Kvalitetssikret av NSFs faggruppe for nevrokirurgiske sykepleiere 07. desember 2022

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Arbeidsoppgaver

Nevrosjukepleiarar er vidareutdanna sjukepleiarar med spesialisering innanfor behandling av sjukdom og skade i hjernen og nervesystemet. Arbeidsoppgåvene varierer ut frå dei ulike arbeidsstadene, primæroppgåvene på institusjonen der du jobbar, og spesialiseringa du har.

Spesialkompetansen til nevrosjukepleiaren omfattar:

  • sjukdomsutviklinga ved nevrologiske skadar og lidingar
  • korleis pasientar med sjukdom og skade i hjernen og nervesystemet opplever sjukdommen sin
  • ulike behandlingstilbod for menneske med sjukdom og skade i hjernen og nervesystemet

Som nevrosjukepleiar er du med på å behandle ei rekke lidingar tilknytt hjernen og nervesystemet, deriblant epilepsi, hjerneslag, hovud- og nakketraume, hjernesvulstar, hovudverk og ansiktssmerter, muskelsjukdommar og parisar/lammingar, minnetap og demens, multippel sklerose og søvnsjukdommar. Nevrosykepleiarar jobbar kunnskapsbasert og vil ha kompetanse til å kunne drive fagutvikling.

Nevrosjukepleiarar er ein av fleire typar spesialsjukepleiarar.

Hvor jobber nevrosjukepleiarar ?

Nevrosjukepleiaren kan arbeide med nevrologiske lidingar i sjukehus på medisinske og kirurgiske avdelingar, i primærhelsetenesta og innanfor andre relevante helsetenestetilbod. Som nevrosykepleiar kan du også jobbe sjølvstendig, for eksempel ved sykepleierdrevet poliklinikk. 

Intervjuer

Portrett av Marie i sykepleieruniform

Nevrosykepleier

Marie Furuholmen Raastad

– Jeg liker veldig godt at jeg kan jobbe med mennesker, og se hvordan kunnskapsbasert praksis kan endre utfall for pasienter som er kronisk eller akutt syke, sier Nevrosykepleier Marie Furuholmen Raastad.

Viktige egenskaper

Som nevrosjukepleiar bør du ha gode samarbeidsevner og kunne kommunisere godt med kollegaer, pasientar og pårørande. Du må ha god fagleg innsikt, kunne opptre med ro i krevjande situasjonar og ha evne til å formidle ein bodskap på ein klar, korrekt og effektiv måte. Du må også ha eit ønske om å jobbe med kroniske og akutte sjukdommar. 

Lønn

Utdanning

For å bli nevrosjukepleiar må du ha ein bachelorgrad i sjukepleie, og så jobbe minst eit år som sjukepleiar før du kan spesialisere deg. Denne spesialistutdanninga gir 60 studiepoeng.

Stillingstittelen nevrosjukepleiar har i dag ikkje tariffesta spesialsjukepleiarlønn eller andre faste tillegg. Dette må forhandlast fram av kvar einskild på sin arbeidsplass.

De vanligste jobbene blant sjukepleiarar med vidareutdanning i nevrosjukepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 6611 - Sykepleiefag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med nevrosjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.