Gjennomgått i samarbeid med Lederne 28. april 2022

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Arbeidsoppgaver

Leiarfunksjonen kan variere frå bedrift til bedrift og frå nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakarar har leiaransvar. Mellom desse finn vi leiarar på alle nivå.

Vanlege arbeidsoppgåver og ansvarsområde for leiarar:

 • ha det overordna ansvaret for bedrifta eller verksemda
 • representere bedrifta utetter
 • ha ansvaret for at bedrifta går godt
 • ha ansvaret for at medarbeidarar trivst på jobb
 • ha ansvaret for at bedrifta følger dei lovene og reglane ho er plikta til
 • fastsette mål og jobbe for å innfri desse
 • planlegge budsjett og rekneskap
 • sørga for at bedrifta fører god rekneskap

Som leiar kan du vere tilsett i alt frå store multinasjonale selskap til små selskap med ein eller to tilsette. Arbeidet som leiar inneber mykje variasjon. Du må ha ulike eigenskapar for ulike typar roller.

Du kan vere leiar på mange nivå. I ei stor bedrift vil det ofte vere ulike leiarar med ulike ansvarsområde. Desse vil fungere som mellomleiarar, prosjektleiarar, personalleiarar eller liknande.

Din faglege bakgrunn vil som regel avgjere kva arbeidsområde du vil vere leiar for. Vanlege arbeidsområde kan vere økonomi, jus, IKT, produksjon, logistikk, sal og service, personal, kommunikasjon, forsking, – eller du kan ha heile bedrifta som ansvarsområde. 

Andre vanlege yrkestitlar kan vere direktør, avdelingsleiar, teamleiar, dagleg leiar, sjef, manager, personalsjef, marknadssjef, økonomisjef, forvaltar og så liknande.

Ein leiar må ha inngåande kunnskap om det bedrifta leverer, produserer eller tilbyr. Som leiar må du vera brennande opptatt av at bedrifta eller organisasjonen skal lykkast. Vidare må du vera opptatt av medarbeidarane dine og utviklinga deira.

Kor jobbar leiarar?

Leiarar finn vi alle stader, både i det offentlege og i det private næringslivet, i små og store bedrifter og på ei rekke forskjellige nivå innanfor desse bedriftene.

Intervjuer

En mann i hvit skjorte. Han smiler.

Leder

Brage Larsen Sollund

– Hvis du vil bli leder må du finne dine styrker, og spille på dem, forteller Brage.

Viktige eigenskapar

Som leiar må du ha evna til å leia andre, ta avgjerder og inspirera dine tilsette til å gjera ein best mogleg innsats. Du må vera god til å samarbeida og kunne kommunisera godt med både medarbeidarane dine og til dømes investorar, politikarar og media.

Lønn

Utdanning

Det finst ingen formelle utdanningskrav for å bli leiar. Nokre leiarar har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mykje arbeidserfaring. Generelt blir det stilt likevel stadig strengare krav frå bedrifter som tilset personar i leiarposisjonar.

Det finst ei rekke studieløp innan organisasjon og leiing. Mange leiarar har dessuten økonomisk eller administrativ utdanning.

Det finst også ei rekke tilbod utanfor dei vanlege utdanningsinstitusjonane, til dømes i Forsvaret og gjennom politiske parti.

 

Etter- og vidareutdanning

Det finst ei rekke mogelegheiter for etter- og vidareutdanning for leiarar. Universitet, høgskolar og andre institusjonar tilbyr slike mogelegheiter.

