Kvalitetssikret av Norsk senter for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo 22. desember 2021

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Arbeidsoppgaver

Bioteknologen er ein forskar som bruker kunnskap om mikroorganismar, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkt. Mikroorganismar brukast for eksempel til å reinse vann, behandle avfall, vinne ut olje og framstille organiske løsemidler og antibiotika. Jobben utførast hovudsakleg i laboratorium.

Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metodar til å utvikle blant anna nye medisinar, vaksinar, matvarer, planter og medisinske behandlingsmetodar. 

Vanlege arbeidsoppgåver kan vere: 

 • finne, lese og sette seg inn i ny forsking 
 • planlegge, gjennomføre og tilverke laboratorieforsøk
 • skrive rapportar 

Det er strenge yrkesetiske retningslinjer for bioteknologar. Disse blir administrert av Helsedirektoratet. Bioteknologirådet gir råd om etisk bruk av bioteknologi på menneske, dyr, planter og mikroorganismar.

Kor jobbar bioteknologar?

Som bioteknolog kan du jobbe innanfor ein rekke bransjar, som for eksempel kjemisk industri, miljø, oljeindustri eller legemiddelbransjen. Mange bioteknologar jobbar med forsking og undervisning.

Intervjuer

Portrettbilde av en mann i brunt hår. Han har på seg brun skjorte med en hvit labfrakk utenfor

Bioteknolog

Rasmus Ree

- Det er et hav av muligheter for å finne nye løsninger og det er rom for litt sprø ideer, så lenge man får det til å funke, forteller Rasmus.

Viktige eigenskapar

Som bioteknolog bør du ha ein interesse for realfag og teknisk medisinsk utstyr. Du må vere ryddig og systematisk, da det stillast strenge krav til både nøyaktigheit, hygiene og sikkerheit. 

Lønn

Utdanning

For å bli bioteknolog kan du ta studium innan biokjemi, mikrobiologi, genteknologi og biokjemiteknikk. 

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 852209 - Ph.d.-program, bioteknologi
 • 852208 - Dr.scient.-utdanning, bioteknologi
 • 852205 - Dr.techn.-utdanning, kjemitekniske fag
 • 851904 - Ph.d.-program, biologi
 • 752218 - Master, bioteknologi, toårig
 • 752217 - Master, bioteknologi, femårig
 • 752216 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig
 • 752215 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 652216 - Kjemi og bioteknologi, lavere nivå
 • 652210 - Bachelor, bioteknologi, treårig
 • 651420 - Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig

Bedrifter som ansetter bioteknologar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med bioteknologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.