Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 20. april 2021

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Arbeidsoppgaver

Grunnskolelærarar er lærarar i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10.

Som grunnskolelærar skal du leggje til rette for læring, utvikling og gode haldningar hos barn og unge. Det betyr at du skal førebu, gjennomføre og vurdere undervisninga på bakgrunn av skulens verdigrunnlag og læreplanane for faga.

Du bruker den faglege, pedagogiske og profesjonsetiske kompetansen din for å leggje til rette for at alle elevar kan lære på ein best mogleg måte. Profesjonsetikk er å basere arbeidet ditt på etiske verdiar som til dømes respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet. 

Nokre elevar kan ha behov for ekstra hjelp, og da skal du bidra til å få laga eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog

I tillegg til undervisning i ulike skolefag spelar læraren ei viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæraren skal engasjere seg i elevanes skolekvardag, og følgje med på kvar enkelt elevs personlege utvikling – både fagleg og sosialt. Som lærar må du òg handtere mange ulike situasjonar, til dømes mobbing.

Grunnskolelæraren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektor/skoleleiar, undervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skolen. Det er også viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Grunnskolelærar var tidlegare kalla allmennlærar. Omgrepet allmennlærar vil sannsynlegvis brukast i mange år framover for lærarar som underviser i grunnskolen. Grunnskolelærarutdanninga er no ei mastergrad, og nyutdanna grunnskolelærarar er lektorar. Lektor er eigentleg tittelen på ein lærar som har tatt ei mastergrad, men blir ofte brukt om lærarar som underviser i vidaregåande opplæring.

Grunnskolelærarar kan òg ha tittelen adjunkt.

Hvor jobber grunnskolelærarar ?

Som grunnskolelærar kan du arbeide i grunnskolen, det vil seie barne- og ungdomsskolen. Du er òg kvalifisert til å arbeide i vaksenopplæringa.

Med ekstra pedagogisk utdanning kan du òg arbeide i barnehage og med barn med lærevanskar eller ulike utviklingshemmingar.

Intervjuer

Portrett av grunnskolelærer Gina Norheim Svendsen

Grunnskolelærer

Gina Norheim Svendsen

– Som lærer er man nesten sikret jobb uansett område, sier Gina Norheim Svendsen.

Viktige egenskaper

Som lærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ofte ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må ha evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og styrke kvarandre. Samtidig må du klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke moglegheiter dersom du ynskjer vidareutdanning. Du kan vidareutdanne deg innan pedagogikk eller fordjupe deg vidare i enkelte fag. Slike vidareutdanningsmoglegheiter finst ved dei fleste høgskolar og universitet i Noreg.

Les om etter- og vidareutdanning for lærarar hos Utdanningsdirektoratet.

De som jobber som grunnskolelærarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant lærarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 725602 - Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere
 • 722101 - Master, grunnskolens norskfag, toårig
 • 7221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 6256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • 6255 - Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag
 • 6254 - Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag
 • 6253 - Videreutdanninger for lærere, pedagogikk
 • 6252 - Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 6251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 6234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 622199 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 622104 - Lærerhøgskole, treårig
 • 622101 - Allmennlærerutdanning, fireårig
 • 6221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med grunnskolelærarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3310115 - PEDAGOG (GRUNNSKOLE)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 3310108 - GRUNNSKOLELÆRER
 • 3310104 - LÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)
 • 3310101 - ALLMENNLÆRER

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.