Kvalitetssikret av Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Arbeidsoppgaver

Som økonomisjef har du eit overordna ansvar for økonomiske spørsmål i bedrifta du jobbar. Dette inneber ansvar for budsjett og rekneskap, og kontroll på investeringar og utgifter.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein økonomisjef:

 • føre årsrekneskap med notar og delårsrekneskap
 • budsjett og kalkylar
 • planlegge finansieringar, investeringar og skatt
 • kontrollere forbruk og lønsemd
 • lære opp tilsette i avdelinga di
 • er med i leiargruppa til bedrifta

Økonomisjefen er ofte leiar for både økonomiavdelinga og rekneskapsavdelinga. Det inneber både fagleg ansvar, leiaroppgåver og personalansvar. Du er òg bindeleddet til selskapet til revisor når årsoppgjeret skal godkjennast.

Andre titlar for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, rekneskapssjef, rekneskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefar ?

Økonomisjefar jobbar i privat næringsliv, organisasjonar eller i offentleg sektor.

Intervjuer

Portrettbilde av økonomisjef Sverre Naalsund i svart-hvitt foran en grå vegg

Økonomisjef

Sverre Naalsund

En økonomisjef må være systematisk, ryddig og innovativ i forhold til det å kunne ta i bruk nye systemer for at selskapet skal bli enda bedre, forteller Sverre Naalsund.

Viktige egenskaper

Som økonomisjef må du vera teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg. Du må òg ha evne til å leia og administrera.

Lønn

Utdanning

For å bli økonomisjef blir det som regel kravd høgare utdanning innan økonomi og leiing. 

Etter- og vidareutdanning

Innan økonomifaget finst det fleire vidareutdanningsmoglegheiter ved dei fleste universitet og høgskular i landet. Her kan du mellom anna ta master innan økonomi og administrasjon, siviløkonomi, leiing og organisasjonspsykologi. Det er òg gode moglegheiter for vidareutdanning i utlandet.

De som jobber som økonomisjefar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant økonomi- og administrasjonsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 6411 - Økonomisk-administrative fag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med økonomisjefar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226141 - SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226107 - FILIALBESTYRER (BANK)
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Relaterte lenker