Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Arbeidsoppgaver

Som aktivitør legg du til rette for målretta aktivitetar for menneske som har varige eller forbigåande aktivitetsvanskar. Til dømes eldre, personar med behov for rehabilitering eller med psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing.

Aktivitøren motiverer og legg til rette for at personar skal vera aktive, åleine eller saman med andre. Gjennom tiltaka sine gjer mogleg aktivitørane aktivitetar som held ved like eller betrar funksjonane til brukaren og skaper oppleving av meistring, trivsel og glede.

Tiltaka kan òg vera eit ledd i terapeutisk verksemd som helsefagleg personell har ansvar for. Målet er å bevara eller funksjonsnivået til betre brukarane både fysisk, psykisk og intellektuelt. Aktivitøren skal kunna rettleia andre yrkesgrupper dei samarbeider med og kunne koordinera og leia frivillige.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein aktivitør:

 • kartlegga den enkeltes ønsker om og moglegheit for aktivitet
 • planlegga, leia og gjennomføra aktivitetar
 • motivera aktiviteten og deltakinga til brukaren
 • motivera brukaren til å delta i ulike aktivitetar, vurdera og dokumentera aktivitetar
 • ansvaret for at rammene for aktivitetane er på plass. Det kan innebera ansvar for mellom anna utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgåver

Aktivitøren vel aktivitetar ut frå ressursane i brukaren, ønske og behov, og ut frå kjennskap til eigenskapane til ulike aktivitetar. Aktivitetane blir henta frå alle livsarenaer, som heimen, skulen, jobben eller fritida. Det kan til dømes vera fysisk aktivitet, musikk, kulturelle aktivitetar eller daglegdagse gjeremål.

Som aktivitør legg til rette du aktiviteten ved å forenkla framgangsmåtar og teknikkar, bygga om reiskap og ta i bruk hjelpemiddel. Tilrettelegginga kan òg vera retta mot omgivnadene.

Hvor jobber aktivitørar ?

Som aktivitør kan du jobba i ulike helseinstitusjonar, heimebaserte tenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorga, skule, SFO, frivillighetssentraler eller i private bedrifter.

Nokre aktivitørar har stillingstittelen aktivitør. Andre kan ha titlar som miljøarbeid, fagarbeidar, kulturmedarbeidar, assistent, arbeidsleiar eller aktivitetsleiar.

Intervjuer

Aktivitør

Ida Marie Oldernes

Vi har så stor innvirkning på folks liv. Når en pasient føler livsglede blir vedkommende roligere og mer tilfreds generelt, forteller aktivitør Ida Marie Oldernes.

Viktige egenskaper

Som aktivitør bør du vera kreativ og ha evne til å finna praktiske løysingar på utfordringar som dukkar opp. Kommunikasjon, forståing og evne til å komma i kontakt med ulike typar menneske er òg viktige eigenskapar som aktivitør. Aktivitøren må bli kjent med brukaren som person og ha tid og evna til å bygga gode relasjonar.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant aktivitørar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 465903 - Aktivitørfaget, Vg3
 • 465901 - Aktivitørfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aktivitørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139151 - LÆRLING (AKTIVITØRFAG)
 • 5139124 - ARBEIDSTILRETTELEGGER (VERNET BEDRIFT)
 • 5139123 - ARBEIDSLEDER (VERNET BEDRIFT)
 • 5139119 - MILJØASSISTENT (HELSE- OG SOSIALTJENESTER)
 • 5139117 - AKTIVITØR
 • 5139110 - LEDENDE AKTIVITØR
 • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.