Kvalitetssikret av Havforskningsinstituttet 22. mars 2022

Marinbiolog

Marinbiologar jobbar med å forske på vekstar, dyr og organismar i vatn.

Arbeidsoppgaver

Som marinbiolog er du utdanna biolog. Du forskar og analyserer funn innan mange ulike fagområde som til dømes fiskeri- og akvakultur, havforsking, genetikk, taksonomi, populasjonsdynamikk og økosystemovervaking. Marinbiologi er eit stort fagfelt med mange kryssingar til andre fagfelt, og du jobbar ofte på tvers av dei tradisjonelle faglege inndelingane.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein marinbiolog

 

 • dra på tokt- og feltarbeid
 • undersøka, samle inn prøvar og observera
 • omarbeida og analysera funna på laboratoriet
 • jobba med teknologisk utstyr og/eller dataverktøy
 • skriva rapportar
 • auka kunnskapen om livet i havet

Arbeidskvardagen varierer mykje avhengig av kvar du er tilsett. Marinbiologen kan vera tilsett innan offentleg forvaltning eller på ein forskings- og utdanningsinstitusjon. Jobben kan vera å overvaka og forska på dei forskjellige artane i havet, eller arbeida som konsulent for bedrifter som har behov for kunnskap om marine miljø.

Som marinbiolog arbeider du mellom anna med fiskearters bestand, moglegheiter for oppdrett av nye artar, økologiske konsekvensar for maritimt liv ved oljeutvinning og veldig mykje anna. Med erfaring og kompetanse innan marin biologi kan du òg bidra i jakta på nye enzym og moglege virkestoff frå naturen som kan bli til ny medisin.

Yrket slektar på mellom anna fiskehelsebiolog, molekylærbiologi, mikrobiologibioteknologi og havforskar.

Kor jobbar marinbiologar?

Marinbiologar jobbar som forskarar, ingeniørar og teknikarar i fiskerinæringa, forskingsinstitusjonar, utdanningssektoren og i konsulentfirma. Det er òg mogleg å jobba i offentleg sektor der det blir tatt avgjerder om reguleringar av bestandar og forvaltning av marine ressursar, som til dømes Fiskeridirektoratet.

Intervjuer

Et portrettbilde av en kvinne med lyst, halvlangt hår. Hun er ikledd en hvit og gul genser og smiler mot kamera.

Marinbiolog

Frida Reinsfelt Klubb

– Jeg syns det er gøy med alle de rare og fine dyrene som finnes på bunnen. At jeg får jobbe med kartlegging av sårbare arter og naturtyper er veldig spennende, forteller marinbiolog Frida.

Viktige eigenskapar

Som marinbiolog må du vere interessert i biologi, og da spesielt livet i havet. Du må like å jobbe ute i feltet: vere ute i naturen og utføre forskingsarbeid. Ein del av arbeidet går med på å analysere og rapportere. Du må vere i stand til å jobbe analytisk og strukturert.

Lønn

Utdanning

Utdanninga som marinbiolog er ei mastergrad. Denne bygger på ein bachelorgrad i biologi eller liknande retningar innan biologi. For å jobba som forskar eller spesialisert ingeniør er det vanleg å ha doktorgrad.

Dei som jobbar som marinbiologar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant marinbiologutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi

Bedrifter som ansetter marinbiologar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med marinbiologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211112 - LIMNOLOG

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.