Sjå kurs- og etterutdanningstilbod hos organisasjonen Lederne

Dei som jobbar som leiarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter leiarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med leiarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8141129 - AVDELINGSLEDER (TREVARE)
 • 7243108 - AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7126108 - ANLEGGSLEDER
 • 7126101 - ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 5224106 - AVDELINGSLEDER (ENGROS- FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5139139 - ARBEIDSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139138 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT)
 • 5139137 - AVDELINGSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT)
 • 5139129 - ARBEIDSLEDER (VEKSTBEDRIFT)
 • 5132103 - ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID)
 • 5122118 - SJEFSKOKK
 • 5122111 - ASSISTERENDE KJØKKENSJEF
 • 5122109 - KJØKKENSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 5122101 - DIETTKJØKKENSJEF
 • 5121108 - INTERNATLEDER
 • 4222135 - RESEPSJONSSJEF (EKSKL. HOTEL)
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 4142101 - DRIFTSLEDER (POSTKONTOR)
 • 4133146 - FRAKTSJEF (LUFTFART)
 • 4133116 - RUTESJEF (VARETRANSPORT)
 • 4133105 - FLYTRAFIKKVAKTSJEF
 • 4111106 - REFERENTSJEF
 • 3493107 - AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK)
 • 3491145 - PRODUKTSJEF (FORLAG)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 3480128 - DAGLIG LEDER (MENIGHET)
 • 3475140 - SPORTSJEF
 • 3471127 - SJEFSDEKORATØR
 • 3449101 - DISTRIKTSSJEF (JUSTERVESENET)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)
 • 3432131 - OPPGJØRSSJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 3431134 - DRIFTSSJEF (ADMINISTRASJON)
 • 3431132 - AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN)
 • 3431131 - LEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431127 - PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER)
 • 3431121 - DRIFTSENTERLEDER (ADMINISTRASJON)
 • 3431119 - PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID)
 • 3431117 - BOLIGUTLEIESJEF
 • 3431114 - ADMINISTRATIV LEDER
 • 3422125 - OPERASJONSSJEF (BEFRAKTNING)
 • 3418133 - KONTORSJEF (BANK)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 3415129 - TOTAL SERVICE MANAGER
 • 3415128 - SERVICE MANAGER
 • 3414115 - BOOKINGSJEF (REISELIV)
 • 3414114 - AVDELINGSLEDER (REISELIV)
 • 3414113 - SUPERVISOR (REISELIV)
 • 3413107 - TEKNISK SJEF (EIENDOM/BOLIGSALG)
 • 3412150 - SOUSSJEF (FORSIKRING)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 3411126 - SOUSSJEF (FINANS)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 3213110 - TØMMERSJEF
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3152131 - KVALITETSSJEF
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)
 • 3119153 - TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3113139 - TEKNISK SJEF (KONTORMASKINER)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 2554110 - ASSISTERENDE BALLETTSJEF
 • 2554108 - BALLETTSJEF
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 2545106 - ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2519131 - MERKEVARESJEF
 • 2512137 - KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 2512106 - FORHANDLINGSSJEF
 • 2413124 - FAGSJEF (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.)
 • 2413123 - MILJØVERNSJEF PÅ SVALBARD
 • 2413109 - FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413108 - FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411114 - FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411113 - FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2352120 - OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER)
 • 2352113 - STUDIESJEF (FLERE ENN 3 MEDARBEIDERE)
 • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
 • 2148102 - KARTSJEF
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144117 - TEGNESJEF (ELEKTRONIKK)
 • 2144116 - SJEFKONSTRUKTØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142128 - FABRIKKUTBYGGINGSSJEF
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2141110 - SJEFSLANDSKAPSARKITEKT
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2112106 - VÆRVARSLINGSSJEF
 • 1319125 - DAGLIG LEDER (UNDERVISNINGSVIRKSOMHET - PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE))
 • 1319123 - DAGLIG LEDER (REHABILITERING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319122 - DAGLIG LEDER (OPPLÆRINGSKONTOR - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319119 - DAGLIG LEDER (KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319117 - BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319116 - KLINIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319107 - BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319104 - TEATERSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319102 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318110 - DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318109 - DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1318101 - LEDER (FRISØRSALONG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317118 - LEDER/MEDLEM (FORSTANDERSKAP/REPRESENTANTSKAP MV. I BANK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317117 - LEDER (BORETTSLAG/BOLIGSAMEIE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317116 - DAGLIG LEDER (REKLAMEBYRÅ, FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317115 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317113 - DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317112 - DAGLIG LEDER (FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317111 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317110 - DAGLIG LEDER (UTLEIE AV MASKINER OSV. TIL PERS.BRUK- FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317109 - LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317105 - DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317104 - DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317103 - VALUTASJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317101 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1316103 - DAGLIG LEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315112 - DIREKTØR (RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315106 - HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315105 - DIREKTØR (HOTELL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1315101 - RESTAURANTSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314111 - DAGLIG LEDER (ENGROS - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET))
