Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 29. november 2022

Førsteamanuensis

Ein førsteamanuensis har svært høg kompetanse innanfor fagfeltet sitt, og jobbar med undervising og forsking ved universitet og høgskular.

Arbeidsoppgaver

Ein førsteamanuensis er vitskapleg tilsett ved universitet og høgskular. For å kunne tilsetjast som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarande dokumentert kompetanse på eit aktuelt fagområde.

Det finst førsteamanuensisstillingar innanfor alle typar fagfelt, og det er vanleg at du har spesialisert deg innanfor eitt eller fleire område av fagfeltet. Du har vanlegvis eit nært samarbeid med andre fagpersonar på arbeidsstaden.

I andre land går førsteamanuensis under namn som associate professor eller senior lecturer.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • utføre forskingsarbeid
 • formidle og publisere forskingsresultat
 • rettleie og undervise studentar
 • redigere og vurdere vitskaplege artiklar i forskingstidsskrift
 • samarbeide med myndigheiter, organisasjonar eller næringsliv om forskingsbaserte løysningar og innovasjon

Kor jobbar førsteamanuensar?

Som førsteamanuensis er du tilsett ved ein høgskole eller eit universitet.

Hvordan er det å jobbe som førsteamanuensis?

Intervjuer

Portrettbilde

Førsteamanuensis

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Jeg er privilegert som får arbeide med viktige fagfelt og samtidig ha det gøy på jobb, sier førsteamanuensis Gunnhild.

Passer jeg til å bli førsteamanuensis?

Interesse for både fagfeltet, forsking og undervising er nødvendig. Du må ha evne til både å ta til deg og formidle vidare kunnskap. Du bør vere analytisk og strukturert. 

Hva tjener førsteamanuensar?

Hvordan utdanner du deg til førsteamanuensis?

For å arbeide som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarande dokumentert kompetanse på eit aktuelt fagfelt.

Innan kunstnariske fag er kravet at du har gjennomført godkjent stipendiatprogram for kunstnarisk utviklingsarbeid eller har dokumentert kunstnarisk arbeid på høgt internasjonalt nivå og med relevant fordjuping.

Les meir om tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar.

Hva jobber denne utdanningsgruppa med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8671 - Veterinær
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8641 - Odontologi
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8572 - Arkitektur
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8531 - Matematikk
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8561 - Geologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8621 - Sosialfag
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8661 - Farmasi
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8133 - Arkeologi
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8352 - Journalistikk
 • 8372 - Kriminologi
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8421 - Handel
 • 8442 - Hotell- og restaurantfag
 • 8432 - Kontorfag
 • 8439 - Kontorfag, andre
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8562 - Geofysikk
 • 8542 - Informasjonsmodellering
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8689 - Idrettsfag, andre
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8833 - Andre servicefag, andre
 • 8825 - Brannvernfag
 • 8811 - Jernbanetrafikkfag
 • 8812 - Luftfartsfag
 • 8821 - Militære fag
 • 8823 - Politifag

Bedrifter: Hvor jobber førsteamanuensar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med førsteamanuensar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2310104 - FØRSTEAMANUENSIS
 • 2310102 - AMANUENSIS

Andre yrke

Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren forskar, underviser og rettleiar studentar.
En kvinne sitter jobber foran en pc

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.