Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Arbeidsoppgaver

Som økonomisjef har du eit overordna ansvar for økonomiske spørsmål i bedrifta du jobbar. Dette inneber ansvar for budsjett og rekneskap, og kontroll på investeringar og utgifter.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein økonomisjef:

 • føre årsrekneskap med notar og delårsrekneskap
 • budsjett og kalkylar
 • planlegge finansieringar, investeringar og skatt
 • kontrollere forbruk og lønsemd
 • lære opp tilsette i avdelinga di
 • er med i leiargruppa til bedrifta

Økonomisjefen er ofte leiar for både økonomiavdelinga og rekneskapsavdelinga. Det inneber både fagleg ansvar, leiaroppgåver og personalansvar. Du er òg bindeleddet til selskapet til revisor når årsoppgjeret skal godkjennast.

Andre titlar for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, rekneskapssjef, rekneskapsdirektør og CFO.

Kor jobbar økonomisjefar?

Økonomisjefar jobbar i privat næringsliv, organisasjonar eller i offentleg sektor.

Hvordan er det å jobbe som økonomisjef?

Intervjuer

Portrettbilde av økonomisjef Sverre Naalsund i svart-hvitt foran en grå vegg

Økonomisjef

Sverre Naalsund

En økonomisjef må være systematisk, ryddig og innovativ i forhold til det å kunne ta i bruk nye systemer for at selskapet skal bli enda bedre, forteller Sverre Naalsund.

Passer jeg til å bli økonomisjef?

Som økonomisjef må du vera teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg. Du må òg ha evne til å leia og administrera.

Hva tjener økonomisjefar?

Hvordan utdanner du deg til økonomisjef?

For å bli økonomisjef blir det som regel kravd høgare utdanning innan økonomi og leiing. 

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Innan økonomifaget finst det fleire vidareutdanningsmoglegheiter ved dei fleste universitet og høgskular i landet. Her kan du mellom anna ta master innan økonomi og administrasjon, siviløkonomi, leiing og organisasjonspsykologi. Det er òg gode moglegheiter for vidareutdanning i utlandet.

Hvilke utdanninger er vanligst for økonomisjefar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 741118 - Revisoreksamen, høyere, 1½-årig
 • 741130 - Master, regnskap og revisjon – høyere revisorstudium, toårig
 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium
 • 741112 - Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig
 • 741107 - Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert
 • 741104 - Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741129 - Master, finansiell økonomi, toårig
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 741121 - Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741115 - Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag
 • 759915 - Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig
 • 734102 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 741108 - Master of Business Administration (MBA), 1½-årig
 • 641127 - Revisoreksamen, høyere, ettårig
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig
 • 641130 - Revisorutdanning, treårig
 • 641133 - Skatterevisorutdanning, 2. avd.

Bedrifter: Hvor jobber økonomisjefar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med økonomisjefar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226141 - SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226107 - FILIALBESTYRER (BANK)
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1120144 - FINANSRÅDMANN

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Relaterte lenker