 - BYRÅDSSEKRETÆR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1143107 - ORGANISASJONSSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1142106 - FORBUNDSSEKRETÆR
 • 1141104 - PARTISEKRETÆR
 • 1141103 - FYLKESSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Bilde av landmålere i arbeidsuniform som betjener et landmålingsapparat

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
Personalsjef skriver på tavle.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.
En kvinne jobber med regnskap på en pc med en stor perm på bordet

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.
Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.
Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å greie ut og svare på søknader, notat og andre skriv.
Siviløkonom

Siviløkonom

Siviløkonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Relaterte lenker