Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 30. august 2023

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærarutdanninga, barnevernsutdanninga eller som eige fag på universitetet.

Arbeidsoppgaver

Pedagogikk er læra om oppseding og undervisning. Det handlar om korleis ein på best mogleg måte skal læra bort noko til ei bestemd målgruppe.

Som pedagog har du kunnskap om oppseding, undervisning, leik, læring og utvikling. Du veit mykje om korleis læring føregår, og alt du må ta omsyn til for at utviklinga til barn skal bli best mogleg.

Pedagogar kan ha mange forskjellige roller. Dei kan vera lærarar på skulen, pedagogar innan til dømes song eller dans eller jobba med forsking og kartlegging.

Arbeidsopgavene vil variera etter kvar du er tilsett og kva du jobbar med.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver kan vere

 • planlegga, gjennomføra, vurdera og dokumentera pedagogiske opplegg
 • undervisa elevar
 • følgje opp tilsette
 • utvikla kurs og seminar
 • formidla for grupper eller besøkande
 • utvikling av læremiddel, undervisnings- eller formidlingsopplegg

Kor jobbar pedagogar?

Pedagogar arbeidar i heile utdanningssystemet, frå barnehage til høgare utdanning. Pedagogar arbeidar og i barnevernet, eller som kurshaldarar eller liknande. Nokon pedagogar arbeidar i staten, fylkeskommunen eller kommunen, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivingstenester. 

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til arbeidar innan kartleggings- og forskingsarbeid. Aktuelle arbeidsplassar er for eksempel innanfor utdanningssystemet, forskingsinstitusjonar, høgskolar eller universitet.

Viktige eigenskapar

Ein pedagog har gode evner til å kommunisere, og har kjennskap til korleis menneske lærer og utviklar seg. Evne til samarbeid og forståing er eigenskapar pedagogar drar nytte av. Du bør vere glad i å omgåst med menneske og like å støtte menneske i utvikling. 

Lønn

Utdanning

Det er fleire utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskolar (sjå nedanfor), men for eksempel lærarar, barnehagelærarar og barnevernspedagogar som har hatt pedagogikk som ein del av utdanninga kan også kalle seg pedagogar. 

Dei vanlegaste jobbane blant pedagogikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 7242 - Spesialpedagogikk
 • 7241 - Pedagogikk
 • 624902 - Videreutdanning, pedagogisk veiledning
 • 6242 - Spesialpedagogikk
 • 624104 - Pedagogikk, lavere nivå
 • 6241 - Pedagogikk
 • 6238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger

Bedrifter som ansetter pedagogar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med pedagogar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3349124 - FORMIDLER (UNDERVISNING)
 • 3349121 - KURSVEILEDER
 • 3349120 - INSTRUKTØR (KURS)
 • 3349119 - OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS)
 • 3349107 - TEATERPEDAGOG
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
 • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 3310107 - LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 2351104 - PEDAGOG (FORSKER)
 • 2351103 - PEDAGOGISK KONSULENT
 • 2351102 - PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 2340104 - AUDIOPEDAGOG
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER
 • 3310103 - SOSIALLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310105 - MUSIKKLÆRER
 • 3310106 - SANGLÆRER
 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 3310109 - UNDERVISNINGSINSPEKTØR (GRUNNSKOLE)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Relaterte lenker