Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 30. november 2022

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.

Arbeidsoppgaver

Ein forskar er ein person som driv med forsking. Forsking er ei aktiv, grundig og systematisk gransking for å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Du kan utdanne deg til forskar innan de fleste felt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein forskar:

 • utføre forskingsarbeid
 • formidle og publisere forskingsresultat
 • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrifter
 • samarbeide med myndigheiter, organisasjonar eller næringsliv om forskingsbaserte løysningar og innovasjon
 • skrive forskningsbaserte rapportar på oppdrag
 • halde foredrag og seminar
 • rettleie

Ein forskar kan ha svært ulike arbeidsoppgåver, avhengig av arbeidsstad og fagfelt. Jobbar du som forskar kan du ha forskar som stillingstittel, men også mange andre stillingar kan ha forskningsoppgåver. Det er mange forskarar i næringslivet og offentleg forvaltning, men mest spisskompetanse finn me i forskningsutførande sektor, det vil seia universitet, forskningsinstitutt og universitetssjukehus. 

 

Kor jobbar forskarar?

Ein forskar arbeider først og fremst ved universitet, høgskolar, sjukehus og andre offentlege og private forskingsinstitusjonar. Forskaren kan òg arbeide i offentleg forvalting, som departement og direktorat, i industrien som legemiddel- og petroleumsindustrien, og i miljøvernorganisasjonar.

Intervjuer

Forsker

Maryna Povitkina

Maryna Povitkina forsker på klimapolitikk for Universitetet i Oslo.
Portrettbilde av solcelleforsker Magnus Moe Nygård. Han står foran en grå bakgrunn og har på en grå genser.

Solcelleforsker

Magnus Moe Nygård

Det er nok nyttig å være litt idealistisk og ha et ønske om å gjøre en forskjell, forteller forsker Magnus Moe.
Portrettbilde av robotforsker Roger A. Søraa. Han har på seg en mariusgenser står foren en hvit bakgrunn

Robotforsker

Roger A. Søraa

Det jeg liker best er å få muligheten til å lære mer om og påvirke hvordan teknologi blir utviklet og tatt i bruk i verden, forteller robotforsker Roger.

Viktige eigenskapar

Som forskar må du vere nysgjerrig, like å finne ut av ting og ta til deg store mengder teori. Du bør kunne arbeide strukturert og systematisk, like å arbeide åleine, samstundes som du er interesserte i å knyte kontaktar med andre i same forskingsmiljø kringom verda.

Lønn

Utdanning

Det er fire ulike stillingskodar for personar med tittelen forskar ved høgskole og universitet. Kompetansekrava varierer etter kva stillingskode du er tilsett i. 

Ofte er kravet doktorgrad. Utdanninga tar tre til fire år etter fullført mastergrad. Organisert forskarutdanning kan du ta ved alle universiteta i Noreg, samt ved fleire høgskular. Ein kan òg ta doktorgrad utan å delta på eit organisert doktorgradsprogram. 

Utdanninga omfattar ei vitskapleg avhandling og ein opplæringsdel. Opplæringsdelen svarar til eitt semester med fulltidsstudering. Etter dette går du opp til ei doktorgradsprøve eller disputas, det vil seie ei prøveførelesing og eit offentleg forsvar av avhandlinga.

Sjå ei oversikt over doktorgradsprogram

Opptakskrav
For å søkje opptak til eit doktorgradsprogram må du ha fullført ein mastergrad.

Les meir om tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar

Dei vanlegaste jobbane blant forskarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8999 - Uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8823 - Politifag
 • 8821 - Militære fag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8671 - Veterinær
 • 8661 - Farmasi
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8641 - Odontologi
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8621 - Sosialfag
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8572 - Arkitektur
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8561 - Geologi
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8531 - Matematikk
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8421 - Handel
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8352 - Journalistikk
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8133 - Arkeologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk

Bedrifter som ansetter forskarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med forskarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3212115 - FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK)
 • 3211121 - FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 3115124 - FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI)
 • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
 • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2519105 - TRENDFORSKER
 • 2519101 - MARKEDSFORSKER
 • 2411123 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2310120 - FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2310105 - DOSENT (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2310101 - VITENSKAPELIG ASSISTENT
 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2222114 - ODONTOLOGISK FORSKER
 • 2222106 - FORSKER (ODONTOLOGI)
 • 2221111 - MEDISINSK FORSKER
 • 2212122 - AVDELINGSINGENIØR (MATFORSKNING)
 • 2212116 - SKOGBRUKSFORSKER
 • 2212114 - JORDBRUKSFORSKER
 • 2212111 - FORSKER (SKOGFAG)
 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2212105 - HAGEBRUKSFORSKER
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2149139 - FORSKER (PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK)
 • 2149119 - FORSKER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2148105 - FORSKER (PLANFAG)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147112 - FORSKER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147111 - FORSKER (METALLURGI)
 • 2144137 - FORSKNINGSASSISTENT (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144136 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144128 - FORSKNINGSASSISTENT (ELEKTRONIKK)
 • 2144109 - FORSKER (ELEKTRONIKK)
 • 2141127 - FORSKNINGSASSISTENT (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2141125 - FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2130153 - FORSKNINGSASSISTENT (INFORMATIKK)
 • 2130143 - FORSKER (INFORMATIKK)
 • 2122108 - SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2112109 - FORSKER (METEOROLOGI)
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237107 - FORSKNINGSDIREKTØR (STØTTEFUNKSJON)
 • 1237105 - LABORATORIELEDER (FORSKNING)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 2310102 - AMANUENSIS
 • 2310104 - FØRSTEAMANUENSIS
 • 2310116 - PROFESSOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310113 - STIPENDIAT
 • 2149119 - FORSKER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2310120 - FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2221111 - MEDISINSK FORSKER
 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2112109 - FORSKER (METEOROLOGI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2130143 - FORSKER (INFORMATIKK)
 • 2141125 - FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2144109 - FORSKER (ELEKTRONIKK)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Relaterte lenker