Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Arbeidsoppgaver

Som industrirøyrleggar jobbar du med produksjon, montering, vedlikehald og testing av røranlegg og rørinstallasjoner til industrien, både på land og offshore. Dette kan vera industribygg, båtar og på olje- og gassplattformer.

Medan ein vanleg røyrleggar jobbar med bustadhus jobbar industrirøyrleggaren med større anlegg knytt til industrien.

Vanlege arbeidsoppgåver for industrirøyrleggaren:

  • montera røropplegg med pumpar, ventilar o.l.
  • utføra og dokumentera lekkasjetesting av røyr og rørsystem
  • bøya røyr og berekna mål
  • sveisa og sammenføye røyr og rørsystem
  • kvalitetssikring og avviksrapportering
  • vedlikehald verktøy og sveiseutstyr

Industrirørleggeren har gode kunnskapar om materiala han/ho arbeider med, og følgjer nasjonale og internasjonale standardar og produktkrav.

Hvor jobber industrirøyrleggarar?

Industrirøyrleggaren kan arbeide innan ei rekke bransjar, som til dømes kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, skipsbygging og treforedling.

Intervjuer

En ung mann står på en anleggsplass og smiler til kameraet. Han har på seg oransje og sort arbeidstøy. På hodet har han en gul vernehjelm. Han har mørkt hår og skjegg. Solen skinner og det ser varmt ut. Han har brettet opp genserermene.

Anleggsrørlegger

Christoffer Løwen

Du bør ha god arbeidsmoral og være glad i å jobbe fysisk. Det er som en treningsøkt hver dag, sier anleggsrørlegger Christoffer.
En ung mann står med en selvlysende arbeidsjakke og med en vernehjelm på hodet. Han har hendene i lommene på jakken. Han smiler til kameraet. I bakgrunnen står en arbeidsbil.

Industrirørlegger

Joakim Müller

– Som industrirørlegger er man både høyt og lavt. Noen ganger står jeg i en lift eller stillas oppunder taket. Andre ganger jobber jeg med rør under bakken, sier Joakim.

Viktige egenskaper

Som industrirøyrleggar har du god teknisk innsikt og arbeider godt saman med andre. Det er viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i industrirørleggerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant røyrleggarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 457113 - Industrirørleggerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter industrirøyrleggarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med industrirøyrleggarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 7134107 - DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER)
  • 7134105 - SKIPSRØRLEGGER
  • 7134101 - INDUSTRIRØRLEGGER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.