Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Arbeidsoppgaver

Ein låsesmed jobbar med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske tryggleiksprodukt til, og i, dører, portar, safar og andre typar stengsel.

Det er vanleg at låsesmedar spesialiserer seg innan ein eller fleire retningar i faget.

Vanlege arbeidsoppgåver for låsesmeden:

 • planlegga og berekna mekaniske og elektroniske låssystemer
 • montasje av mekaniske og elektromekaniske låser, beslag og dørautomatikk
 • reparera forskjellige låstyper produksjon av nøklar og låsar
 • kontakt med kundar og leverandørar
 • prosjektera og anbefala tryggingsløysingar til bygg som tilfredsstiller regelverk om innbrot, brann, rømming, tilgjengelighet mm.
 • prosjektering og levering av tilgangskontrollsystem

Låsesmeden bruker moderne verktøy og arbeidsmetodar og bruk av datamaskiner er ein naturleg del av arbeidskvardagen. Ein stor del av arbeidet er framleis mekanisk. Sammenføyingsteknikker som sveising, liming og lodding blir brukt hos dei fleste låsesmedar.

For medlemskap i Foreningen Norske låsesmedar, både for bedrifter og personar blir det kravd plettfri vandel, dokumentert i ein uttømmande politiattest.

Kor jobbar låsesmedar?

Låsesmedar jobbar hovudsakleg i låsesmedbedrifter, men også i tryggingsselskap, større offentlege og private bedrifter og generelt i selskap med behov for kompetanse innan trygging

Intervjuer

Låsesmed Thomas Riksstad installerer beslag på det nye tilbygget til Sykehuset i Vestfold.

Låsesmed

Thomas Riksstad

Thomas jobber i en bransje med stadig større behov for sikkerhetsløsninger. – Det er en takknemlig jobb og folk blir veldig glade når låsesmeden kommer, smiler Thomas Riksstad.

Viktige eigenskapar

Som låsesmed må du vere ansvarsmedviten, nøyaktig og tolmodig. Det er ein fordel om du er kreativ og flink til å sjå løysingar, både av tekniske og praktiske.

Lønn

Utdanning


Du kan ta meisterbrev i låsesmedfaget. Les meir om meisterutdanning.

Dei som jobbar som låsesmedar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant låsesmedfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455256 - Låsesmedfaget, Vg3
 • 455223 - Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter låsesmedar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med låsesmedar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7222103 - LÅSESMED
 • 7222110 - LÅSEMONTØR
 • 7222109 - SPESIALARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222106 - FORMANN (BØRSEMAKER/LÅSESMED)
 • 7222104 - FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED)

Andre yrke

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.