Gjennomgått i samarbeid med Norsk olje og gass 22. januar 2019

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Arbeidsoppgaver

Fjernstyrte undervassoperasjonar (FU) omfattar ei rekke arbeidsområde med fjernstyrte undervassfarkostar og andre fjernstyrte undervassverktøy. Ein FU-operatør si hovudoppgåve er å styre FU-farkosten.

Faget kan og kallast ROV (Remotely Operated Vehicles).

 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein FU-operatør:

  • styre FU-farkosten
  • vedlikehalde, feilsøke og reparere elektroniske og hydrauliske styre- og reguleringssystem

Som FU-operatør bruker du fjernstyrte undervassfarkoster til blant anna å legge røyr og kablar under vatn, utføre bergings- og redningsoppdrag, hjelpe dykkarar og kartlegge havbotnen. Du må vere forberedt på å jobbe turnus og å lære deg nye metodar og nytt utstyr.

Vanskelege vêrsituasjonar kan gjere at FU-operatøren også må løyse føreseielege tekniske problem.

Kor jobbar FU-operatørar?

Ein FU-operatør arbeider innan offshore petroleumsverksemd, både på norsk og utanlandsk sokkel, og er med både i leite-, utbyggings-, drifts- og stengningsfasen til eit oljefelt. FU-operatøren arbeider også med operasjonar, vedlikehald og reparasjonsarbeid på fjernstyrte havbunnsinstallasjonar, prosessanlegg og i fiskeoppdrettsnæringa.

Intervjuer

Fu-operatør Thomas Eriksen Bru på jobb.

FU-operatør (ROV-pilot)

Thomas Eriksen Bru

Thomas Eriksen Bru vraket idretten for å kunne fly under vann som ROV-pilot. Det har han ikke angret på.

Viktige eigenskapar

Ein FU-operatør bør vere praktisk anlagt og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både sjølvstendig og samarbeide med andre. Det å vere ansvarsbevisst, nøyaktig og å ha fokus på sikkerheit er svært viktig. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta teknisk fagskole. Med generell studiekompetanse og realfagskombinasjon eller Y-veg kan du søke opptak på universitet og høgskolar, til dømes ingeniør- og teknologifag. 

Dei vanlegaste jobbane blant FU-operatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 455140 - Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Vg3

Bedrifter som ansetter FU-operatørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med FU-operatørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 8113124 - ROV-OPERATØR
  • 8113137 - FU-OPERATØR I OLJE- OG GASSUTVINNING

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.