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314107 - VAREHUSSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1313103 - DAGLIG LEDER (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1313102 - DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312115 - DAGLIG LEDER (VANN, AVLØP - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312110 - VANNVERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312109 - DAGLIG LEDER (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312108 - DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312107 - DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312106 - E-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312105 - EL-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312104 - DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312101 - KRAFTVERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311106 - DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311105 - DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311104 - DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311102 - SKOGSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310103 - STYRELEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310102 - DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1310101 - DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239118 - SONESJEF
 • 1239117 - SJEFSINSPEKTØR
 • 1239116 - PLANLEGGINGSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239115 - OPPSYNSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 1239112 - REGIONSJEF
 • 1239109 - REGISTERSJEF
 • 1239108 - SIKKERHETSSJEF
 • 1239107 - VERKSTEDSJEF
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 1239102 - ARKIVSJEF
 • 1239101 - UNDERDIREKTØR (PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1237110 - UTVIKLINGSDIREKTØR
 • 1237108 - UTVIKLINGSSJEF
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237102 - LABORATORIESJEF
 • 1237101 - FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1236112 - EDB-DIREKTØR
 • 1236110 - PROGRAMMERINGSSJEF (RADIO/FJERNSYN)
 • 1236108 - DRIFTSDIREKTØR (EDB)
 • 1236107 - EDB-SJEF
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1236102 - DRIFTSSJEF (EDB)
 • 1236101 - DATASJEF
 • 1235111 - MATERIALADMINISTRASJONSSJEF
 • 1235109 - TRANSPORTSJEF
 • 1235108 - LOGISTIKKSJEF
 • 1235106 - LOGISTIKKDIREKTØR
 • 1235105 - LAGERSJEF
 • 1235104 - INNKJØPSSJEF
 • 1235102 - DISTRIBUSJONSSJEF
 • 1235101 - IMPORTSJEF
 • 1234114 - KOMMUNIKASJONSSJEF
 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234111 - FORMIDLINGSSJEF (OFFENTLIG FORMIDLING)
 • 1234108 - INFORMASJONSSJEF
 • 1234107 - REKLAMESJEF
 • 1234106 - PRODUKTSJEF
 • 1234105 - PR-SJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF
 • 1233108 - OPPLAGSJEF
 • 1233107 - EKSPORTDIREKTØR
 • 1233106 - AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1233105 - SALGSSJEF
 • 1233103 - EKSPORTSJEF
 • 1233102 - ANNONSESJEF
 • 1233101 - ABONNEMENTSJEF
 • 1232114 - LØNNINGSSJEF
 • 1232112 - STABSSJEF
 • 1232110 - ORGANISASJONSSJEF
 • 1232109 - FYLKESPERSONALSJEF
 • 1232107 - HOFFSJEF
 • 1232105 - ARBEIDSMILJØSJEF
 • 1232104 - VELFERDSSJEF
 • 1232103 - PERSONALSJEF
 • 1231132 - KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 1231129 - VALUTASJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231128 - TAKSTSJEF
 • 1231127 - REVISJONSSJEF
 • 1231126 - ADMINISTRASJONSSJEF
 • 1231125 - ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 1231116 - REMBURSJEF
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 1231114 - RASJONALISERINGSSJEF
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1231104 - BUDSJETTSJEF
 • 1231103 - ADMINISTRASJONSDIREKTØR
 • 1231102 - INNSKUDDSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1229136 - PRODUKSJONSSJEF (TEATER)
 • 1229135 - ORKESTERSJEF
 • 1229132 - AVDELINGSLEDER (MUSEUM)
 • 1229131 - AVDELINGSLEDER (HUMANITÆR ORG.)
 • 1229130 - ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT)
 • 1229129 - KULTURHUSSJEF
 • 1229128 - REGIONSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1229127 - DISTRIKTSSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1229126 - AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER)
 • 1229125 - AVDELINGSLEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229124 - PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1229123 - ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT)
 • 1229122 - AVDELINGSLEDER (INTERESSEORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1229121 - DRIFTSSJEF (RENOVASJON)
 • 1229120 - SEKSJONSSJEF (ARBEIDSTAKER-/ARBEIDSGIVERORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE)
 • 1229119 - DIREKTØR (ARKIV)
 • 1229117 - BIBLIOTEKSJEF
 • 1229115 - KINOSJEF
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229110 - FJERNSYNSDIREKTØR
 • 1229106 - AVDELINGSLEDER (ANNEN SOSIAL OG PERSONLIG TJENESTETRING)
