Gjennomgått i samarbeid med Regnskap Norge 04. oktober 2022

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.

Arbeidsoppgaver

Rekneskapen gir ei samla oversyn over den økonomiske situasjonen til ei bedrift. Rekneskapsføraren sørger for at rekneskapen er riktig og fullstendig, og bruker talforståinga si til å omsetja rekneskapen for kunden. 

Ein rekneskapsførar er den næraste økonomiske rådgivaren til bedrifta. God og relevant rekneskapsinformasjon gir leiinga og styret i ei bedrift oversyn over den økonomiske situasjonen. I tillegg er dette viktig informasjon for eigarar, investorar, bankar og myndigheitene.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein rekneskapsførar:

 • rådgiving
 • gi kunden eit bilde av den økonomiske situasjonen for bedrifta
 • føre rekneskap
 • rapportera til myndane 
 • fakturera
 • utbetala lønn
 • betala rekningar
 • budsjettere

Som rekneskapsførar har du brei fagleg kompetanse og full innsyn i økonomien i bedrifta. Derfor er råd frå rekneskapsføraren viktig når avgjerder skal takast. Som rekneskapsførar hjelper du òg kundane med berekraftsrapportering og med å utvikla lønnsame og berekraftige forretningsmodellar.

Ein rekneskapsførar utan autorisasjon kan føra rekneskap for verksemda der rekneskapsføraren er tilsett. Viss ein rekneskapsførar skal føra rekneskap for andre verksemder blir det kravde autorisasjon.

Ein autorisert rekneskapsførar kan jobba i ei rekneskapsbedrift, i økonomi- eller rekneskapsavdelinga i andre delar av næringslivet eller driva eiga verksemd som sjølvstendig næringsdrivande. For å bli autorisert som rekneskapsførar er det eigne krav til utdanning og praksis

Rekneskap er eit fagområde der det stadig skjer endringar og det er viktig å halda seg fagleg oppdatert.

Kor jobbar rekneskapsførarar?

Mange rekneskapsførarar jobbar i rekneskapsverksemder. Fleire jobbar òg med rekneskap og økonomi i næringslivet eller i offentleg sektor. Du kan òg driva eiga verksemd.

Bli med ein rekneskapsførar på jobb

Korleis er det å jobbe som rekneskapsførar?

Intervjuer

Ung kvinne med grønn kjole smiler mot kamera

Regnskapsfører

Marita Eide Halvorsen

– Jeg liker fleksibiliteten og friheten i egen hverdag, forteller Marita.
Portrett av regnskapsfører Ole Nistad

Regnskapsfører

Ole Nistad

– Hvis du vil være en god regnskapsfører, må du være god med tall og være god teknologisk, sier Ole Nistad.

Viktige eigenskapar for ein rekneskapsførar

Rekneskapsførere jobbar med mange ulike bedrifter. Det er derfor viktig å ha gode sosiale evner for å bli kjent med kundane og forstå behova og bransjen deira. Du bør ha gode kommunikasjonsevner for å formidle og omsette analytisk informasjon til kundar på ein forståeleg måte.

Som rekneskapsførar bør du vere strukturert og ha god talforståing. I tillegg bør du ha interesse for innovasjon og teknologi, då dette er ein bransje i utvikling.

Kva tener rekneskapsførarar?

Korleis utdannar du deg til rekneskapsførar?

Det finst fleire andre utdanningsløp som kan gi deg autorisasjon innan rekneskap. For å oppnå autorisasjon frå Finanstilsynet, må du som minimum ha ein bachelorgrad.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har fått autorisasjon som rekneskapsføre, er det obligatorisk med etterutdanning. Dersom du jobbar i rekneskapsbransjen vil arbeidsgivar vanlegvis sørga for at du får halde ved like og oppdatert kompetansen din.

Kva for ei utdanning er vanlegast for rekneskapsførarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar økonomi og administrasjonsutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641148 - Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641125 - Regnskapsøkonomi, lavere nivå

Bedrifter: Kor jobbar rekneskapsførarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med rekneskapsførarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 4121115 - REGNSKAPSMEDARBEIDER
 • 4121111 - LØNNSKONSULENT
 • 4121109 - REGNSKAPSASSISTENT
 • 4121107 - REGNSKAPSANSVARLIG
 • 4121104 - KONTORMEDARBEIDER (REGNSKAP)
 • 4121101 - LØNNINGSMEDARBEIDER
 • 4113108 - REGNSKAPSSEKRETÆR
 • 3432135 - REGNSKAPSKOORDINATOR
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)
 • 3432129 - FAKTURERINGSMEDARBEIDER
 • 3432128 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING)
 • 3432127 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI)
 • 3432126 - REGNSKAPSLEDER
 • 3432125 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (EIENDOMSMEGLING)
 • 3432122 - LØNNSGRUPPELEDER
 • 3432117 - KALKULATØR
 • 3432115 - FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP)
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3432102 - REGNSKAPSKONSULENT
 • 3432101 - REGNSKAPSFØRER
 • 2541116 - KONTROLLER (REGNSKAP)
 • 2511102 - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 4121119 - ØKONOM (REGNSKAPSMEDARBEIDER)

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.