Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 21. april 2021

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærarutdanninga, barnevernsutdanninga eller som eige fag på universitetet.

Arbeidsoppgaver

Pedagogikk er læra om oppseding og undervisning. Det handlar om korleis ein på best mogleg måte skal læra bort noko til ei bestemd målgruppe.

Som pedagog har du kunnskap om oppseding, undervisning, leik, læring og utvikling. Du veit mykje om korleis læring føregår, og alt du må ta omsyn til for at utviklinga til barn skal bli best mogleg.

Pedagogar kan ha mange forskjellige roller. Dei kan vera lærarar på skulen, pedagogar innan til dømes song eller dans eller jobba med forsking og kartlegging.

Arbeidsopgavene vil variera etter kvar du er tilsett og kva du jobbar med.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver kan vere

 • planlegga, gjennomføra, vurdera og dokumentera pedagogiske opplegg
 • undervisa elevar
 • følgje opp tilsette
 • utvikla kurs og seminar
 • formidla for grupper eller besøkande
 • utvikling av læremiddel, undervisnings- eller formidlingsopplegg

Hvor jobber pedagogar ?

Pedagogar arbeidar i heile utdanningssystemet, frå barnehage til høgare utdanning. Pedagogar arbeidar og i barnevernet, eller som kurshaldarar eller liknande. Nokon pedagogar arbeidar i staten, fylkeskommunen eller kommunen, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivingstenester. 

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til arbeidar innan kartleggings- og forskingsarbeid. Aktuelle arbeidsplassar er for eksempel innanfor utdanningssystemet, forskingsinstitusjonar, høgskolar eller universitet.

Viktige egenskaper

Ein pedagog har gode evner til å kommunisere, og har kjennskap til korleis menneske lærer og utviklar seg. Evne til samarbeid og forståing er eigenskapar pedagogar drar nytte av. Du bør vere glad i å omgåst med menneske og like å støtte menneske i utvikling. 

Lønn

Utdanning

Det er fleire utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskolar (sjå nedanfor), men for eksempel lærarar, barnehagelærarar og barnevernspedagogar som har hatt pedagogikk som ein del av utdanninga kan også kalle seg pedagogar. 

De vanligste jobbene blant pedagogikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 7242 - Spesialpedagogikk
 • 7241 - Pedagogikk
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 6242 - Spesialpedagogikk
 • 624104 - Pedagogikk, lavere nivå
 • 6241 - Pedagogikk
 • 6238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med pedagogar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3349128 - DANSEPEDAGOG
 • 3349124 - FORMIDLER (UNDERVISNING)
 • 3349121 - KURSVEILEDER
 • 3349120 - INSTRUKTØR (KURS)
 • 3349119 - OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS)
 • 3349107 - TEATERPEDAGOG
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
 • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 3310107 - LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 2554105 - DANSEPEDAGOG
 • 2554102 - BALLETTPEDAGOG
 • 2359104 - SANGPEDAGOG
 • 2351104 - PEDAGOG (FORSKER)
 • 2351103 - PEDAGOGISK KONSULENT
 • 2351102 - PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 2340104 - AUDIOPEDAGOG
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Relaterte lenker