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229102 - DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 1229101 - AVDELINGSSJEF (VASKERI)
 • 1228186 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1228184 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228183 - DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228182 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228181 - DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228179 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228178 - AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228177 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228176 - AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER)
 • 1228175 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228174 - AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER)
 • 1228171 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER)
 • 1228170 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESSTER)
 • 1228169 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1228165 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228164 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228162 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228161 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1228160 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228158 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228155 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228153 - LEGEVAKTSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228152 - AVDELINGSLEDER (ARBEIDSTRENINGSBEDRIFT)
 • 1228151 - BARNEVERNSSJEF
 • 1228150 - SEKSJONSLEDER (SYKEHUS)
 • 1228149 - AVDELINGSLEDER (SYKEHUS)
 • 1228148 - KLINIKKSJEF (SYKEHUS)
 • 1228147 - ENHETSLEDER (PLEIE OG OMSORG)
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228143 - ORTOPEDITEKNISK SJEF
 • 1228141 - SJEFLEGE
 • 1228140 - ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1228139 - SYKEPLEIESJEF
 • 1228137 - DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1228136 - DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228135 - DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1228134 - DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228133 - AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1228132 - AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING)
 • 1228123 - OPPVEKSTSJEF
 • 1228121 - AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING)
 • 1228120 - AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER)
 • 1228119 - ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 1228114 - AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1228113 - AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1228111 - VOKSENOPPLÆRINGSSJEF
 • 1228108 - STYRER (HELSEINSTITUSJON)
 • 1228107 - PLEIE- OG OMSORGSSJEF
 • 1228106 - BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228103 - SJEFSYKEPLEIER
 • 1228101 - SJEFSLEGE
 • 1227289 - DIREKTØR(OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227288 - ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1227287 - ENHETSLEDER (UNDERVISNING)
 • 1227286 - ASSISTERENDE ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING)
 • 1227285 - SOSIALSJEF
 • 1227284 - SOSIALOMSORGSSJEF
 • 1227283 - ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227282 - ENHETSLEDER (SOSIALOMSORG)
 • 1227281 - ASSISTERENDE ETATSJEF (SOSIALOMSORG)
 • 1227280 - ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227279 - ELDREOMSORGSSJEF
 • 1227278 - ASSISTERENDE ETATSJEF (ELDREOMSORG)
 • 1227277 - ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227276 - ENHETSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1227275 - ASSISTERENDE ETATSJEF (HELSETJENESTER)
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)
 • 1227273 - SJEF (HELSE)
 • 1227272 - INKASSOSJEF (KOMMUNAL VIRKSOMHET)
 • 1227270 - BYDELSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 1227267 - ENHETSLEDER (PLEIE- OG OMSORG)
 • 1227266 - TOLLSTEDSJEF
 • 1227265 - STASJONSSJEF /ASSISTERENDE SEKTORSJEF
 • 1227264 - SJEFSINSPEKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 1227262 - KRIMINALPOLITISENTRALSJEF
 • 1227259 - SEKTORSJEF/ASSISTERENDE LEDER AV POLITISTYRKE
 • 1227258 - REVISJONSSJEF (STATLIG FORVALTNING)
 • 1227256 - REGISTERSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227251 - KLINIKKSJEF (STATLIG VIRKSOMHET)
 • 1227249 - SJEF (ØKOKRIM)
 • 1227248 - SEKTORLEDER
 • 1227247 - OVERVÅKNINGSSJEF (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1227246 - DISTRIKTSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227245 - ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227244 - KONTROLLSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227241 - SKOGBRUKSSJEF
 • 1227235 - DIREKTØR FOR HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART
 • 1227233 - FISKERISJEF
 • 1227229 - REGULERINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227228 - AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227227 - DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227226 - DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227222 - FYLKESFORSYNINGSSJEF
 • 1227221 - FYLKESBYGGESJEF
 • 1227220 - FYLKESBIBLIOTEKSJEF
 • 1227217 - FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227216 - FILMKONTROLLSJEF
 • 1227215 - EKSPEDISJONSSJEF
 • 1227214 - BYPLANSJEF
 • 1227210 - ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR
 • 1227208 - ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 1227205 - SIVILFORSVARSDISTRIKTSSJEF
 • 1227203 - REGULERINGSSJEF
 • 1227201 - PROTOKOLLSJEF
 • 1227200 - PLAN- OG ANLEGGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227199 - LIGNINGSSJEF
