Kvalitetssikret av Norsk senter for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo 22. desember 2021

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Arbeidsoppgaver

Bioteknologen er ein forskar som bruker kunnskap om mikroorganismar, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkt. Mikroorganismar brukast for eksempel til å reinse vann, behandle avfall, vinne ut olje og framstille organiske løsemidler og antibiotika. Jobben utførast hovudsakleg i laboratorium.

Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metodar til å utvikle blant anna nye medisinar, vaksinar, matvarer, planter og medisinske behandlingsmetodar. 

Vanlege arbeidsoppgåver kan vere: 

 • finne, lese og sette seg inn i ny forsking 
 • planlegge, gjennomføre og tilverke laboratorieforsøk
 • skrive rapportar 

Det er strenge yrkesetiske retningslinjer for bioteknologar. Disse blir administrert av Helsedirektoratet. Bioteknologirådet gir råd om etisk bruk av bioteknologi på menneske, dyr, planter og mikroorganismar.

Hvor jobber bioteknologar ?

Som bioteknolog kan du jobbe innanfor ein rekke bransjar, som for eksempel kjemisk industri, miljø, oljeindustri eller legemiddelbransjen. Mange bioteknologar jobbar med forsking og undervisning.

Intervjuer

Bioteknolog Andrea forsker på celler som i framtiden kan bli brukt innen kreftmedisin.

Bioteknolog

Andrea Draget Hoel

I jobben med kreftforskning på SINTEF må Andrea smøre seg med tålmodighet. Fra de første resultatene og fram til endelig løsning, kan det gå flere år.

Viktige egenskaper

Som bioteknolog bør du ha ein interesse for realfag og teknisk medisinsk utstyr. Du må vere ryddig og systematisk, da det stillast strenge krav til både nøyaktigheit, hygiene og sikkerheit. 

Lønn

Utdanning

For å bli bioteknolog kan du ta studium innan biokjemi, mikrobiologi, genteknologi og biokjemiteknikk. 

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 852209 - Ph.d.-program, bioteknologi
 • 852208 - Dr.scient.-utdanning, bioteknologi
 • 852205 - Dr.techn.-utdanning, kjemitekniske fag
 • 851904 - Ph.d.-program, biologi
 • 752218 - Master, bioteknologi, toårig
 • 752217 - Master, bioteknologi, femårig
 • 752216 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig
 • 752215 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 652216 - Kjemi og bioteknologi, lavere nivå
 • 652210 - Bachelor, bioteknologi, treårig
 • 651420 - Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bioteknologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.