Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.

Arbeidsoppgaver

Ein apotekteknikar arbeider i apotek under fagleg leiing av farmasøytar.

Apotekteknikaren hjelper kundane med å finne riktig legemiddel og bidreg med rettleiing og rådgiving om riktig bruk av legemiddel. Apotekteknikaren kontrollerer at medisinane ein deler ut til kundane stemmer overeins med det legen har gjeve resept på.

Vanlege arbeidsoppgåver for apotekteknikaren:

 • ekspedering av legemiddel, reseptmedisin, sjukepleie-, hudpleie- og andre varer apoteket sel
 • informere om korleis ein skal bruke legemiddel og andre varer 
 • astma- og diabetesrettleiing
 • føflekkscanning
 • vaksinering
 • handtere varer – klargjere og handtere bestillingar

Apotekteknikaren kontrollerer at medisinane som blir delte ut til kundane stemmer overeins med medisinane som legen har gitt resept på. Som apotekteknikar kan du gi råd til kundane om korleis dei skal bruka medisinar og andre varer apoteket sel. Apotekteknikaren kan dessutan ofte ha ansvar for rekneskap, IKT og marknadsføring. Du må halda deg oppdatert på utviklinga i bransjen.

Nokre av arbeidsoppgåvene til ein apotekteknikar kan vere laboratoriearbeid, men det er ikkje så vanleg i apotek lenger. Det er for det meste i sjukehusapotek det kan vere laboratoriearbeid i dag. 

Det krevst autorisasjon som helsepersonell for å kunne arbeide som apotekteknikar. 

Kor jobbar apotekteknikarar?

Dei fleste apotekteknikarane arbeider i private eller offentlege apotek, men det er òg mogleg å få andre jobbar i legemiddelbransjen. 

Intervjuer

Apotekertekniker Marcus-Andre foran inngangen til apotek 1 i Tønsberg.

Apotektekniker

Marcus-Andre Dahl Jørgensen

Det er en jobb med mye småprating og man lærer seg å bli en menneskekjenner, forteller Marcus-André om jobben som apotektekniker.

Viktige eigenskapar

Du bør vera flink til å kommunisera, vera serviceinnstilt, opptatt av etikk og interessert i å oppdatera deg fagleg. Du må ha evne til både å jobba sjølvstendig og i team.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Etter og vidareutdanning

Apotekforeningen tilbyr etterutdanning for apotekteknikarar, for eksempel kurs innan kosthald og ernæring, veterinærmedisin, hjarte- og karsjukdomar, eksem og psoriasis. 

Dei vanlegaste jobbane blant apotekteknikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 466301 - Apotekteknikk, Vg3
 • 466303 - Apotekteknikk, Vg3, grunnkompetanse
 • 466302 - Apotekteknikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter som ansetter apotekteknikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med apotekteknikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5137101 - APOTEKTEKNIKER
 • 5137103 - FØRSTEAPOTEKTEKNIKER
 • 5137102 - LEDENDE APOTEKTEKNIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.