 • 1227198 - FYLKESMILJØVERNSJEF
 • 1227196 - ASSISTERENDE ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227195 - ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF
 • 1227194 - FISKERIOPPSYNSSJEF
 • 1227190 - AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227188 - FAGDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227187 - KONTORSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET, MINST 5 MEDARBEIDERE)
 • 1227186 - OPPSYNSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227185 - PLANLEGGINGSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227184 - PLANSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227183 - SEKSJONSSJEF (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227182 - BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227181 - FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227179 - FYLKESHELSESJEF
 • 1227178 - FYLKESJORDSJEF
 • 1227177 - FYLKESJORDSKIFTESJEF
 • 1227175 - JORDBRUKSSJEF
 • 1227174 - TOLLDISTRIKTSSJEF
 • 1227171 - FYLKESBARNEVERNSJEF
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 1227169 - EKSPEDISJONSLEDER
 • 1227168 - BYGNINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227167 - FRITIDSSJEF
 • 1227166 - HELSESJEF
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1227163 - KOMMUNEPLANSJEF
 • 1227161 - LANDBRUKSSJEF
 • 1227160 - PLAN- OG MILJØSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 1227158 - SEKSJONSLEDER (FAGAVDELING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227157 - TEKNISK SJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227156 - TILTAKSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227155 - UNDERDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227153 - AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227152 - ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN)
 • 1227151 - FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227150 - ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1227149 - ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF
 • 1227147 - SJEF (HELSEINSTITUSJON)
 • 1227146 - MILJØVERNSJEF
 • 1227144 - NÆRINGSSJEF
 • 1227142 - PARK- OG IDRETTSSJEF
 • 1227141 - SAMFERDSELSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1227140 - TURISTSJEF
 • 1227139 - KULTURSJEF
 • 1227135 - KOMMUNALDIREKTØR
 • 1227134 - GENERALPLANSJEF
 • 1227132 - REINDRIFTSSJEF
 • 1227131 - FYLKESTRAFIKKSJEF
 • 1227129 - FYLKESSYKEHUSSJEF
 • 1227128 - FYLKESSKOLESJEF
 • 1227127 - FYLKESSKOGSJEF
 • 1227126 - FYLKESSKATTESJEF
 • 1227123 - FYLKESLANDBRUKSSJEF
 • 1227122 - FYLKESKULTURSJEF
 • 1227121 - FYLKESKARTSJEF
 • 1227120 - BRANNSJEF
 • 1227116 - STATSSKOGSJEF
 • 1227114 - SOSIALSJEF
 • 1227112 - SKOLESJEF
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1227107 - FYLKESKONTORSJEF
 • 1227105 - DISTRIKTSSJEF (TOLL)
 • 1227104 - DISTRIKTSARBEIDSSJEF
 • 1227103 - BYRÅSJEF
 • 1227102 - TRYGDESJEF
 • 1227101 - SJEFSINGENIØR (KOMMUNAL ADMINISTRASJON)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226146 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226145 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226144 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226142 - BOLIGSJEF (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226137 - DRIFTSSJEF (RENHOLD)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226134 - FAGSJEF (METEOROLOGISK INSTITUTT)
 • 1226133 - SJEFSMETEOROLOG
 • 1226132 - ENGASJEMENTSSJEF (BANK)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226122 - AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226114 - EIENDOMSDIREKTØR
 • 1226113 - EIENDOMSSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226106 - UTLÅNSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1225160 - AVDELINGSDIREKTØR (MARITIM)
 • 1225157 - TERMINALSJEF (SPEDISJON)
 • 1225155 - SJEFFLYGELEDER
 • 1225154 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANE)
 • 1225153 - SIKKERHETSLEDER
 • 1225152 - EIENDOMSSJEF (JERNBANE)
 • 1225151 - SKIPSTEKNISK SJEF
 • 1225150 - ASSISTERENDE SJEFFLYGELEDER
 • 1225148 - DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225147 - DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225146 - VEDLIKEHOLDSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225145 - FORRETNINGSDIREKTØR (POSTEN)
 • 1225144 - BANEREGIONSJEF
 • 1225142 - BILTRAFIKKDIREKTØR
 • 1225139 - DRIFTSLEDER (LUFTHAVN)
 • 1225138 - TEKNISK SJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225135 - TRAFIKKSJEF
 • 1225134 - GODSSJEF
 • 1225133 - MARITIM SJEF
 • 1225132 - STASJONSSJEF (JERNBANE)
 • 1225131 - AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225130 - STASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225129 - TELESJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225128 - TERMINALSJEF (TRANSPORT)
 • 1225126 - FARTØYSJEF
 • 1225125 - FORTOLLINGSSJEF
 • 1225123 - ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225122 - BANESERVICESJEF
 • 1225121 - BANESJEF
 • 1225120 - DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225119 - DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225118 - ENERGISJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1225117 - FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225116 - STASJONSTEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1225114 - POSTSJEF
 • 1225112 - OMRÅDESJEF (TRANSPORT)
 • 1225111 - LUFTTRAFIKKSJEF
 • 1225110 - LUFTHAVNSJEF
 • 1225109 - LINJETEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON)
 • 1225107 - DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON)
 • 1225106 - BUDSJEF
 • 1225105 - BILTILSYNSSJEF
 • 1225104 - BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI)
