Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 28. januar 2022

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Arbeidsoppgaver

Brønnoperatøren i havbotnsinstallasjonar er ein brønnoperatør som betener verktøysystem og operasjonar til brønnar på havbotnen som ikkje har strenger til riggar eller plattformer. Desse brønnane tek gradvis over for plattformer, og eignar seg for djupe havområde.

Installasjon og vedlikehald av brønnar og produksjonsutstyr på havbotn skjer ofte frå rigg eller båt. Her blir utstyret søkt etter at det er testa og kopla saman, ned på havbotnen med fjernstyrte undervassfarkostar i samarbeid med FU-operatør og andre. Deretter blir funksjonane testa på havbotnen frå ein kontrollstasjon over havbotnen.

Vanlege arbeidsoppgåver for brønnoperatøren i havbotnsinstallasjonar:

  • installere og betene undervassutstyr
  • betene verktøysystem og installasjonsprogram
  • utføre intervensjon, reparasjon og vedlikehald på subseautstyr og einingar
  • rapportere på verktøysystem og utstyrseiningar
  • legge til rette for arbeidet som transport og rigging, bestilling og mottak av varer og handtering av delelager
  • utføre arbeidet i samsvar med HMS og bedrifta sine rutinar og prosedyrar

Du er nøydd til å følge strenge prosedyrar og regelverk. Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er svært viktig. 

Som regel arbeider du 14 dagar i eitt strekk på båt, rigg eller plattform. Du må derfor rekne med lange arbeidsdagar og du må vere innstilt på å jobbe turnus.

Etter som arbeidet blir utført i eit internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskapar ein fordel.

Det blir stilt krav til helse og funksjonsdyktigheit.

 

Kor jobbar brønnoperatørar havbotnsinstallasjonar?

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar jobbar i olje- eller gassindustrien både offshore på båt, på riggar og ved verkstader på land.

Intervjuer

Portrettbilde av havbunnsinstallatør Lena Beate E. Sundfjord

Havbunnsinstallatør

Lena Beate E. Sundfjord

– Jeg synes det er gøy å sitte på kompetanse mange ikke vet så mye om, sier Lena Beate E. Sundfjord.

Viktige eigenskapar

Som brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarleg. Samarbeid er ein viktig del av jobben for å vareta eigen og andres sikkerheit under krevjande og kritiske operasjonar. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også vere fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metodar og nytt utstyr.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Du kan òg ta utdanning i havbunnsinstallasjoner på fagskole. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei vanlegaste jobbane blant brønnoperatørutdanna havbotnsinstallasjonar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458410 - Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, Vg3

Bedrifter som ansetter brønnoperatørar havbotnsinstallasjonar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatørar havbotnsinstallasjonar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)
  • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.