Gjennomgått i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening 15. mars 2022

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.

Arbeidsoppgaver

Ein elektroingeniør jobbar med teknologi og bidrar til at vår moderne kvardag er mogeleg og i stadig utvikling. Ein elektroingeniør jobbar med straum og signal. 

Mykje av det vi omgir oss med i kvardagen har ein elektroingeniøren vore involverte i, som til dømes telefon, bensinpumpe eller strekkodelesar.

Vanlege arbeidsoppgåver for elektroingeniøren:

 • planlegga og prosjektera
 • konstruera og utvikla
 • drifta og halda ved like
 • service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikkje-tekniske oppgåver

Elektroingeniørar har som regel spesialisering innanfor eit felt, som til dømes automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Kor jobbar elektroingeniørar?

Elektroingeniørar kan arbeida i databransjen eller andre høgteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniørar jobbar med undervisning og forsking eller tilbyr rådgivingstenester. Ein del elektroingeniørar jobbar i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgåver knytt til det å styra plattformene frå land.

Bli med en elektroingeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som elektroingeniør?

Intervjuer

Elektroingeniør Johannes Olsen er avbildet foran et område der det graves. Han er iført hvit hjelm og gul arbeidsjakke. I bakgrunnen ser vi gjerdet som stenger anleggsområdet.

Elektroingeniør

Johannes Olsen

– Det er spennende å være med på å bygge strømnett for fremtiden, sier elektroingeniør Johannes Olsen.

Passer jeg til å bli elektroingeniør?

Du bør vera flink med og glad i matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi. Du bør vera interessert i å utvikla nye løysingar.

Hva tjener elektroingeniørar?

Hvordan utdanner du deg til elektroingeniør?

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Master i teknologi, også kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag. Det finst òg fleire kurs, sjå meir på NITO sine heimesider.

 

 

Hva jobber elektroingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8551 - Elektro
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 7551 - Elektro
 • 655108 - Bachelor, elektronikk, informatikk og teknologi, treårig
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 655101 - Ingeniørutdanning, elektro, toårig
 • 6551 - Elektro
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk

Bedrifter: Hvor jobber elektroingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med elektroingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 3113101 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113105 - UTREDNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113124 - KONTROLLINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113130 - TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR
 • 3113141 - PROSESSINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 2144101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144104 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144106 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.