 • 1225103 - AVDELINGSSJEF (POST)
 • 1225102 - AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1225101 - AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON)
 • 1224135 - DIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1224134 - AVDELINGSSJEF RESTAURANT
 • 1224133 - AVDELINGSSJEF (RESTAURANT, OVER 9 ANSATTE)
 • 1224132 - AVDELINGSDIREKTØR RESTAURANT
 • 1224131 - AVDELINGSDIREKTØR (RESTAURANT)
 • 1224128 - DIREKTØR (HOTELL)
 • 1224127 - AVDELINGSSJEF HOTELL
 • 1224126 - AVDELINGSDIREKTØR HOTELL
 • 1224125 - SERVICESJEF (BILFORHANDLER)
 • 1224124 - DRIFTSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224122 - AVDELINGSLEDER (ENGROS)
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1224120 - ETABLERINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224119 - DISTRIKTSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224118 - PRODUKSJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224117 - DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224116 - DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224115 - AVDELINGSSJEF (HOTELL)
 • 1224114 - AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL)
 • 1224112 - KJØKKENSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1224111 - AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR)
 • 1224110 - SOUSSJEF (HOTELL)
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1224108 - AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL)
 • 1224107 - AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1224106 - ORDRESJEF (VAREHANDEL)
 • 1224105 - SOUSSJEF (RESTAURANT)
 • 1224104 - AVDELINGSLEDER (HOTELL)
 • 1224103 - AVDELINGSLEDER (RESTAURANT)
 • 1224101 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - HOTELLAVDELING)
 • 1223123 - PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223121 - SJEFSINSPEKTØR (JERNBANEVERKET)
 • 1223119 - OMRÅDESJEF (JERNBANEVERKET)
 • 1223118 - VEDLIKEHOLDSSJEF
 • 1223117 - DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223116 - DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223115 - VEDLIKEHOLDSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223114 - AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223113 - VEGSJEF
 • 1223112 - UTBYGGINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223111 - AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223110 - PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223109 - AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223108 - BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223107 - TEKNISK SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223106 - BYGGESJEF
 • 1223105 - FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223104 - DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223103 - PLANSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223102 - PLASS-SJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1223101 - DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 1222170 - PRODUKSJONSSJEF (KJØTTINDUSTRI)
 • 1222168 - PRODUKSJONSSJEF (TRYKKERI)
 • 1222167 - PRODUKSJONSSJEF (PAKKERI)
 • 1222166 - PRODUKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 1222165 - DRIFTSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222164 - SEKSJONSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222163 - SEKSJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222161 - AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 1222160 - FABRIKKSJEF (INDUSTRI)
 • 1222159 - PRODUKSJONSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222158 - AVDELINGSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222157 - AVDELINGSSJEF (AVIS)
 • 1222156 - FAGSJEF (AVIS)
 • 1222155 - PRODUKSJONSSJEF (AVIS)
 • 1222154 - AVDELINGSLEDER (AVIS)
 • 1222153 - DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222152 - DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222151 - DIVISJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222150 - DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222149 - DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222148 - VEDLIKEHOLDSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222147 - VEDLIKEHOLDSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 1222146 - AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222145 - AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222144 - AVDELINGSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222143 - INSTALLATION MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222141 - DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK)
 • 1222140 - DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222139 - BORESJEF
 • 1222137 - OFFSHORE INSTALLATION MANAGER
 • 1222136 - AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222133 - AVDELINGSSJEF (BERGVERK)
 • 1222132 - OMRÅDESJEF (INDUSTRI)
 • 1222131 - TEKNISK SJEF (INDUSTRI)
 • 1222129 - VEDLIKEHOLDSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222128 - AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222127 - AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222126 - NETTSJEF (KRAFTFORSYNING)
 • 1222125 - FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222124 - FAGSJEF (INDUSTRI)
 • 1222123 - FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222122 - FAGSJEF (BERGVERK)
 • 1222121 - AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222120 - AVDELINGSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1222118 - AVDELINGSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222116 - SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222115 - GRUVESJEF
 • 1222113 - DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222112 - DRIFTSLEDER (INDUSTRI)
