Kvalitetssikret av Forskerforbundet 30. november 2022

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.

Arbeidsoppgaver

Ein forskar er ein person som driv med forsking. Forsking er ei aktiv, grundig og systematisk gransking for å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Du kan utdanne deg til forskar innan de fleste felt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein forskar:

 • utføre forskingsarbeid
 • formidle og publisere forskingsresultat
 • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrifter
 • samarbeide med myndigheiter, organisasjonar eller næringsliv om forskingsbaserte løysningar og innovasjon
 • skrive forskningsbaserte rapportar på oppdrag
 • halde foredrag og seminar
 • rettleie

Ein forskar kan ha svært ulike arbeidsoppgåver, avhengig av arbeidsstad og fagfelt. Jobbar du som forskar kan du ha forskar som stillingstittel, men også mange andre stillingar kan ha forskningsoppgåver. Det er mange forskarar i næringslivet og offentleg forvaltning, men mest spisskompetanse finn me i forskningsutførande sektor, det vil seia universitet, forskningsinstitutt og universitetssjukehus. 

 

Hvor jobber forskarar ?

Ein forskar arbeider først og fremst ved universitet, høgskolar, sjukehus og andre offentlege og private forskingsinstitusjonar. Forskaren kan òg arbeide i offentleg forvalting, som departement og direktorat, i industrien som legemiddel- og petroleumsindustrien, og i miljøvernorganisasjonar.

Intervjuer

Portrettbilde av solcelleforsker Magnus Moe Nygård. Han står foran en grå bakgrunn og har på en grå genser.

Solcelleforsker

Magnus Moe Nygård

Det er nok nyttig å være litt idealistisk og ha et ønske om å gjøre en forskjell, forteller forsker Magnus Moe.
Portrettbilde av robotforsker Roger A. Søraa. Han har på seg en mariusgenser står foren en hvit bakgrunn

Robotforsker

Roger A. Søraa

Det jeg liker best er å få muligheten til å lære mer om og påvirke hvordan teknologi blir utviklet og tatt i bruk i verden, forteller robotforsker Roger.
Forsker Helga Synnevåg Løvoll Portrett

Forsker

Helga Synnevåg Løvoll

– Det er nysgjerrigheten til å lære som har drevet meg hele veien til å bli forsker, sier Helga Synnevåg Løvoll.

Viktige egenskaper

Som forskar må du vere nysgjerrig, like å finne ut av ting og ta til deg store mengder teori. Du bør kunne arbeide strukturert og systematisk, like å arbeide åleine, samstundes som du er interesserte i å knyte kontaktar med andre i same forskingsmiljø kringom verda.

Lønn

Utdanning

Det er fire ulike stillingskodar for personar med tittelen forskar ved høgskole og universitet. Kompetansekrava varierer etter kva stillingskode du er tilsett i. 

Ofte er kravet doktorgrad. Utdanninga tar tre til fire år etter fullført mastergrad. Organisert forskarutdanning kan du ta ved alle universiteta i Noreg, samt ved fleire høgskular. Ein kan òg ta doktorgrad utan å delta på eit organisert doktorgradsprogram. 

Utdanninga omfattar ei vitskapleg avhandling og ein opplæringsdel. Opplæringsdelen svarar til eitt semester med fulltidsstudering. Etter dette går du opp til ei doktorgradsprøve eller disputas, det vil seie ei prøveførelesing og eit offentleg forsvar av avhandlinga.

Sjå ei oversikt over doktorgradsprogram

Opptakskrav
For å søkje opptak til eit doktorgradsprogram må du ha fullført ein mastergrad.

Les meir om tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar

De vanligste jobbene blant forskarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8999 - Uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8823 - Politifag
 • 8821 - Militære fag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8671 - Veterinær
 • 8661 - Farmasi
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8641 - Odontologi
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8621 - Sosialfag
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8572 - Arkitektur
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8561 - Geologi
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8531 - Matematikk
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8421 - Handel
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8352 - Journalistikk
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8133 - Arkeologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med forskarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3212115 - FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK)
 • 3211121 - FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 3115124 - FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI)
 • 2545116 - FORSKER (PSYKOLOGI)
 • 2545105 - PSYKOLOG (FORSKER)
 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2519105 - TRENDFORSKER
 • 2519101 - MARKEDSFORSKER
 • 2411123 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2351101 - FORSKER (PEDAGOGIKK)
 • 2310120 - FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2310105 - DOSENT (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN)
 • 2310101 - VITENSKAPELIG ASSISTENT
 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2222114 - ODONTOLOGISK FORSKER
 • 2222106 - FORSKER (ODONTOLOGI)
 • 2221111 - MEDISINSK FORSKER
 • 2212122 - AVDELINGSINGENIØR (MATFORSKNING)
 • 2212116 - SKOGBRUKSFORSKER
 • 2212114 - JORDBRUKSFORSKER
 • 2212111 - FORSKER (SKOGFAG)
 • 2212108 - FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG)
 • 2212107 - FORSKER (LANDBRUK)
 • 2212105 - HAGEBRUKSFORSKER
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2149139 - FORSKER (PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK)
 • 2149119 - FORSKER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2148105 - FORSKER (PLANFAG)
 • 2147165 - KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147112 - FORSKER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147111 - FORSKER (METALLURGI)
 • 2144137 - FORSKNINGSASSISTENT (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144136 - FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144128 - FORSKNINGSASSISTENT (ELEKTRONIKK)
 • 2144109 - FORSKER (ELEKTRONIKK)
 • 2141127 - FORSKNINGSASSISTENT (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2141125 - FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING)
 • 2130153 - FORSKNINGSASSISTENT (INFORMATIKK)
 • 2130143 - FORSKER (INFORMATIKK)
 • 2122108 - SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID)
 • 2122107 - FORSKER (STATISTIKK)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2112109 - FORSKER (METROLOGI)
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237107 - FORSKNINGSDIREKTØR (STØTTEFUNKSJON)
 • 1237105 - LABORATORIELEDER (FORSKNING)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Relaterte lenker