 • 1222111 - PRODUKSJONSDIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1222110 - PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI)
 • 1222109 - BASESJEF
 • 1222108 - AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING)
 • 1222107 - VERFTSSJEF
 • 1222106 - SUPERINTENDENT (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222105 - STORE MANAGER (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222104 - PRODUKSJONSSJEF (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222103 - PRODUCTION SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1222102 - PLATTFORMSJEF
 • 1222101 - LEDER FOR SUPERVISORS (OLJEVIRKSOMHET)
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.
 • 1221137 - FAGSJEF (AKVAKULTUR MV)
 • 1221136 - DIVISJONSSJEF AKAVKULTUR MV.
 • 1221135 - DIVISJONSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221134 - DIVISJONSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1221133 - DIVISJONSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221132 - AVDELINGSSJEF AKVAKULTUR MV.
 • 1221131 - AVDELINGSSJEF (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221130 - AVDELINGSDIREKTØR AKVAKULTUR MV.
 • 1221129 - AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1221126 - FAGSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221125 - DIVISJONSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221124 - DIVISJONSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221123 - AVDELINGSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221122 - AVDELINGSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV.
 • 1221119 - DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON)
 • 1221118 - FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON)
 • 1221116 - DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221115 - DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221114 - AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221112 - AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT)
 • 1221111 - AVDELINGSLEDER (JORDBRUK)
 • 1221110 - PRODUKSJONSSJEF (JORDBRUK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1221108 - AVDELINGSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221107 - AVDELINGSLEDER (FISKE)
 • 1221106 - FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 1221104 - AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK)
 • 1221103 - PARKSJEF
 • 1221102 - SKOGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1221101 - OPPMÅLINGSSJEF (ADMINISTRATIV LEDELSE)
 • 1210216 - ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTØR
 • 1210215 - ASSISTERENDE ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210214 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210212 - STYRELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210211 - VISEKONSERNSJEF
 • 1210209 - DAGLIG LEDER (HÅNDVERKSBEDRIFT - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210208 - INSTITUSJONSSJEF (SYKEHJEM OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210207 - BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210205 - NESTLEDER (I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1210203 - DAGLIG LEDER (ØVERSTE LEDER I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE)
 • 1210202 - DAGLIG LEDER (REISEBYRÅ - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210201 - DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210199 - DAGLIG LEDER (DETALJHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210192 - POSTSPAREBANKSJEF
 • 1210191 - FINANSTILSYNSDIREKTØR
 • 1210187 - ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR
 • 1210183 - VAREHUSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210180 - FENGSELSDIREKTØR
 • 1210179 - ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR
 • 1210178 - ARBEIDSDIREKTØR
 • 1210173 - DIREKTØR (JUSTERVESENET)
 • 1210170 - GASSVERKSJEF
 • 1210167 - KARTVERKSSJEF
 • 1210162 - ADM. DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210159 - FORLAGSDIREKTØR
 • 1210157 - HAVNESJEF
 • 1210155 - KONSERNDIREKTØR
 • 1210151 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR
 • 1210150 - ASSISTERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210149 - ASSISTERENDE KRINGKASTINGSSJEF
 • 1210148 - RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - IKKE HOTELLAVDELING)
 • 1210143 - KLINIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210141 - DETALJIST (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210140 - RIKSTEATERSJEF
 • 1210135 - OPERASJEF
 • 1210133 - KONSERNSJEF
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210126 - E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210125 - FISKERIDIREKTØR
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1210123 - EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210122 - SENTRALBANKSJEF
 • 1210121 - BØRSDIREKTØR
 • 1210120 - ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210117 - BIBLIOTEKSDIREKTØR
 • 1210116 - SYKEHUSSJEF
 • 1210111 - VANNVERKSSJEF (PRIVAT) (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210104 - TEATERSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1143108 - GENERALSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1143106 - ORGANISASJONSLEDER
 • 1143105 - KONTORSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER, MINST 5 MEDARBEIDERE)
 • 1143104 - LEDER (MILJØ- OG NATURVERNORGANISASJONER)
 • 1143103 - GENERALSEKRETÆR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1143101 - DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER)
 • 1142110 - ANDRE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 1142109 - FØRSTE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.)
 • 1142108 - LEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1142107 - GENERALSEKRETÆR (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJON)
 • 1142102 - FAGFORENINGSLEDER
 • 1142101 - DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1141101 - GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1120127 - KONTORSJEF (ASSISTERENDE RÅDMANN)
 • 1120115 - RÅDMANN
 • 0113116 - FORSVARSSJEF
 • 0113121 - SJEF HÆREN
 • 0113122 - SJEF SJØFORSVARET
 • 0113123 - SJEF LUFTFORSVARET
 • 0113124 - SJEF HEIMEVERNET
 • 1227291 - ETATSLEDER (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1141102 - LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141108 - PARTILEDER
 • 1141109 - NESTLEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1142103 - FORBUNDSLEDER
 • 1210108 - LUFTFARTSDIREKTØR
 • 1210110 - SPORVEISDIREKTØR
 • 1210114 - KRAFTVERKSDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210115 - SJØFARTSDIREKTØR
 • 1210118 - TRYGDEDIREKTØR
 • 1210119 - VETERINÆRDIREKTØR
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210136 - POSTDIREKTØR
 • 1210137 - JERNBANEDIREKTØR
 • 1210139 - SYKEHUSDIREKTØR
 • 1210154 - OLJEDIREKTØR
 • 1210156 - KINODIREKTØR
 • 1210161 - SKATTEDIREKTØR
 • 1210163 - UNIVERSITETSDIREKTØR
 • 1210164 - TOLLDIREKTØR
 • 1210166 - VEGDIREKTØR
 • 1210171 - GENERALDIREKTØR
 • 1210172 - HELSEDIREKTØR
 • 1210174 - KONKURRANSEDIREKTØR
 • 1210175 - KYSTDIREKTØR
 • 1210186 - LANDBRUKSDIREKTØR
 • 1210190 - HØGSKOLEDIREKTØR
 • 1210193 - VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØR
 • 1210196 - RIKSREVISJONENS LEDER
 • 1210204 - SENTERLEDER
 • 1210213 - STEDLIG LEDER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210217 - HOTELLSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1224123 - LANDANSVARLIG DIREKTØR (VAREHANDEL)
 • 1228168 - SYKEHUSDIREKTØR
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231131 - KREDITTLEDER
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1231134 - FYLKESDIREKTØR (ØKONOMI/ADMINISTRASJON)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 1232102 - PERSONALDIREKTØR
 • 1232111 - PERSONALLEDER
 • 1223120 - PRODUKSJONSLEDER (JERNBANEVERKET)
 • 1225141 - TRAFIKKDIREKTØR
 • 1235107 - INNKJØPSLEDER
 • 1236106 - IT-DIREKTØR
 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236115 - FYLKESDIREKTØR (FYLKESKOMMUNE, IKT)
 • 1227176 - HELSE- OG SOSIALDIREKTØR
 • 1228166 - ENHETSLEDER (HELSETJENESTER)
 • 1229112 - LINJELEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1227111 - SKOLEDIREKTØR
 • 1227118 - UTDANNINGSDIREKTØR
 • 1210102 - LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210103 - LEDER (RENSERI - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210129 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE)
 • 1210134 - BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210144 - TRYKKERILEDER ( OVER 9 ANSATTE)
 • 1210182 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226121 - REGIONALLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1227293 - POLITIDIREKTØR
 • 1228131 - SKOLELEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1229109 - MUSEUMSDIREKTØR
 • 1229112 - LINJELEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER - OVER 9 ANSATTE)
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2512142 - HR-LEDER
 • 0113121 - SJEF HÆREN
 • 0113122 - SJEF SJØFORSVARET
 • 0113123 - SJEF LUFTFORSVARET
 • 0113124 - SJEF HEIMEVERNET
 • 1227291 - ETATSLEDER (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 1141102 - LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER)
 • 1141108 - PARTILEDER
 • 1142103 - FORBUNDSLEDER
 • 1210108 - LUFTFARTSDIREKTØR
 • 1210110 - SPORVEISDIREKTØR
 • 1210114 - KRAFTVERKSDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210115 - SJØFARTSDIREKTØR
 • 1210118 - TRYGDEDIREKTØR
 • 1210119 - VETERINÆRDIREKTØR
 • 1210131 - HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210136 - POSTDIREKTØR
 • 1210139 - SYKEHUSDIREKTØR
 • 1210154 - OLJEDIREKTØR
 • 1210156 - KINODIREKTØR
 • 1210161 - SKATTEDIREKTØR
 • 1210163 - UNIVERSITETSDIREKTØR
 • 1210164 - TOLLDIREKTØR
 • 1210166 - VEGDIREKTØR
 • 1210172 - HELSEDIREKTØR
 • 1232115 - HR-DIREKTØR
 • 1232116 - KOMMUNALSJEF (HR)
 • 1232117 - FYLKESDIREKTØR (HR)
 • 1227296 - KOMMUNALSJEF (HELSE OG SOSIAL)
 • 1232116 - KOMMUNALSJEF (HR)
 • 1227299 - KOMMUNALSJEF (KULTUR)
 • 1227292 - KOMMUNALSJEF (STRATEGI-OG PLANLEGGING)
 • 1227298 - KOMMUNALSJEF (TEKNISK SEKTOR)
 • 1227297 - KOMMUNALSJEF (UTDANNING,OPPVEKST)
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1221129 - AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.)
 • 1227301 - AVDELINGSDIREKTØR (AV FAGAVDELING, FYLKESMANN/STATSFORVALTER)
 • 1222158 - AVDELINGSDIREKTØR (AVIS)
 • 1222119 - AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 1223109 - AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 1226144 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226145 - AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1234102 - INFORMASJONSDIREKTØR
 • 1110120 - PARLAMENTARISK LEDER
 • 1227303 - FYLKESDIREKTØR (FYLKESKOMMUNER, FAGAVDELING)
 • 1227302 - AVDELINGSLEDER (I FAGAVDELING, FYLKESMANN/STATSFORVALTER)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1227268 - REGIONDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1239119 - FYLKESDIREKTØR (FYLKESKOMMUNE, EIENDOM)
 • 1233104 - SALGSDIREKTØR
 • 1234109 - MARKEDSDIREKTØR
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 1235110 - OPPLAGSDIREKTØR
 • 1234110 - INFORMASJONSLEDER
 • 1234115 - FYLKESDIREKTØR (KOMMUNIKASJON)
 • 1222130 - TEKNISK DIREKTØR (INDUSTRI)
 • 1225140 - PERSONTRAFIKKDIREKTØR (TRANSPORT)
 • 1228102 - REKTOR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1120151 - ASSISTERENDE FYLKESMANN/STATSFORVALTER
 • 1210128 - REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.